GO HR Prognózy alebo čo nás čaká v auguste

Vitajte na stránke najaktuálnejších info a prognóz z oblasti HR, ekonomiky, hospodárstva či pracovného práva. Radi by sme vás informovali o pripravovaných novelizáciách zákonov a novinkách:

Zamestnanosť a mzdy vo vybraných odvetviach

Na prelome júla a augusta zamestnanosť stagnuje na 6,7% a drží sa na tomto čísle už tretí mesiac. Zaznamenali sme však klesajúci počet záujemcov o prácu, na základe znižujúceho sa počtu umiestnených zamestnancov na pozície.

 • Počet nezamestnaných klesol po sezónnom očistení len o 700 osôb. Taktiež aj neočistené údaje zaznamenali medzi mesačný pokles nezamestnanosti, avšak v porovnaní s rovnakými obdobiami minulých rokov je tento pokles výrazne slabší.
 • Pre zamestnávateľov je už dlhodobo ťažké zamestnávať ďalších nezamestnaných, o čom svedčí aj pokles osôb umiestnených na trh práce. To spôsobilo spomalenie celkového počtu uchádzačov o zamestnanie. V júli klesol aj počet pribúdajúcich uchádzačov, čo bolo spôsobené nízkym počtom absolventov, ktorý sa prihlásili do evidencie.
 • Nezamestnanosť v posledných obdobiach naznačuje, že pravdepodobne bude stagnovať, čo súčasne môže spôsobiť postupné spomalenie tempa rastu zamestnanosti. Ďalšie poklesy nezamestnanosti sú podmienené intenzívnejšou podporou zamestnávania mladých ľudí a rýchlejšou rekvalifikáciou hlavne pracovníkov chýbajúcich v odvetví priemyslu.

zdroj: nbs.sk

 

Zmeny odmeňovaní úradných znalcov či prekladateľov

Zákon/Novela číslo: 491/2004 Platnosť od 1.8.2018

Zavádza sa nová paušálna odmena znalcov za prípravu na pojednávanie alebo výsluch vo výške 33,19 EUR. Znalci si môžu taktiež účtovať hodinovou sadzbou aj účasť na pojednávaní, ktoré bolo odročené. Táto zmena nijako neovplyvňuje účtovanie náhrady za stratu času a náhrady cestovných výdavkov.

Zvyšuje sa tarifná odmena znalcov z odboru geodézia a kartografia, z odboru zdravotníctvo a farmácia, z odboru právne vzťahy k cudzine a znalcov z odboru písmoznalectvo z pôvodných 13,28 EUR na 19,92 EUR.

Mení sa aj výška výdavkov na vyhotovenie znaleckého úkonu alebo prekladateľského úkonu, pričom novela vyhlášky rozlišuje listinnú podobu (náhrada bude 2,66 EUR za vyhotovenie, bez ohľadu na počet rovnopisov) aj elektronickú podobu (náhrada bude 4,66 EUR za prvých 100 úkonov a ďalej už len 2,83 EUR).

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

 

Zjednodušenie a zatraktívnenie podmienok duálneho vzdelávania pre zamestnávateľov

Zákon/Novela číslo: 61/2015 Platnosť od 1.9.2018

Novela zákona prináša podnikateľom zjednodušenie podmienok tzv. duálneho vzdelávania (forma spolupráce medzi školami a zamestnávateľmi pri príprave žiakov na budúce povolanie). Zamestnávatelia sa tejto formy vzdelávania zúčastňujú na základe zmluvy o duálnom vzdelávaní a učebnej zmluvy (zmluva so školou aj so žiakom).

V prípade zamestnávateľov a overenia ich spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania a procesnom zabezpečení tohto procesu príslušnými stavovskými alebo profesijnými organizáciami sa výrazným spôsobom znižuje administratívna záťaž v podobe odstránenia lehôt na podanie žiadosti o overenie spôsobilosti (predtým bola stanovená lehota do 30. 9. predchádzajúceho školského roku), nahradenia predloženia dokumentov čestnými vyhláseniami (platí to napr. pre výpis z registra trestov, potvrdenie o neexistencii daňových nedoplatkov), ako aj odstránenia povinnosti podrobiť sa ďalšiemu overovaniu spôsobilosti pri navýšení počtu žiakov v systéme duálneho vzdelávania.

Ďalším významným prvkom pre zatraktívnenie vstupu malých a stredných podnikateľov do systému duálneho vzdelávania je možnosť vstupu prostredníctvom zastrešujúcich organizácií(napr. asociácie, cechy, ai.), ktoré získajú potrebné osvedčenie a je zvýšenie podielu výkonu praktického vyučovania u iného zamestnávateľa (max. 50%).

Malí a strední podnikatelia môžu získať príspevok na každého žiaka, ktorému poskytujú praktické vyučovanie, vo výške 1.000 EUR.

Novela zákona taktiež upravuje spôsob tvorby učebného plánu, ktorý naďalej nebude určovaný „zhora“, ale na jeho tvorbe sa budú podieľať školy a zamestnávatelia, čím dôjde k zohľadneniu špecifických požiadaviek oboch strán.

 

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

Poskytnutie informácií o účtoch štátu

Zákon/novela číslo 483/2001. Platnosť od 1.1.2019

Novela zákona o bankách rozširuje právomoci Ministerstva financií a Finančného riaditeľstva SR, ktoré budú môcť žiadať od bánk komplexné informácie o účtoch podnikateľov (banky budú poskytovať informácie podliehajúce bankovému tajomstvu). Cieľom tejto novely je boj proti daňovým únikom a podvodom.

Doteraz bolo možné žiadať prístup k bankovým údajom konkrétneho subjektu, ale zákon neumožňoval plošné žiadosti. Práve toto novela mení.

Po novele budú banky povinné poskytovať Ministerstvu financií a Finančnému riaditeľstvu SR raz ročne informácie o záležitostiach klientov, ktorí sú právnickými osobami alebo podnikateľmi, pričom budú poskytovať tieto informácie:

 1. a) identifikačné údaje klienta (meno/názov, sídlo),
 2. b) bankové číslo účtu (IBAN),
 3. c) dátum založenia účtu a dátum zrušenia účtu
 4. d) operácie vykonané na účte, vrátane čísla účtu platiteľa alebo príjemcu, všetkých identifikačných údajov platieb, dátumu a času realizácie operácie.

Tieto informácie budú podávané vždy za obdobie od podania predchádzajúcej informácie, tj. raz ročne môže príslušná inštitúcia získať informácie za obdobie celého roku.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

Nové pravidlá pre DPH

Od 1.1.2019 nás čakajú viaceré zmeny pravidiel týkajúce sa DPH

 • nová definícia obratu pre účely DPH
 • nové pravidlá DPH pri poukazoch na tovar a služby
 • zdaňovanie digitálnych služieb poskytovaných v menšom rozsahu
 • obmedzenia pri zdaňovaní dodania stavby a prenájmu nehnuteľnosti

O jednotlivých zmenách budeme priebežne informovať prostredníctvom nášho mesačníka GO HR COFFEEZINE.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

 

Beep World

Novinka, ktorá spája biznis vzťahy so svetom. Zoskupenie ľudí, ktorí spoločne tvoria:

 • Priestor pre výmenu obchodných príležitostí a kontaktov
 • Skupinu zdieľajúcu vedomosti a skúsenosti
 • Systém efektívneho nákupu a predaja
 • Prostredie pre rozvoj vzťahov medzi podnikateľmi

Spoločne vytvárajú vnútorný nákupný systém umožňujúci nákupné aliancie, prezentáciu vlastnými produktami členova pod.

zdroj: beep.world

 

Stále majte na pamäti:

Zvýšenie životného minima

Zákon/novela číslo 196/2018. Platnosť od 1.7.2018

Od júla sa zvyšujú sumy životného minima nasledovne:

 • 205,07 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 143,06 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • 93,61 eura mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

Končí dokladovanie z verejných registrov

Platnosť od 1.7.2018

Nový zákon ruší povinnosť predkladať orgánom verejnej moci výpisy z listu vlastníctva, z obchodného registra, zo živnostenského registra a výpisy z registra trestov. Pokiaľ štát už disponuje údajmi o fyzickej osobe alebo právnickej osobe, nebude ich viac vyžadovať, ale si ich overí sám v dostupnom informačnom systéme. Tento postup má za cieľ znížiť byrokratickú záťaž a zefektívniť právne postupy.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

Zlepšenie podmienok duálneho vzdelávania

Novela /zákon číslo 61/2015 Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave. Platnosť od 1.9.2018

Novela zákona prináša  zjednodušenie podmienok  duálneho vzdelávania (forma spolupráce medzi školami a zamestnávateľmi pri príprave žiakov na budúce povolanie). Zamestnávatelia sa tejto formy vzdelávania účastnia na základe zmluvy o duálnom vzdelávaní a učebnej zmluvy (zmluva so školou aj so žiakom).

 • V prípade zamestnávateľov a overenia ich spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania a procesnom zabezpečení tohto procesu príslušnými stavovskými alebo profesijnými organizáciami sa výrazným spôsobom znižuje administratívna záťaž v podobe odstránenia lehôt na podanie žiadosti o overenie spôsobilosti (predtým bola stanovená lehota do 30. 9. predchádzajúceho školského roku), nahradenia predloženia dokumentov čestnými vyhláseniami (platí to napr. pre výpis z registra trestov, potvrdenie o neexistencii daňových nedoplatkov), ako aj odstránenia povinnosti podrobiť sa ďalšiemu overovaniu spôsobilosti pri navýšení počtu žiakov v systéme duálneho vzdelávania.
 • Ďalším významným prvkom pre zatraktívnenie vstupu malých a stredných podnikateľov do systému duálneho vzdelávania je možnosť vstupu prostredníctvom zastrešujúcich organizácií(napr. asociácie, cechy, ai.), ktoré získajú potrebné osvedčenie a je zvýšenie podielu výkonu praktického vyučovania u iného zamestnávateľa (max. 50%).
 • Malí a strední podnikatelia môžu získať príspevok na každého žiaka, ktorému poskytujú praktické vyučovanie, vo výške 1.000 EUR.
 • Novela zákona taktiež taktiež upravuje spôsob tvorby učebného plánu, ktorý naďalej nebude určovaný „zhora“, ale na jeho tvorbe sa budú podieľať školy a zamestnávatelia, čím dôjde k zohľadneniu špecifických požiadaviek oboch strán.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

 

Zvýšenie stravného pri pracovných cestách

Platnosť od 1.6.2018

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zvyšuje sumy stravného pri pracovných cestách nasledovne:

 • pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 4,50 € na 4,80 €, t. j. zvýšenie o 30 centov,
 • pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 6,70 € na 7,10 €, t. j. zvýšenie o 40 centov,
 • pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty z 10,30 € na 10,90 €, t. j. zvýšenie o 60 centov.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

Zvýšenie príspevku na dochádzku

Platnosť 1.6.2018, číslo zákona/novely 5/2004

Od 1.6 sa zvýšia príspevky na dochádzku za prácou v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania od miesta trvalého alebo prechodného pobytu.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

 

Vyhláška upravujúca preddavky

Platnosť 1.6.2018

Nová vyhláška o podrobnostiach o preddavkoch na poistné, komplexne upravuje podrobnosti o vykazovaní preddavkov na poistné, postup výpočtu ročného zúčtovania poistného, vzor ročného zúčtovania poistného, podrobnosti o platení preddavkov na poistné, preplatkov a nedoplatkov, ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného.

Reaguje predovšetkým na novelu zákona č. 580/2004 Z. z., na základe ktorej sa zrušil maximálny vymeriavací základ pre väčšinu druhov príjmov a vznikol nového druhu príjmu, ktorý nebude vstupovať do vymeriavacieho základu (tzv. 13. a 14. plat).

Vyhláška zavádza najmä tieto úpravy:

– do časti o vykazovaní preddavkov na poistné sa doplnilo vykazovanie sumy vyplateného peňažného plnenia, ktoré je oslobodené od dane z príjmov

– ustanovilo sa, že vykazovanie údajov podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na samostatne zárobkovo činnú osobu, nakoľko tejto osobe sú preddavky určené priamo v ročnom zúčtovaní poistného,

– pre špecifický symbol pre platenie nedoplatkov sa ustanovil osobitný popis pre jednotnú aplikáciu,

– boli vypustené ustanovenia, ktoré vymenúvali skupiny poistencov, ktorým malo byť vykonané ročné zúčtovanie,

– do postupu výpočtu ročného zúčtovania poistného bolo doplnené zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu a rozdielny režim pri dividendách

– z dôvodu jednoznačnosti sa deklaruje nemožnosť predpísania nedoplatku z neodvedeného preddavku na poistné zamestnancovi v prípade, ak nedošlo k vyplateniu peňažného plnenia zo strany zamestnávateľa,

– vypustilo sa oznamovanie výšky príjmu z výkonu činnosti osobného asistenta.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

 

Uverejnené v GO HR Prognózy
Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram