Personálny Leasing

Výhody riešenia personálneho leasingu:

možnosť flexibilnej a rýchlej reakcie na meniacu sa potrebu pracovníkov (pri sezónnych prácach, v čase dovoleniek, pri získaní časovo limitovanej veľkej zákazky, v prechodnom období nárastu práce, pri preverovaní schopností budúcich zamestnancov,……)
úspora času stráveného pri nábore a výbere zamestnancov
zastrešenie kompletnej personálnej a mzdovej administratívy za dočasne pridelených zamestnancov
optimalizácia počtu pracovníkov
úspora mzdových nákladov

V rámci poskytovania služieb personálneho leasingu zastrešujeme:

  • nábor vhodných kandidátov
  • prezentácia vybraných uchádzačov klientovi
  • personálnu administratívu spojenú s prijímaním, zmenami a uvoľňovaním zamestnancov
  • administrácia pracovných zmlúv
  • administrácia dohôd o dočasnom pridelení zamestnanca
  • administrácia dohôd o hmotnej zodpovednosti
  • administrácia dodatkov k pracovným zmluvám
  • administrácia dohôd o rozviazaní pracovného pomeru
  • spracovanie zápočtových listov
  • mzdovú administratívu (výpočet miezd zamestnancov, spracovanie zrážok z miezd, platby a výkazy voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, DDS a na Daňovému úradu, odosielanie miezd na bankové účty zamestnancov, tlač a distribúcia výplatných pások, vystavovanie potvrdení o príjme na žiadosť zamestnanca, spracovanie ročných zúčtovaní preddavkov na daň z príjmu)
Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone