GO HR Prognózy alebo čo nás čaká v decembri

Vitajte na stránke najaktuálnejších info a prognóz z oblasti HR, ekonomiky, hospodárstva či pracovného práva. Radi by sme vás informovali o pripravovaných novelizáciách zákonov a novinkách:

Zamestnanosť a mzdy vo vybraných odvetviach

Rast zamestnanosti sa v treťom štvrťroku zmiernil a mzdy sa spomalili, ale naďalej dosahujú pomerne dobré tempo rastu.

 • Zamestnanosť podľa očakávaní mierne spomalila a po troch rokoch sa dostala pod hranicu medziročného rastu 2 %. Spomalenie zaznamenala väčšina odvetví okrem služieb. Tento sektor potiahli hlavne odborné a vedecké činnosti. Vývoj zamestnanosti bol v súlade s očakávaniami. Priemerná mzda taktiež spomalila svoje tempo rastu a v treťom
  štvrťroku dosiahla 6,1 %.
 • Zamestnanosť v treťom štvrťroku 2018 dosiahla medzištvrťročné tempo rastu 0,4 % a oproti
  predchádzajúcemu štvrťroku mierne spomalila (z 0,5 %). Medziročne jej rast dosiahol 1,9 % (v 2.
  štvrťroku 2,1 %). Miera nezamestnanosti (VZPS) naďalej klesá (medzikvartálne o 0,5 p.b.) a dosiahla
  historicky najnižšiu hodnotu 6,3 % (sezónne očistenie ŠÚ SR). Počet nezamestnaných medzikvartálne
  klesol o 13,6 tisíc osôb.
 • Tempo rastu priemernej mzdy spomalilo a dosiahlo 6,1 %. Vývoj zamestnanosti a nezamestnanosti Vývoj zamestnanosti a očakávaní zamestnávateľov
 • Zamestnanosť v treťom štvrťroku spomalila vplyvom väčšiny odvetví okrem sektora služieb,
  ktoré potiahli odborné, vedecké a technické činnosti. Na jednej strane dochádzalo k ďalšiemu rastu počtu voľných pracovných miest, ale pretrvávajúci problém so zamestnaním vhodnej pracovnej sily spôsobuje, že sa rast zamestnanosti postupne spomaľuje.

zdroj: nbs.sk

 

Zákon stanoví vek odchodu do dôchodku na 5 rokov dopredu

Novela zákona má za cieľ zvýšiť transparentnosť, prehľadnosť a zrozumiteľnosť dôchodkového systému, a to tak, že vek odchodu do dôchodku bude známy 5 rokov dopredu. Od roku 2017 platí v praxi mechanizmus automatického rastu dôchodkového veku naviazaný na rast strednej dĺžky života v predchádzajúcom roku, čo spôsobuje, že odchod do dôchodku je možné určiť len jeden rok dopredu.

Podľa novely zákona bude stanovený dôchodkový vek nasledovne:
a) v roku 2019 je 62 rokov a 6 mesiacov,
b) v roku 2020 je 62 rokov a 8 mesiacov,
c) v roku 2021 je 62 rokov a 10 mesiacov,
d) v roku 2022 je 63 rokov,
e) v roku 2023 je 63 rokov a 2 mesiace.

Zdroj: BiznisInfo: aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

 

Získajte príspevok na prijatie a mentorovanie mladého uchádzača o prácu

Zamestnávateľ môže získať finančný príspevok za prijatie uchádzača o zamestnanie (UoZ), ktorému zabezpečí mentorované zapracovanie a skúsenosti pre prax.

Podmienky

 • UoZ je vo veku do 25 rokov evidovaný na úrade práce mimo BSK min. 3 mesiace alebo do 29 rokov evidovaný min. 6 mesiacov
 • zamestnávateľ príjme UoZ na polovičný alebo plný pracovný úväzok
 • pracovný pomer (PP) bude uzatvorený na dobu určitú na min. 6 mesiacov alebo dobu neurčitú
 • mentoring je zabezpečený počas prvých 3-6 mesiacov PP

Výška príspevku

Zamestnávateľ môže v rámci projektu poberať príspevky na:

 • úhradu časti (max. 95 %) celkovej ceny práce zamestnanca
 • mentorovanie – v r. 2018 max. 81,12 € na jedného zamestnanca na jeden mesiac
 • úhradu časti nevyhnutných nákladov súvisiacich s mentorovaním, zapracovaním a praxou – v r. 2018 max. 62,52 €

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

 

Zákon o službách zamestnanosti obsahuje novely týkajúce sa zamestnávania cudzincov z tretích krajín.

Schválené od 31.12.2018. Detailne o týchto zmenách nájdete na biznisinfo.podnikajte.sk

Osoby z 3. krajín budú predkladať doklady o získanom vzdelaní len pri niektorých typoch zamestnania

Zamestnávatelia budú môcť využívať agentúry práce pre zamestnávanie osôb z tretích krajín

Sprísňujú sa podmienky ohľadom nelegálneho zamestnávania ak chce podnikateľ zamestnať osoby z 3.zemí

 

Sociálna poisťovňa zverejnila tabuľku pre platby poistného na rok 2019

Od 1. januára 2019 platí nový minimálny vymeriavací základ (477 EUR) na sociálne poistenie pre povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO). Nový je aj maximálny vymeriavací základ (6.678 EUR) na sociálne poistenie pre povinne poistené SZČO, DPO, zamestnanca a zamestnávateľa. Sociálna poisťovňa pre lepšiu orientáciu poistencov a odvádzateľov poistného pripravila novú Tabuľku platenia poistného od 1. januára 2019, ktorú zverejnila na webovej stránke www.socpoist.sk.

V tabuľke sa nachádzajú percentuálne sadzby poistného na jednotlivé druhy poistenia – nemocenské, dôchodkové starobné a invalidné, poistenie v nezamestnanosti, garančné, úrazové a rezervný fond solidarity. Sadzby poistného v tabuľke si možno zistiť z pohľadu zamestnanca, zamestnávateľa, povinne poistenej SZČO a DPO. V tabuľke sú aj vypočítané sumy poistného pre jednotlivé druhy poistenia z minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

 

Stále majte na pamäti:

Zamestnávanie UoZ z úradu práce je opäť výhodnejšie

Národný projekt,  Platnosť od 15.11.2018

Pri zamestnávaní dlhodobo vedeného uchádzača o zamestnanie (UoZ) získajú firmy príspevok a nemusia zamestnancovi platiť mzdu po dobu 6 mesiacov. Podmienky sú zložitejšie:

 • zamestnávateľ musí vytvoriť podmienky pre uchádzača, pre získanie a prehlbovanie praktických skúseností- nevzniká pracovno právny vzťah.
 • príspevok možno získať na UoZ vedeného na Úrade práce viac ako 24 po sebe nasledujúcich mesiacov.
 • zapracovanie u zamestnávateľa je 20 hodín týždenne, max 6 mesiacov.
 • príspevok sa poskytuje pre všetky kraje okre Bratislavského samosprávneho kraja.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

Zvýši sa daňový bonus na deti do 6 rokov

So zvýšením mzdy od nového roku z 480 € na 520 € prinesie aj zvýšenie bonusu na deti. Avšak návrh je zvýšiť bonus na dieťa dvojnásobne. Zo sumy 21,56 eura by tak daňový bonus od januára 2019 mohol byť až 44,34 eura mesačne na jedno dieťa. Toto zvýšenie má platiť pre deti v predškolskom veku, do dovŕšenia 6 rokov. Výška bonusu na staršie deti bude v základnej výške podľa životného minima.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

Podnikatelia môžu získať príspevky na dizajnérske služby či architekta až do 10000 €

 • Ponuka dotácií sa rozširuje a čerpanie príspevkov, je prístupnejšie. Zúženie administratívy okolo sa nezlepšuje. Avšak ponuka je zaujímavá a aj na využívanie služieb, ktoré predtým neboli až také bežné – dizajnéri, architekti, organizácia podujatí
 • Štát zvyšuje podporu aj pre podnikateľov určenú na kúpu nájomných bytov.

Prehľad možností nájdete v aplikácií BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

Nové pravidlá pre DPH

Od 1.1.2019 nás čakajú viaceré zmeny pravidiel týkajúce sa DPH

 • nová nepriama daň – daň z poistenia
 • nová definícia obratu pre účely DPH
 • nové pravidlá DPH pri poukazoch na tovar a služby
 • zdaňovanie digitálnych služieb poskytovaných v menšom rozsahu
 • obmedzenia pri zdaňovaní dodania stavby a prenájmu nehnuteľnosti

O jednotlivých zmenách budeme priebežne informovať prostredníctvom nášho mesačníka GO HR COFFEEZINE.

Ako prvú si priblížime novú nepriama daň – daň z poistenia, ktorá by mala vstúpiť do platnosti 1.1.2019. Toto opatrenie vzniká ako reakcia na v praxi neefektívne a nesystémové riešenie vo forme 8% odvodu z poistenia. Tento postup bude nahradený daňou z poistenia.

Sadzba novej dane z poistenia bude 8%. 

Táto zmena sa bude týkať predovšetkým poisťovní, ktoré prijímajú poistné zo životného aj neživotného poistenia, ale môže to zasiahnuť aj iné subjekty, ktoré budú povinné odviesť daň. Ide o tieto situácie:

1) poistník, ktorý zaplatil poistné zahraničnej poisťovni (ak táto nemá pobočku v tuzemsku);

2) právnická osoba, ktorej sú poistníkom preúčtované náklady poistenia , ktoré poistník zaplatil zahraničnej poisťovni, ktorá nemá v tuzemsku pobočku ( napríklad, ak právnická osoba uhradí náklady svojej materskej spoločnosti, ktorá uzavrie poistnú zmluvu).

Daň z poistenia (ak je povinnou osobou sám daňovník v postavení poistníka alebo sa jedná o preúčtované náklady poistenia) je považovaná za daňový výdavok. 

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

Zvýšenie pokuty za omeškané prihlásenie zamestnanca do sociálnej poisťovne

Od augusta tohto roka sa zvýšila pokuta za oneskorené prihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne, až do výšky 16,60 € za každý deň omeškania. Do konca júla tohto roka mohla byť pokuta maximálne vo výške 3,32 € za každý deň omeškania. „Najnižšia sadzba ostáva nezmenená, a to vo výške 0,30 € ,“ informoval hovorca poisťovne Peter Višváder.

Ak zamestnávateľ neprihlásil zamestnanca do registra poistencov vôbec, môže mu teraz Sociálna poisťovňa uložiť pokutu maximálne do výšky 33,20 € za každý deň omeškania.

Do konca júla tohto roka bola pokuta maximálne do výšky 6,60 eura za každý deň omeškania. Najnižšia sadza sa zmenila tiež, a to zo sumy 0,30 € na 0,60 € za každý deň omeškania.

Zamestnávateľ má  povinnosť prihlásiť zamestnanca na sociálne poistenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia pred vznikom poistení, najneskôr pred začatím výkonu činnosti. Jeho povinnosťou je tiež predkladať Sociálnej poisťovni výkazy poistného a príspevkov s prílohou – najneskôr v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného.

O uložení pokuty rozhoduje príslušná pobočka Sociálnej poisťovne, pričom zohľadňuje závažnosť porušenia povinnosti ustanovenej zákonom.

Zdroj: Webnoviny.sk

Návrh zvýšenia minimálnej mzdy na 520 € schválený

Návrh ministerstva práce vláda schválila 10.10.2018, s účinnosťou od 1.1.2019 Minimálna mzda má od budúceho roka stúpnuť na 520 € zo súčasnej úrovne 480 €.  Pričom hodinová mzda má dosiahnuť 2,989 €. V čistom vyjadrení nová suma minimálnej mzdy na rok 2019 bude predstavovať 430,35 € mesačne, čo je nárast oproti čistej minimálnej mzde v roku 2018 vo výške 403,18 € o 27,17 € mesačne.

Porovnanie zobrazuje nasledovný graf a tabuľka

Zdroje: finweb.hnonline.sk, Štatistický Úrad SR, mediamonitoring

Zamestnávatelia budú prispievať zamestnancom na rekreáciu

Zákon/Novela číslo: 311/2001 Zákonník práce, Platnosť od 1.1.2019

Novelou zákonníku práce dochádza k zavedeniu nového povinného benefitu pre zamestnancov – príspevku na rekreáciu. Zamestnávatelia budú povinní svojim zamestnancom prispievať na rekreáciu na území Slovenska bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorých zamestnávajú.

Pre poskytnutie príspevku budú platiť tieto pravidlá:

1) Nárok na príspevok má zamestnanec, ktorého pracovný pomer trvá minimálne 24 mesiacov. U zamestnancov nepracujúcich na plný úväzok bude príspevok pomerne znížený.

2) Príspevok na rekreáciu bude vo výške 55% oprávnene vynaložených nákladov, max. 275 EUR ročne. Zamestnanec je povinný do 30 dní od ukončenia pobytu predložiť podklady k vyúčtovaniu.

3) Na tento príspevok bude možné použiť prostriedky zo sociálneho fondu nad rozsah stanovený zákonníkom práce.

4) Príspevok na rekreáciu je oslobodený od dane z príjmov a je daňovým výdavkom zamestnávateľa.

Príspevok na rekreáciu budú môcť dať do daňových výdavkov taktiež osoby samostatne zárobkovo činné za predpokladu, že podnikajú nepretržite

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

 

eKasa – nová elektronická evidencia tržieb

Novela zákona zavádza novinku v oblasti elektronickej evidencie tržieb. Všetky registračné pokladnice budú musieť byť pripojené online k databáze finančnej správy, tzv. systému e-kasa.

Systém e-kasa bude v reálnom čase evidovať všetky pokladničné doklady (aj tie neplatné). To znamená, že všetky transakcie sa okamžite online zaznamenajú na úložisku finančnej správy a každému dokladu bude pridelený jedinečný identifikačný kód, podľa ktorého si kupujúci bude môcť doklad sám overiť v systéme. V prípade problémov s evidenciu bude stanovená náhradná doba (48 hodín), počas ktorej je potrebné doklad zaevidovať. Podnikatelia majú v odôvodnených prípadoch možnosť požiadať o udelenie výnimky zo zasielania údajov online a doklady budú musieť dokladať do 30 dní.

Pre podnikateľov bude vytvorená osobná internetová zóna na webovej adrese finančnej správy, v ktorej bude možné zabezpečiť správu pokladnice (získanie kódov) a získať prehľad tržieb, ktorý následne môžu použiť pre daňové účely.

Pokladnicou e-kasa sa rozumie on-line registračná pokladnica ako aj virtuálna registračná pokladnica. Pre podnikateľov to znamená, že do budúcna nebudú potrebovať certifikovanú pokladnicu, ale bude možné používať tablety alebo mobilné telefóny. Podmienkou je iba pripojenie k internetu.

Za účelom uvedenia pokladnice e-kasa do prevádzky musí podnikateľ požiadať ktorýkoľvek daňový úrad o pridelenie kódu pokladnice e-kasa, pričom žiadosť sa podáva v predpísanej štruktúrovanej forme prostredníctvom elektronického formulára.

Novela zákona ďalej umožňuje po dohode s kupujúcim zasielanie dokladov iba v elektronickej podobe.

S novelou zákona podnikateľom odpadne povinnosť vyhotovovať uzávierky a podnikatelia bude mať možnosť vytvárať si reporty (uzávierky) cez e-kasa zónu podnikateľa. S ohľadom na to, že zákon nestanovuje konkrétny tým pokladnice, ktorí musia podnikatelia zaobstarať (naopak tu dochdádza k väčšej liberalizácii), nebude naďalej potrebná certifikácia ani servis pokladníc, ani vedenie knihy pokladnice.

Od 1. apríla 2019 budú musieť byť povinne napojené na systém e-kasa hotely, reštaurácie, kaviarne a čerpacie stanice. Pre ostatných podnikateľov táto povinnosť vzniká od 1. júla 2019. Noví podnikatelia, ktorým vznikne povinnosť evidovať tržby od 1. januára 2019, však budú povinne používať už od počiatku len systém e-kasa.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

 

 

 

 

 

 

 

Uverejnené v GO HR Prognózy
Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram