GO HR Prognózy na apríl

Pravidelná rubrika GO HR Prognózy prináša aj v apríli najaktuálnejšie info a prognózy z oblasti HR, ekonomiky, hospodárstva či pracovného práva. Zistite aké sú pripravované novelizácie zákonov a novinky.

Zamestnanosť a mzdy vo vybraných odvetviach

Podľa nbs.sk zamestnanosť vo vybraných odvetviach mierne zrýchlila svoje tempo rastu. Zrýchlenie zaznamenali služby ako celok a dynamický rast tvorby pracovných miest pokračoval aj v stavebníctve. Spomalil sa však rast priemernej mzdy.

 • Zamestnanosť vo vybraných odvetviach národného hospodárstva vo februári medziročne vzrástla o 2,8% a oproti predchádzajúcemu mesiacu mierne zrýchlila tempo rastu. Zrýchlenie dynamiky zaznamenali služby a stavebníctvo, nakoľko priemysel viac-menej stagnoval. Ten sa však od začiatku tohto roka drží na priemernom raste pod 1%. Výraznejšie pribrzdenie dynamiky v tomto odvetví odráža momentálnu situáciu spomalenia produkcie hlavne v automobilovom priemysle a s tým súvisiace korekcie počtu zamestnancov v niektorých nosných firmách. Budúci vývoj v tomto sektore je tiež neistý, nakoľko pretrváva slabší dopyt zo zahraničia a zhoršuje sa aj podnikateľská nálada. Na druhej strane vo februári pokračoval dynamický rast tvorby pracovných miest v stavebníctve. Očakávania ohľadom počtu zamestnancov poklesli však aj v tomto odvetví a preto možno v nasledujúcom období predpokladať spomalenie rastu zamestnanosti aj v stavebníctve
 • Priemerná mzda za vybrané odvetvia vzrástla vo februári o 7 % medziročne ale jej rast sa oproti predchádzajúcemu obdobiu spomalil. Celé spomalenie však súviselo hlavne s výrazným spomalením rastu mzdy v obchodných činnostiach, ktorá v predchádzajúcom mesiaci zaznamenala dvojciferný rast. Potvrdili sa tak predpoklady, že jej vývoj bol pravdepodobne ovplyvnený jednorazovými faktormi ako nepravidelné odmeny a vyšší počet odpracovaných hodín. Mzda v priemysle stagnovala a služby vrástli len mierne vďaka rastu v informáciách a komunikácii. Výrazne zrýchlenie tak zaznamenalo len stavebníctvo, keď mzda v tomto odvetví vzrástla o viac ako 8 %. Dopyt po pracovnej sile sa utlmuje, čím sa čiastočne zmierňujú aj napätia na trhu práce. V kombinácii s postupným spomaľovaním ekonomickej aktivity tak vzniká predpoklad ďalšieho spomaľovania rastu mzdy v súkromnom sektore. Celkovo by však na rast mzdy mal pôsobiť aj nárast platov vo verejnom sektore a jej dynamika by tak mohla dosiahnuť vyššie tempo rastu ako v predchádzajúcom
  roku.

zdroj: nbs.sk

Zvýšený daňový bonus na deti do 6 rokov si uplatníte prvý krát v apríli

Parlament schválil novelu zákona o dani z príjmov, na základe ktorej dochádza k zvýšeniu daňového bonusu na deti s cieľom podporiť mladé rodiny.Výška daňového bonusu v apríli bude nasledovná:
 • 44,34 EUR na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo šesť rokov (zvýšený daňový bonus je možné uplatniť naposledy v mesiaci, v ktorom dieťa dosiahne 6 rokov);
 • 22,17 EUR na vyživované dieťa nad 6 rokov.

Zvyšuje sa výmera dovolenky pre zamestnancov zo 4 na 5 týždňov

Novela/zákon číslo: 311/2001   Platnosť od: 31.12.2019

Na začiatku apríla v parlamente padol poslanecký návrh novely zákonníka práce na zvýšenie základnej výmery dovolenky na dobu najmenej 5 týždňov (z aktuálnej výmery najmenej 4 týždňov). Súčasne navrhuje úplné zrušenie ustanovenia upravujúceho dovolenku zamestnanca, ktorý dovŕši najmenej 33 rokov veku.

Zákon nanovo definuje pravidlá tvorby cien a zvyšuje pokuty

Novela/zákon číslo: 18/1996   Platnosť od: 30.04.2019

Parlament schválil novelu zákona o cenách, ktorá definuje pravidlá pri tvorbe cien. Novela nastavuje pravidlá pre dohodovanie cien v prípade, ak jedným z účastníkov je subjekt vo výhodnejšom hospodárskom postavení.

Predávajúci alebo kupujúci, ktorý je vo výhodnejšom hospodárskom postavení pri predaji alebo nákupe potravinárskych výrobkov nesmie dohodnúť neprimeranú obchodnú cenu, tj. cenu, ktorá nedosahuje ekonomicky oprávnené náklady okrem nákupu potravinárskych výrobkov pri výpredaji skladových zásob, z dôvodu blížiaceho sa dátumu spotreby alebo blížiaceho sa dátumu minimálnej trvanlivosti, alebo pri rušení prevádzky. Výhodnejšie hospodárske postavenie má predávajúci alebo kupujúci, ktorý dohoduje cenu na trhu bez toho, aby bol vystavený podstatnej cenovej súťaži.
Za porušenie dohodnutia neprimeranej ceny môže byť podnikateľovi uložená pokuta vo výške od 30 000 EUR až do päťnásobku rozdielu medzi dohodnutou cenou a cenou, ktorá mala byť dohodnutá v súlade s cenovými predpismi (resp. do výšky 75 000 EUR, ak nie je možné rozdiel stanoviť). Za opakované porušenie zákona v priebehu 12 mesiacov môže byť uložená pokuta až 150 000 EUR (zvýšené z pôvodných 60 000 EUR).

Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii

Platnosť od: 30.04.2019

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh nového zákona o zaručenej elektronickej fakturácii.

 • Zákon používa pojem „zaručená elektronická faktúra“, aby nedochádzalo k prekryvu s pojmom „elektronická faktúra“ podľa zákona o DPH rozlišuje medzi zaručenou elektronickou faktúrou, ako inštitútom a zaručenou elektronickou fakturáciou, ako procesom. Ide o dokument, ktorý má (i) elektronickú podobu, (ii) náležitosti podľa návrhu zákona, (iii) predpísaný formát a (iv) predpísanú dátovú štruktúru.  
 • Zákon ukladá povinnosť vydávať a prijímať zaručené elektronické faktúry zatiaľ len verejným obstarávateľom, štátnym rozpočtovým a príspevkovým organizáciám a ich dodávateľom. Ostatné subjekty môžu tento postup používať dobrovoľne.
 • Pre zabezpečenie činností súvisiacich so zaručenou elektronickou fakturáciou bude vytvorený fakturačný systém spravovaný MF, do ktorého sa subjekty budú registrovať. Prijatie zaručenej elektronickej faktúry sa navrhuje primárne nastaviť na elektronické schránky podľa zákona o e-Governmente, s možnosťou voľby prijímania faktúr priamo v systéme elektronickej fakturácie.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android, biznisinfo.podnikajte.sk 

Stále majte na pamäti:

Pri problémoch s dvojitým zdanením sa podnikatelia môžu obrátiť so žiadosťou na štát

Zákon o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia. Platnosť od: 30.6.2019

Parlament schválil zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia, ktorý upravuje postup pri riešení sporov medzi Slovenskou republikou a tretími štátmi (členskými štátmi EÚ a štátmi, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia) v otázkach zdaňovania. Podnikateľ, ktorý rieši problém dvojitého zdanenia má možnosť podať ministerstvu financií žiadosť na začatie konania o zamedzení dvojitého zdanenia a ministerstvo v súčinnosti s orgánom tretieho štátu vyrieši spornú otázku. Ministerstvo následne zašle daňovému subjektu rozhodnutie vo veci dvojitého zdanenia.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android, biznisinfo.podnikajte.sk 

eKasa – nová elektronická evidencia tržieb

Zákon  o používaní elektronickej registračnej pokladnice  číslo: 289/2008 Platnosť od: 31.03.2019

Parlament schválil novelu zákona o registračných pokladniciach, ktorá zavádza novinky v oblasti elektronickej evidencie tržieb.
 • Všetky registračné pokladnice budú musieť byť pripojené online k databáze finančnej správy, tzv. systému e-kasa. Systém e-kasa bude v reálnom čase evidovať všetky pokladničné doklady (aj tie neplatné). To znamená, že všetky transakcie sa okamžite online zaznamenajú na úložisku finančnej správy a každému dokladu bude pridelený jedinečný identifikačný kód, podľa ktorého si aj kupujúci bude môcť sám overiť doklad v systéme. V prípade problémov s evidenciou v online režime je stanovená náhradná doba (48 hodín), počas ktorej je potrebné doklad zaevidovať. Podnikatelia majú v odôvodnených prípadoch možnosť požiadať o udelenie výnimky zo zasielania údajov online a doklady budú musieť dokladať do 30 dní.
 • Pre podnikateľov bude vytvorená osobná internetová zóna na webovej adrese finančnej správy, v ktorej bude možné zabezpečiť správu pokladnice (získanie kódov) a získať prehľad tržieb, ktorý následne môžu použiť aj pre daňové účely.
 • Pokladnicou e-kasa sa rozumie on-line registračná pokladnica ako aj virtuálna registračná pokladnica. Pre podnikateľov to znamená, že do budúcna nebudú potrebovať certifikovanú pokladnicu, ale bude možné používať tablety alebo mobilné telefóny. Podmienkou je iba pripojenie k internetu. Za účelom uvedenia pokladnice e-kasa do prevádzky musí podnikateľ požiadať ktorýkoľvek daňový úrad o pridelenie kódu pokladnice e-kasa, pričom žiadosť sa podáva v predpísanej štruktúrovanej forme prostredníctvom elektronického formulára.
 • Novela zákona ďalej umožňuje po dohode s kupujúcim zasielanie dokladov iba v elektronickej podobe. S novelou zákona podnikateľom odpadne povinnosť vyhotovovať denné uzávierky a podnikatelia budú mať možnosť vytvárať si reporty (uzávierky) cez e-kasa zónu podnikateľa. S ohľadom na to, že zákon nestanovuje konkrétny typ pokladnice, ktorí musia podnikatelia zaobstarať (naopak tu dochádza k väčšej liberalizácii), nebude naďalej potrebná certifikácia ani servis pokladníc, ani vedenie knihy pokladnice.
 
Od 1. apríla 2019 bude povinné používanie pokladnice e-kasa pre novovzniknuté podnikateľské subjekty. Podnikatelia, ktorí už používajú elektronické registračné pokladnice budú môcť používať on-line registračnú pokladnicu najskôr od 1. apríla 2019 a najneskôr sú povinní takúto pokladnicu začať používať od 1. júla 2019.  

 

Zjednodušenie dokladovania a administrácie na úradoch

Novela/zákon číslo: 513/1991   Platnosť od: 31.08.2019

Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela zákona proti byrokracii, ktorej cieľom je zníženie administratívnej záťaže pri komunikácii s úradmi verejnej správy.

K listom vlastníctva, výpisom z registra trestov, výpisom z obchodného registra pribúdajú ďalšie dokumenty, ktoré už naďalej od Vás úradu nebudú môcť požadovať, ale informácie si zaistia sami v registroch ostatných úradov.
Ide o tieto dokumenty:
 • potvrdenie o daňových nedoplatkoch,
 • potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení,
 • potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení,
 • potvrdenie o návšteve školy  
 • výpisy z registra mimovládnych neziskových organizácií. 
Do zoznamu informačných systémov pribúdajú nové systémy, z ktorých si úrady budú údaje zisťovať sami (informačný systém finančnej správy, Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, centrálny register detí, žiakov, a poslucháčov, centrálny register študentov).

Nové práva akcionárov vo verejných akciových spoločnostiach

Novela/zákon číslo: 513/1991   Platnosť od: 31.05.2019

Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela obchodného zákonníka, ktorá upravuje nové práva akcionárov verejných akciových spoločností (akcie sú obchodované na regulovanom trhu).

Novela prináša tieto práva pre akcionárov:
1) len akcionári môžu rozhodovať o odmeňovaní členov orgánov spoločnosti(doteraz mohla byť táto právomoc delegovaná napr. na dozornú radu, táto možnosť naďalej zostáva pri súkromných akciových spoločnostiach). novela súčasne podrobne upravuje pravidlá odmeňovania;
2) akcionári majú právo požadovať od spoločnosti vydanie potvrdenia o vyhodnotení a započítaní ich hlasov v rámci hlasovania na valnom zhromaždení,aby si mohli skontrolovať, či spoločnosť ich hlasy riadne započítala (to neplatí, ak akcionárovi bola poskytnutá zápisnica obsahujúce požadované informácie, alebo ak táto zápisnici bola uverejnená na webových stránkach);
3) právo na potvrdenie o prijatí hlasu v prípade využitia elektronických prostriedkov hlasovania (spoločnosť je povinná tak učiniť bezodkladne a bez žiadosti akcionára);
4) akcionári na valnom zhromaždení schvaľujú všetky významné obchodné transakcie (týmito sa myslia transakcie v prospech spriaznených osôb ako napr. štatutárny orgán, prokurista, vedúci zamestnanec a ktoré presahujú hodnotu 10% základného imania) a novela súčasne upravuje aj povinnosť ich publikácie v zbierke listín.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

 

 

 

 

 

 

 

Uverejnené v Články, GO HR Prognózy
Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram