GO HR Prognózy na február

Pravidelná rubrika GO HR Prognózy prináša najaktuálnejšie info a prognózy z oblasti HR, ekonomiky, hospodárstva či pracovného práva. Zistite aké sú pripravované novelizácie zákonov a novinky vo februári.

Zamestnanosť a mzdy vo vybraných odvetviach

Zamestnanosť na konci roka vo vybraných odvetviach mierne spomalila svoje tempo rastu. Avšak napriek spomaleniu, medziročný rast 3,4 % predstavuje pomerne stabilný rast. Došlo aj k zmierneniu tempa rastu za 4. štvrťrok 2018, čo bolo v súlade s očakávaniami.

 • Zamestnanosť v decembri vo vybraných odvetviach medziročne vzrástla o 3,4 %, pomerne silné tempo rastu tak ostáva zachované aj v 4. štvrťroku 2018. Tvorba nových pracovných miest pokračovala v priemysle, stavebníctve a vo vybraných trhových službách. Menej dynamicky sa momentálne vyvíja zamestnanosť vo veľkoobchode a v ubytovacích službách. V januári došlo aj k zmierneniu očakávania ohľadom rastu zamestnanosti a to takmer vo všetkých sektoroch, čo by v kombinácii so spomalením produkcie mohlo signalizovať postupné spomaľovanie rastu zamestnanosti v najbližších obdobiach. Priemerná mzda vo vybraných odvetviach v decembri spomalila a dosiahla 6,0 %. Spomalenie mohlo súvisieť so slabším vývojom produkcie a tržieb, nakoľko výraznejšie spomalili mzdy hlavne v obchode a v priemysle. Na druhej strane v stavebníctve pokračuje pomerne dynamický rast miezd a výrazne vzrástli aj mzdy v reštauračných službách.
 • V decembri spomalil aj rast miezd (6,7 % za vybrané odvetvia), čo mohlo súvisieť aj so slabším vývojom tržieb a s nižšími variabilnými zložkami mzdy. K spomaleniu totiž došlo hlavne v obchode a priemysle. Stavebníctvo a služby rástli pomerne dynamicky. Spomaľovanie exportnej výkonnosti by mohlo tlmiaco pôsobiť na rast miezd v súkromnom sektore v najbližšom období. Avšak na vývoj priemernej mzdy v celom hospodárstve bude prorastovo pôsobiť vyjednaný 10-percentný nárast miezd vo verejnom sektore od začiatku tohto roka. Preto možno očakávať, že aj v tomto roku bude rast miezd pomerne dynamický.

 

zdroj: nbs.sk

Zdvojnásobí sa daňový bonus na deti do 6 rokov

Novela/zákon číslo: 595/2003   Platnosť od: 31.03.2019

Parlament schválil novelu zákona o dani z príjmov, na základe ktorej dochádza k zvýšeniu daňového bonusu na deti s cieľom podporiť mladé rodiny.Výška daňového bonusu bude nasledovná:
 • 44,34 EUR na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo šesť rokov (zvýšený daňový bonus je možné uplatniť naposledy v mesiaci, v ktorom dieťa dosiahne 6 rokov);
 • 22,17 EUR na vyživované dieťa nad 6 rokov.
Tento bonus bude možné prvýkrát uplatniť v apríli 2019.

Daňový bonus na dieťa si môže daňovník uplatniť na každé vyživované dieťa, ktoré žije s ním v domácnosti, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu. Ak si chce daňovník uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa musí dosiahnuť určitú výšku príjmu, a to:

 • u daňovníka, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy podľa § 5 zákona o dani z príjmov, t.j. zo závislej činnosti (zo zamestnania): aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, alebo
 • u daňovníkaktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, t. j. z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti: aspoň vo výške 6 – násobku minimálnej mzdy. Tento daňovník však musí vykázať základ dane z príjmov, to znamená, že nemôže vykázať daňovú stratu.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android, podnikajte.sk

 

eKasa – nová elektronická evidencia tržieb

Zákon  o používaní elektronickej registračnej pokladnice  číslo: 289/2008 Platnosť od: 31.03.2019

Parlament schválil novelu zákona o registračných pokladniciach, ktorá zavádza novinky v oblasti elektronickej evidencie tržieb.
 • Všetky registračné pokladnice budú musieť byť pripojené online k databáze finančnej správy, tzv. systému e-kasa. Systém e-kasa bude v reálnom čase evidovať všetky pokladničné doklady (aj tie neplatné). To znamená, že všetky transakcie sa okamžite online zaznamenajú na úložisku finančnej správy a každému dokladu bude pridelený jedinečný identifikačný kód, podľa ktorého si aj kupujúci bude môcť sám overiť doklad v systéme. V prípade problémov s evidenciou v online režime je stanovená náhradná doba (48 hodín), počas ktorej je potrebné doklad zaevidovať. Podnikatelia majú v odôvodnených prípadoch možnosť požiadať o udelenie výnimky zo zasielania údajov online a doklady budú musieť dokladať do 30 dní.
 • Pre podnikateľov bude vytvorená osobná internetová zóna na webovej adrese finančnej správy, v ktorej bude možné zabezpečiť správu pokladnice (získanie kódov) a získať prehľad tržieb, ktorý následne môžu použiť aj pre daňové účely.
 • Pokladnicou e-kasa sa rozumie on-line registračná pokladnica ako aj virtuálna registračná pokladnica. Pre podnikateľov to znamená, že do budúcna nebudú potrebovať certifikovanú pokladnicu, ale bude možné používať tablety alebo mobilné telefóny. Podmienkou je iba pripojenie k internetu. Za účelom uvedenia pokladnice e-kasa do prevádzky musí podnikateľ požiadať ktorýkoľvek daňový úrad o pridelenie kódu pokladnice e-kasa, pričom žiadosť sa podáva v predpísanej štruktúrovanej forme prostredníctvom elektronického formulára.
 • Novela zákona ďalej umožňuje po dohode s kupujúcim zasielanie dokladov iba v elektronickej podobe. S novelou zákona podnikateľom odpadne povinnosť vyhotovovať denné uzávierky a podnikatelia budú mať možnosť vytvárať si reporty (uzávierky) cez e-kasa zónu podnikateľa. S ohľadom na to, že zákon nestanovuje konkrétny typ pokladnice, ktorí musia podnikatelia zaobstarať (naopak tu dochádza k väčšej liberalizácii), nebude naďalej potrebná certifikácia ani servis pokladníc, ani vedenie knihy pokladnice.
 
Od 1. apríla 2019 bude povinné používanie pokladnice e-kasa pre novovzniknuté podnikateľské subjekty. Podnikatelia, ktorí už používajú elektronické registračné pokladnice budú môcť používať on-line registračnú pokladnicu najskôr od 1. apríla 2019 a najneskôr sú povinní takúto pokladnicu začať používať od 1. júla 2019.  

 

Zjednodušenie dokladovania a administrácie na úradoch

Novela/zákon číslo: 513/1991   Platnosť od: 31.08.2019

Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela zákona proti byrokracii, ktorej cieľom je zníženie administratívnej záťaže pri komunikácii s úradmi verejnej správy.

K listom vlastníctva, výpisom z registra trestov, výpisom z obchodného registra pribúdajú ďalšie dokumenty, ktoré už naďalej od Vás úradu nebudú môcť požadovať, ale informácie si zaistia sami v registroch ostatných úradov.
Ide o tieto dokumenty:
 • potvrdenie o daňových nedoplatkoch,
 • potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení,
 • potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení,
 • potvrdenie o návšteve školy  
 • výpisy z registra mimovládnych neziskových organizácií. 
Do zoznamu informačných systémov pribúdajú nové systémy, z ktorých si úrady budú údaje zisťovať sami (informačný systém finančnej správy, Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, centrálny register detí, žiakov, a poslucháčov, centrálny register študentov).

Nové práva akcionárov vo verejných akciových spoločnostiach

Novela/zákon číslo: 513/1991   Platnosť od: 31.05.2019

Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela obchodného zákonníka, ktorá upravuje nové práva akcionárov verejných akciových spoločností (akcie sú obchodované na regulovanom trhu).

Novela prináša tieto práva pre akcionárov:
1) len akcionári môžu rozhodovať o odmeňovaní členov orgánov spoločnosti(doteraz mohla byť táto právomoc delegovaná napr. na dozornú radu, táto možnosť naďalej zostáva pri súkromných akciových spoločnostiach). novela súčasne podrobne upravuje pravidlá odmeňovania;
2) akcionári majú právo požadovať od spoločnosti vydanie potvrdenia o vyhodnotení a započítaní ich hlasov v rámci hlasovania na valnom zhromaždení,aby si mohli skontrolovať, či spoločnosť ich hlasy riadne započítala (to neplatí, ak akcionárovi bola poskytnutá zápisnica obsahujúce požadované informácie, alebo ak táto zápisnici bola uverejnená na webových stránkach);
3) právo na potvrdenie o prijatí hlasu v prípade využitia elektronických prostriedkov hlasovania (spoločnosť je povinná tak učiniť bezodkladne a bez žiadosti akcionára);
4) akcionári na valnom zhromaždení schvaľujú všetky významné obchodné transakcie (týmito sa myslia transakcie v prospech spriaznených osôb ako napr. štatutárny orgán, prokurista, vedúci zamestnanec a ktoré presahujú hodnotu 10% základného imania) a novela súčasne upravuje aj povinnosť ich publikácie v zbierke listín.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

 

 

Stále majte na pamäti:

Tabuľka pre platby poistného na rok 2019

Od 1. januára 2019 platí nový minimálny vymeriavací základ (477 EUR) na sociálne poistenie pre povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO). Nový je aj maximálny vymeriavací základ (6.678 EUR) na sociálne poistenie pre povinne poistené SZČO, DPO, zamestnanca a zamestnávateľa. Sociálna poisťovňa pre lepšiu orientáciu poistencov a odvádzateľov poistného pripravila novú Tabuľku platenia poistného od 1. januára 2019, ktorú zverejnila na webovej stránke www.socpoist.sk.

V tabuľke sa nachádzajú percentuálne sadzby poistného na jednotlivé druhy poistenia – nemocenské, dôchodkové starobné a invalidné, poistenie v nezamestnanosti, garančné, úrazové a rezervný fond solidarity. Sadzby poistného v tabuľke si možno zistiť z pohľadu zamestnanca, zamestnávateľa, povinne poistenej SZČO a DPO. V tabuľke sú aj vypočítané sumy poistného pre jednotlivé druhy poistenia z minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

 

Zákon stanovil vek odchodu do dôchodku na 5 rokov dopredu

Novela zákona má za cieľ zvýšiť transparentnosť, prehľadnosť a zrozumiteľnosť dôchodkového systému, a to tak, že vek odchodu do dôchodku bude známy 5 rokov dopredu. Od roku 2017 platí v praxi mechanizmus automatického rastu dôchodkového veku naviazaný na rast strednej dĺžky života v predchádzajúcom roku, čo spôsobuje, že odchod do dôchodku je možné určiť len jeden rok dopredu.

Podľa novely zákona bude stanovený dôchodkový vek nasledovne:
a) v roku 2019 je 62 rokov a 6 mesiacov,
b) v roku 2020 je 62 rokov a 8 mesiacov,
c) v roku 2021 je 62 rokov a 10 mesiacov,
d) v roku 2022 je 63 rokov,
e) v roku 2023 je 63 rokov a 2 mesiace.

Zdroj: BiznisInfo: aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

Zamestnávatelia prispievajú zamestnancom na rekreáciu

Zákon/Novela číslo: 311/2001 Zákonník práce, Platnosť od 1.1.2019

Novelou zákonníku práce dochádza k zavedeniu nového povinného benefitu pre zamestnancov – príspevku na rekreáciu. Zamestnávatelia budú povinní svojim zamestnancom prispievať na rekreáciu na území Slovenska bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorých zamestnávajú.

Pre poskytnutie príspevku budú platiť tieto pravidlá:

1) Nárok na príspevok má zamestnanec, ktorého pracovný pomer trvá minimálne 24 mesiacov. U zamestnancov nepracujúcich na plný úväzok bude príspevok pomerne znížený.

2) Príspevok na rekreáciu bude vo výške 55% oprávnene vynaložených nákladov, max. 275 EUR ročne. Zamestnanec je povinný do 30 dní od ukončenia pobytu predložiť podklady k vyúčtovaniu.

3) Na tento príspevok bude možné použiť prostriedky zo sociálneho fondu nad rozsah stanovený zákonníkom práce.

4) Príspevok na rekreáciu je oslobodený od dane z príjmov a je daňovým výdavkom zamestnávateľa.

Príspevok na rekreáciu budú môcť dať do daňových výdavkov taktiež osoby samostatne zárobkovo činné za predpokladu, že podnikajú nepretržite

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

Nové pravidlá pre DPH

Od 1.1.2019  sú v platnosti viaceré zmeny pravidiel týkajúce sa DPH

 • nová nepriama daň – daň z poistenia
 • nová definícia obratu pre účely DPH
 • nové pravidlá DPH pri poukazoch na tovar a služby
 • zdaňovanie digitálnych služieb poskytovaných v menšom rozsahu
 • obmedzenia pri zdaňovaní dodania stavby a prenájmu nehnuteľnosti

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

 

Sprísňujú sa podmienky ohľadom nelegálneho zamestnávania ak chce podnikateľ zamestnať osoby z 3.zemí

Schválené od 31.12.2018 – Číslo zákona: 5/2004

Parlament schválil novelu zákona o službách zamestnanosti upravujúcu zamestnávanie osôb z tretích krajín. Novela zákona sprísňuje podmienky pre zamestnávateľov, ktorí majú záujem o využívanie pracovnej sily z krajín mimo EÚ.

Zamestnávateľ, ktorí žiada o vydanie povolenia na zamestnanie alebo súhlasného potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta musí splniť nasledovné podmienky:

1) neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období piatich rokov pred podaním žiadosti (táto lehota sa predlžuje z pôvodných 2 rokov na 5 rokov);

2) splnil ohlasovaciu povinnosť voči úradu práce o voľnom pracovnom mieste (minimálne 20 dní pred podaním žiadosti).

 Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

Zákon o službách zamestnanosti obsahuje novely týkajúce sa zamestnávania cudzincov z tretích krajín.

Schválené od 31.12.2018. Detailne o týchto zmenách nájdete na biznisinfo.podnikajte.sk

Osoby z 3. krajín budú predkladať doklady o získanom vzdelaní len pri niektorých typoch zamestnania

Zamestnávatelia budú môcť využívať agentúry práce pre zamestnávanie osôb z tretích krajín

Sprísňujú sa podmienky ohľadom nelegálneho zamestnávania ak chce podnikateľ zamestnať osoby z 3.zemí

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

 

 

 

 

 

 

 

Uverejnené v GO HR Prognózy
Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram