GO HR Prognózy na január

Rok 2019 sa začal  viacerými zákonmi a zmenami, ktoré sme avizovali počas celého minulého roka prostredníctvom našej rubriky GO HR Prognózy. Pripravili sme prehľad zákonov, ktoré nadobudli účinnosť od 1.1.

 

Tabuľka pre platby poistného na rok 2019

Od 1. januára 2019 platí nový minimálny vymeriavací základ (477 EUR) na sociálne poistenie pre povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO). Nový je aj maximálny vymeriavací základ (6.678 EUR) na sociálne poistenie pre povinne poistené SZČO, DPO, zamestnanca a zamestnávateľa. Sociálna poisťovňa pre lepšiu orientáciu poistencov a odvádzateľov poistného pripravila novú Tabuľku platenia poistného od 1. januára 2019, ktorú zverejnila na webovej stránke www.socpoist.sk.

V tabuľke sa nachádzajú percentuálne sadzby poistného na jednotlivé druhy poistenia – nemocenské, dôchodkové starobné a invalidné, poistenie v nezamestnanosti, garančné, úrazové a rezervný fond solidarity. Sadzby poistného v tabuľke si možno zistiť z pohľadu zamestnanca, zamestnávateľa, povinne poistenej SZČO a DPO. V tabuľke sú aj vypočítané sumy poistného pre jednotlivé druhy poistenia z minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

 

Zákon stanovil vek odchodu do dôchodku na 5 rokov dopredu

Novela zákona má za cieľ zvýšiť transparentnosť, prehľadnosť a zrozumiteľnosť dôchodkového systému, a to tak, že vek odchodu do dôchodku bude známy 5 rokov dopredu. Od roku 2017 platí v praxi mechanizmus automatického rastu dôchodkového veku naviazaný na rast strednej dĺžky života v predchádzajúcom roku, čo spôsobuje, že odchod do dôchodku je možné určiť len jeden rok dopredu.

Podľa novely zákona bude stanovený dôchodkový vek nasledovne:
a) v roku 2019 je 62 rokov a 6 mesiacov,
b) v roku 2020 je 62 rokov a 8 mesiacov,
c) v roku 2021 je 62 rokov a 10 mesiacov,
d) v roku 2022 je 63 rokov,
e) v roku 2023 je 63 rokov a 2 mesiace.

Zdroj: BiznisInfo: aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

Zvýšenie minimálnej mzdy na 520 €

Od 1.1.2019 minimálna mzda stúpla na 520 € z úrovne 480 €.  Pričom hodinová mzda má dosiahnuť 2,989 €. V čistom vyjadrení nová suma minimálnej mzdy na rok 2019 predstavuje 430,35 € mesačne, čo je nárast oproti čistej minimálnej mzde v roku 2018 vo výške 403,18 € o 27,17 € mesačne.

Porovnanie zobrazuje nasledovný graf a tabuľka

Zdroje: finweb.hnonline.sk, Štatistický Úrad SR, mediamonitoring

Zamestnávatelia prispievajú zamestnancom na rekreáciu

Zákon/Novela číslo: 311/2001 Zákonník práce, Platnosť od 1.1.2019

Novelou zákonníku práce dochádza k zavedeniu nového povinného benefitu pre zamestnancov – príspevku na rekreáciu. Zamestnávatelia budú povinní svojim zamestnancom prispievať na rekreáciu na území Slovenska bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorých zamestnávajú.

Pre poskytnutie príspevku budú platiť tieto pravidlá:

1) Nárok na príspevok má zamestnanec, ktorého pracovný pomer trvá minimálne 24 mesiacov. U zamestnancov nepracujúcich na plný úväzok bude príspevok pomerne znížený.

2) Príspevok na rekreáciu bude vo výške 55% oprávnene vynaložených nákladov, max. 275 EUR ročne. Zamestnanec je povinný do 30 dní od ukončenia pobytu predložiť podklady k vyúčtovaniu.

3) Na tento príspevok bude možné použiť prostriedky zo sociálneho fondu nad rozsah stanovený zákonníkom práce.

4) Príspevok na rekreáciu je oslobodený od dane z príjmov a je daňovým výdavkom zamestnávateľa.

Príspevok na rekreáciu budú môcť dať do daňových výdavkov taktiež osoby samostatne zárobkovo činné za predpokladu, že podnikajú nepretržite

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

Nové pravidlá pre DPH

Od 1.1.2019  sú v platnosti viaceré zmeny pravidiel týkajúce sa DPH

 • nová nepriama daň – daň z poistenia
 • nová definícia obratu pre účely DPH
 • nové pravidlá DPH pri poukazoch na tovar a služby
 • zdaňovanie digitálnych služieb poskytovaných v menšom rozsahu
 • obmedzenia pri zdaňovaní dodania stavby a prenájmu nehnuteľnosti

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

 

Ďalšie prognózy na rok 2019:

Zdvojnásobí sa daňový bonus na deti do 6 rokov

Parlament schválil novelu zákona o dani z príjmov, na základe ktorej dochádza k zvýšeniu daňového bonusu na deti s cieľom podporiť mladé rodiny.Výška daňového bonusu bude nasledovná:

 • 44,34 EUR na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo šesť rokov (zvýšený daňový bonus je možné uplatniť naposledy v mesiaci, v ktorom dieťa dosiahne 6 rokov);
 • 22,17 EUR na vyživované dieťa nad 6 rokov.

Tento bonus bude možné prvýkrát uplatniť v apríli 2019.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

Zmeny v zdaňovaní digitálnych služieb poskytovaných v menšom rozsahu

Schválené od 31.12.2018 – Číslo zákona: 222/2004

Parlament schválil novelu zákona o DPH upravujúcu poskytovanie digitálnych služieb.

Od 1. januára 2019 sa zavádza obratový limit pre zdaniteľné osoby, ktoré sú usadené len v jednom členskom štáte EÚ a ktoré poskytujú tzv. digitálne služby nezdaniteľným osobám usadeným v inom členskom štáte, pričom ak hodnota týchto služieb nepresiahne v kalendárnom roku sumu 10 000 EUR bez dane a súčasne túto sumu nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom roku, takíto poskytovatelia si budú môcť ako miesto dodania nimi poskytovaných digitálnych služieb zvoliť členský štát ich usadenia. Doteraz platilo, že miestom dodania týchto služieb je miesto, kde je usadený príjemca týchto služieb. Miesto príjemcu naďalej zostáva miestom dodania aj v prípadoch, ak nie sú splnené vyššie uvedené podmienky.

Vzhľadom na stanovený limit sa predpokladá, že sa to bude týkať prevážne poskytovateľov poskytujúcich služby príležitostne.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

Sprísňujú sa podmienky ohľadom nelegálneho zamestnávania ak chce podnikateľ zamestnať osoby z 3.zemí

Schválené od 31.12.2018 – Číslo zákona: 5/2004

Parlament schválil novelu zákona o službách zamestnanosti upravujúcu zamestnávanie osôb z tretích krajín. Novela zákona sprísňuje podmienky pre zamestnávateľov, ktorí majú záujem o využívanie pracovnej sily z krajín mimo EÚ.

Zamestnávateľ, ktorí žiada o vydanie povolenia na zamestnanie alebo súhlasného potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta musí splniť nasledovné podmienky:

1) neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období piatich rokov pred podaním žiadosti (táto lehota sa predlžuje z pôvodných 2 rokov na 5 rokov);

2) splnil ohlasovaciu povinnosť voči úradu práce o voľnom pracovnom mieste (minimálne 20 dní pred podaním žiadosti).

 Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

Stále majte na pamäti:

Zákon o službách zamestnanosti obsahuje novely týkajúce sa zamestnávania cudzincov z tretích krajín.

Schválené od 31.12.2018. Detailne o týchto zmenách nájdete na biznisinfo.podnikajte.sk

Osoby z 3. krajín budú predkladať doklady o získanom vzdelaní len pri niektorých typoch zamestnania

Zamestnávatelia budú môcť využívať agentúry práce pre zamestnávanie osôb z tretích krajín

Sprísňujú sa podmienky ohľadom nelegálneho zamestnávania ak chce podnikateľ zamestnať osoby z 3.zemí

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

 

Zvýši sa daňový bonus na deti do 6 rokov

So zvýšením mzdy od nového roku z 480 € na 520 € prinesie aj zvýšenie bonusu na deti. Avšak návrh je zvýšiť bonus na dieťa dvojnásobne. Zo sumy 21,56 eura by tak daňový bonus od januára 2019 mohol byť až 44,34 eura mesačne na jedno dieťa. Toto zvýšenie má platiť pre deti v predškolskom veku, do dovŕšenia 6 rokov. Výška bonusu na staršie deti bude v základnej výške podľa životného minima.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

 

Získajte príspevok na prijatie a mentorovanie mladého uchádzača o prácu

Zamestnávateľ môže získať finančný príspevok za prijatie uchádzača o zamestnanie (UoZ), ktorému zabezpečí mentorované zapracovanie a skúsenosti pre prax.

Podmienky

 • UoZ je vo veku do 25 rokov evidovaný na úrade práce mimo BSK min. 3 mesiace alebo do 29 rokov evidovaný min. 6 mesiacov
 • zamestnávateľ príjme UoZ na polovičný alebo plný pracovný úväzok
 • pracovný pomer (PP) bude uzatvorený na dobu určitú na min. 6 mesiacov alebo dobu neurčitú
 • mentoring je zabezpečený počas prvých 3-6 mesiacov PP

Výška príspevku

Zamestnávateľ môže v rámci projektu poberať príspevky na:

 • úhradu časti (max. 95 %) celkovej ceny práce zamestnanca
 • mentorovanie – v r. 2018 max. 81,12 € na jedného zamestnanca na jeden mesiac
 • úhradu časti nevyhnutných nákladov súvisiacich s mentorovaním, zapracovaním a praxou – v r. 2018 max. 62,52 €

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

 

Podnikatelia môžu získať príspevky na dizajnérske služby či architekta až do 10000 €

 • Ponuka dotácií sa rozširuje a čerpanie príspevkov, je prístupnejšie. Zúženie administratívy okolo sa nezlepšuje. Avšak ponuka je zaujímavá a aj na využívanie služieb, ktoré predtým neboli až také bežné – dizajnéri, architekti, organizácia podujatí
 • Štát zvyšuje podporu aj pre podnikateľov určenú na kúpu nájomných bytov.

Prehľad možností nájdete v aplikácií BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

 

Zvýšenie pokuty za omeškané prihlásenie zamestnanca do sociálnej poisťovne

Od augusta tohto roka sa zvýšila pokuta za oneskorené prihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne, až do výšky 16,60 € za každý deň omeškania. Do konca júla tohto roka mohla byť pokuta maximálne vo výške 3,32 € za každý deň omeškania. „Najnižšia sadzba ostáva nezmenená, a to vo výške 0,30 € ,“ informoval hovorca poisťovne Peter Višváder.

Ak zamestnávateľ neprihlásil zamestnanca do registra poistencov vôbec, môže mu teraz Sociálna poisťovňa uložiť pokutu maximálne do výšky 33,20 € za každý deň omeškania.

O uložení pokuty rozhoduje príslušná pobočka Sociálnej poisťovne, pričom zohľadňuje závažnosť porušenia povinnosti ustanovenej zákonom.

Zdroj: Webnoviny.sk

 

eKasa – nová elektronická evidencia tržieb

Novela zákona zavádza novinku v oblasti elektronickej evidencie tržieb. Všetky registračné pokladnice budú musieť byť pripojené online k databáze finančnej správy, tzv. systému e-kasa.

Systém e-kasa bude v reálnom čase evidovať všetky pokladničné doklady (aj tie neplatné). To znamená, že všetky transakcie sa okamžite online zaznamenajú na úložisku finančnej správy a každému dokladu bude pridelený jedinečný identifikačný kód, podľa ktorého si kupujúci bude môcť doklad sám overiť v systéme. V prípade problémov s evidenciu bude stanovená náhradná doba (48 hodín), počas ktorej je potrebné doklad zaevidovať. Podnikatelia majú v odôvodnených prípadoch možnosť požiadať o udelenie výnimky zo zasielania údajov online a doklady budú musieť dokladať do 30 dní.

Pre podnikateľov bude vytvorená osobná internetová zóna na webovej adrese finančnej správy, v ktorej bude možné zabezpečiť správu pokladnice (získanie kódov) a získať prehľad tržieb, ktorý následne môžu použiť pre daňové účely.

Pokladnicou e-kasa sa rozumie on-line registračná pokladnica ako aj virtuálna registračná pokladnica. Pre podnikateľov to znamená, že do budúcna nebudú potrebovať certifikovanú pokladnicu, ale bude možné používať tablety alebo mobilné telefóny. Podmienkou je iba pripojenie k internetu.

Za účelom uvedenia pokladnice e-kasa do prevádzky musí podnikateľ požiadať ktorýkoľvek daňový úrad o pridelenie kódu pokladnice e-kasa, pričom žiadosť sa podáva v predpísanej štruktúrovanej forme prostredníctvom elektronického formulára.

Novela zákona ďalej umožňuje po dohode s kupujúcim zasielanie dokladov iba v elektronickej podobe.

S novelou zákona podnikateľom odpadne povinnosť vyhotovovať uzávierky a podnikatelia bude mať možnosť vytvárať si reporty (uzávierky) cez e-kasa zónu podnikateľa. S ohľadom na to, že zákon nestanovuje konkrétny tým pokladnice, ktorí musia podnikatelia zaobstarať (naopak tu dochdádza k väčšej liberalizácii), nebude naďalej potrebná certifikácia ani servis pokladníc, ani vedenie knihy pokladnice.

Od 1. apríla 2019 budú musieť byť povinne napojené na systém e-kasa hotely, reštaurácie, kaviarne a čerpacie stanice. Pre ostatných podnikateľov táto povinnosť vzniká od 1. júla 2019. Noví podnikatelia, ktorým vznikne povinnosť evidovať tržby od 1. januára 2019, však budú povinne používať už od počiatku len systém e-kasa.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

 

 

 

 

 

 

 

Uverejnené v GO HR Prognózy
Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram