GO HR Prognózy alebo čo nás čaká v júli

Vitajte na stránke najaktuálnejších info a prognóz z oblasti HR, ekonomiky, hospodárstva či pracovného práva. Radi by sme vás informovali o pripravovaných novelizáciách zákonov a novinkách:

Zamestnanosť a mzdy vo vybraných odvetviach

Na prelome polovice roka zamestnanosť pokračuje vo svojom raste, ale s miernym spomalením. Mzdy potiahol priemysel aj verejný sektor.

 • Zamestnanosť mierne spomalila, ale naďalej si udržiava pomerne silné tempo rastu
  (medziročne o 2,1 %). Jej rast bol v súlade s očakávaniami. Vývoj zamestnanosti je
  podporovaný priemyslom, obchodnými činnosťami, ako aj verejným sektorom. Naďalej
  rastie aj zamestnávanie cudzincov.
 • Priemerná mzda naopak zrýchlila svoje tempo rastu a v prvom štvrťroku dosiahla 6,5 %. Dynamický vývoj priemernej mzdy už naznačili aj mesačné ukazovatele. Mzdy rástli vďaka priemyslu, obchodným činnostiam a rýchle tempo zaznamenal aj verejný sektor.

zdroj: nbs.sk

Zvýšenie životného minima

Zákon/novela číslo 196/2018. Platnosť od 1.7.2018

Od júla sa zvyšujú sumy životného minima nasledovne:

 • 205,07 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 143,06 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • 93,61 eura mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

Končí dokladovanie z verejných registrov

Platnosť od 1.7.2018

Nový zákon ruší povinnosť predkladať orgánom verejnej moci výpisy z listu vlastníctva, z obchodného registra, zo živnostenského registra a výpisy z registra trestov. Pokiaľ štát už disponuje údajmi o fyzickej osobe alebo právnickej osobe, nebude ich viac vyžadovať, ale si ich overí sám v dostupnom informačnom systéme. Tento postup má za cieľ znížiť byrokratickú záťaž a zefektívniť právne postupy.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

Zlepšenie podmienok duálneho vzdelávania

Novela /zákon číslo 61/2015 Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave. Platnosť od 1.9.2018

Novela zákona prináša  zjednodušenie podmienok  duálneho vzdelávania (forma spolupráce medzi školami a zamestnávateľmi pri príprave žiakov na budúce povolanie). Zamestnávatelia sa tejto formy vzdelávania účastnia na základe zmluvy o duálnom vzdelávaní a učebnej zmluvy (zmluva so školou aj so žiakom).

 • V prípade zamestnávateľov a overenia ich spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania a procesnom zabezpečení tohto procesu príslušnými stavovskými alebo profesijnými organizáciami sa výrazným spôsobom znižuje administratívna záťaž v podobe odstránenia lehôt na podanie žiadosti o overenie spôsobilosti (predtým bola stanovená lehota do 30. 9. predchádzajúceho školského roku), nahradenia predloženia dokumentov čestnými vyhláseniami (platí to napr. pre výpis z registra trestov, potvrdenie o neexistencii daňových nedoplatkov), ako aj odstránenia povinnosti podrobiť sa ďalšiemu overovaniu spôsobilosti pri navýšení počtu žiakov v systéme duálneho vzdelávania.
 • Ďalším významným prvkom pre zatraktívnenie vstupu malých a stredných podnikateľov do systému duálneho vzdelávania je možnosť vstupu prostredníctvom zastrešujúcich organizácií(napr. asociácie, cechy, ai.), ktoré získajú potrebné osvedčenie a je zvýšenie podielu výkonu praktického vyučovania u iného zamestnávateľa (max. 50%).
 • Malí a strední podnikatelia môžu získať príspevok na každého žiaka, ktorému poskytujú praktické vyučovanie, vo výške 1.000 EUR.
 • Novela zákona taktiež taktiež upravuje spôsob tvorby učebného plánu, ktorý naďalej nebude určovaný „zhora“, ale na jeho tvorbe sa budú podieľať školy a zamestnávatelia, čím dôjde k zohľadneniu špecifických požiadaviek oboch strán.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

Beep World

Novinka, ktorá spája biznis vzťahy so svetom. Zoskupenie ľudí, ktorí spoločne tvoria:

 • Priestor pre výmenu obchodných príležitostí a kontaktov
 • Skupinu zdieľajúcu vedomosti a skúsenosti
 • Systém efektívneho nákupu a predaja
 • Prostredie pre rozvoj vzťahov medzi podnikateľmi

Spoločne vytvárajú vnútorný nákupný systém umožňujúci nákupné aliancie, prezentáciu vlastnými produktami členova pod.

zdroj: beep.world

 

Stále majte na pamäti:

Zvýšenie stravného pri pracovných cestách

Platnosť od 1.6.2018

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zvyšuje sumy stravného pri pracovných cestách nasledovne:

 • pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 4,50 € na 4,80 €, t. j. zvýšenie o 30 centov,
 • pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 6,70 € na 7,10 €, t. j. zvýšenie o 40 centov,
 • pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty z 10,30 € na 10,90 €, t. j. zvýšenie o 60 centov.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

 

Zvýšenie príspevku na dochádzku

Platnosť 1.6.2018, číslo zákona/novely 5/2004

Od 1.6 sa zvýšia príspevky na dochádzku za prácou v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania od miesta trvalého alebo prechodného pobytu.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

 

Vyhláška upravujúca preddavky

Platnosť 1.6.2018

Nová vyhláška o podrobnostiach o preddavkoch na poistné, komplexne upravuje podrobnosti o vykazovaní preddavkov na poistné, postup výpočtu ročného zúčtovania poistného, vzor ročného zúčtovania poistného, podrobnosti o platení preddavkov na poistné, preplatkov a nedoplatkov, ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného.

Reaguje predovšetkým na novelu zákona č. 580/2004 Z. z., na základe ktorej sa zrušil maximálny vymeriavací základ pre väčšinu druhov príjmov a vznikol nového druhu príjmu, ktorý nebude vstupovať do vymeriavacieho základu (tzv. 13. a 14. plat).

Vyhláška zavádza najmä tieto úpravy:

– do časti o vykazovaní preddavkov na poistné sa doplnilo vykazovanie sumy vyplateného peňažného plnenia, ktoré je oslobodené od dane z príjmov

– ustanovilo sa, že vykazovanie údajov podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na samostatne zárobkovo činnú osobu, nakoľko tejto osobe sú preddavky určené priamo v ročnom zúčtovaní poistného,

– pre špecifický symbol pre platenie nedoplatkov sa ustanovil osobitný popis pre jednotnú aplikáciu,

– boli vypustené ustanovenia, ktoré vymenúvali skupiny poistencov, ktorým malo byť vykonané ročné zúčtovanie,

– do postupu výpočtu ročného zúčtovania poistného bolo doplnené zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu a rozdielny režim pri dividendách

– z dôvodu jednoznačnosti sa deklaruje nemožnosť predpísania nedoplatku z neodvedeného preddavku na poistné zamestnancovi v prípade, ak nedošlo k vyplateniu peňažného plnenia zo strany zamestnávateľa,

– vypustilo sa oznamovanie výšky príjmu z výkonu činnosti osobného asistenta.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

 

Úprava povinnosti zamestnávateľov, u ktorých pracujú cudzinci.

Platnosť 1.5.2018, číslo zákona/novely 5/2004

Novela zákona o službách zamestnanosti zavádza nové povinnosti zamestnávateľov, u ktorých pracujú príslušníci z tretích štátov.

1) Zamestnávatelia, ku ktorým sú na výkon práce vysielaní štátni príslušníci tretích krajín, sú povinní zaistiť okrem porovnateľných pracovných podmienok aj adekvátne podmienky ubytovania (doložiť doklad o zabezpečení primeraného ubytovania) a doložiť príslušné doklady preukazujúce ich vyslanie.

2) Zamestnávateľ môže zamestnať maximálne 30 % príslušníkov tretích krajín pracujúcich na základe povolenia pre výkon zamestnania v identifikovaných profesiách s nedostatkom pracovnej sily.

3) Zamestnávateľ môže žiadať o vydanie potvrdenia na obsadenia voľného pracovného miesta s vysokou kvalifikáciou len za predpokladu, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

Zákon o službách – ľahšie zamestnanie vysokokvalifikovaného zamestnanca z cudziny

Platnosť 1.5.2018, číslo zákona/novely 5/2004

Od 1.5 vstúpila do platnosti novela, ktorá zmierňuje podmienky vstupu na slovenský trh práce u vysokokvalifikovaných osôb, najmä študentov a výskumných pracovníkov tým, že sa u nich na výkon zamestnania v SR nebude vyžadovať potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta. 

Namiesto toho bude ich zamestnávateľ povinný písomne informovať do siedmich pracovných dní úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o začiatku a skončení zamestnávania takéhoto štátneho príslušníka tretej krajiny na území SR.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

Zamestnávatelia môžu odložiť platby

Platnosť od 1.5., číslo zákona/novely: 650/2004

Podľa tejto novely bude definovaná  minimálna doba trvania zamestnania potrebná na to, aby zamestnávateľ začal prispievať zamestnancovi na doplnkové dôchodkové sporenie sa ustanovuje maximálne na jeden rok. Zamestnávateľ má naďalej možnosť prispievať zamestnancovi od prvého dňa zamestnania, resp. stanoviť si čakacie obdobie kratšie.

Zúženie výnimky zamestnávať cudzincov bez potvrdení a povolení

Platnosť od 1.5.2018; číslo zákona/novely 05/2004 – Zákon o službách zamestnanosti

Kým dnes môže zamestnávateľ zamestnávať štátneho príslušníka 3. krajiny najviac na dobu jedného roka na účel zvýšenia jeho kvalifikácie vo vykonávanom zamestnaní bez toho, aby sa od tohto zamestnávateľa vyžadovalo potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolenie na zamestnanie, po novom sa táto možnosť ruší.

Dôvodom je využívanie tejto možnosti na bežný výkon zamestnania štátneho príslušníka 3. krajiny u zamestnávateľa (najmä šičky, upratovači, montážni pracovníci, kontrolóri v strojárskej výrobe, atď.) a nie na účel, na ktorý bola ustanovená.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

13. a 14. plat je daňovo a odvodovo zvýhodnený

Platnosť od 1.5.2018

Novela zákonníka práce zavádza inštitút 13. a 14. platu, ktorý budú môcť zamestnávatelia poskytovať pracovníkom naďalej na dobrovoľnej báze. Postupne budú tieto platby oslobodené od daní a odvodov do sumy 500 eur, pričom podmienkou je, že budú musieť byť aspoň vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca.

Na oslobodenie týchto platov od daní a odvodov však budú musieť byť splnené viaceré podmienky. Pri 13. plate bude musieť zamestnanec odpracovať vo firme nepretržite dva roky. Ak ide o pracovníka, ktorý odpracoval vo firme štyri roky, v decembri môže dostať 14. plat, ale podmienkou bude, aby dostal predtým aj 13. plat.

Oslobodenie od zdravotného poistenia nastane už v roku 2018, ostatné úľavy budú postupne zavedené v roku 2019 a 2020.

Zdroj: podnikajte.sk  

Uverejnené v GO HR Prognózy
Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram