GO HR Prognózy na máj

Pravidelná rubrika GO HR Prognózy prináša aj v máji najaktuálnejšie info a prognózy z oblasti HR, ekonomiky, hospodárstva či pracovného práva. Zistite aké sú pripravované novelizácie zákonov a novinky.

Zamestnanosť a mzdy vo vybraných odvetviach

Podľa nbs.sk zamestnanosť v marci vo vybraných odvetviach mierne zrýchlila svoje tempo rastu, najmä vplyvom stavebníctva a služieb. Očakávania zamestnávateľov na najbližšie obdobie sú aktuálne viac pesimistické ako v predošlom období, hlavne v priemysle.

 • Zamestnanosť vo vybraných odvetviach národného hospodárstva v marci medziročne vzrástla o 2,9 % (medzimesačne o 0,2 %). Po očistení o vplyvy výrazných zlomov dynamika dosiahla 2,3 %. V priemere za 1. štvrťrok 2019 ide o pomalšie tempo ako v predchádzajúcom štvrťroku. Od začiatku roka je rast zamestnanosti ťahaný hlavne stavebníctvom, služby tiež mierne zrýchlili svoju dynamiku rastu. Na druhej strane zamestnanosť v priemysle z mesiaca na mesiac spomaľuje a obchod zaznamenal tretí mesiac za sebou medziročný pokles. Menej priaznivý vývoj v globálnej ekonomike v kombinácii s pretrvávajúcim pociťovaným nedostatkom vhodnej pracovnej sily sú faktormi, ktoré tlmia aj budúci vývoj zamestnanosti. Zároveň aj zamestnávatelia v rámci prieskumov výrazne zhoršujú svoje očakávania ohľadom vývoja zamestnanosti a to hlavne v priemysle. Preto možno predpokladať aj v najbližších obdobiach len mierne nárasty zamestnanosti.
 • Priemerná mzda za vybrané odvetvia vzrástla v marci o 6,6 % a podľa očakávaní sa jej rast oproti predchádzajúcemu obdobiu spomalil. Spomalenie súviselo hlavne s vývojom v priemysle, čo je odrazom aj momentálneho spomaľovania tržieb v tomto odvetví. Spomalila aj mzda v stavebníctve na 7,4 %. Na druhej strane služby a obchod mierne zrýchlili. Obchodné činnosti potiahol veľkoobchod, ktorý napriek horšiemu vývoju tržieb dosiahol pomerne vysoké tempo rastu nad 9 %. Pohľad na kvartálne priemery priemernej mzdy za vybrané odvetvia (rast 7,1 %) hovorí o nezmenenom tempe rastu v súkromnom sektore v 1. štvrťroku 2019. Vývoj je charakterizovaný na jednej strane spomalením mzdy v službách, na strane druhej rýchlejším rastom v obchode.

zdroj: nbs.sk

Nezamestnanosť na Slovensku klesla pod päť percent, čím sa dostala na najnižšiu úroveň v histórii Slovenska.

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v apríli 2019 poklesla na historicky najnižšiu úroveň v ére samostatnosti, pod hodnotu 5 percent, keď dosiahla úroveň 4,90 percenta.

Medzimesačne sa znížila o 0,13 percentuálneho bodu (p. b.), medziročne klesla o 0,52 p. b. Informoval o tom v pondelok na tlačovej konferencii generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Marián Valentovič za účasti premiéra Petra Pellegriniho a ministra práce Jána Richtera.

Prečítajte si viac na hnonline.sk

Plánovaná zmena stravného v priebehu roka 2019

Vplyvom nárastu cien jedál a nealkoholických nápojov suma stravného pravdepodobne od júna 2019 vzrastie. Aký to bude mať vplyv na zmenu minimálnej ceny gastrolístka, či na výšku náhrad pri tuzemskej pracovnej ceste? S návrhom na zvýšenie sumy stravného prišlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, pričom účinnosť zatiaľ nie je známa. Pravdepodobné je, že ako minulý rok, to bude od júna 2019.

Plánovaná zmena stravného pri tuzemskej pracovnej ceste od júna 2019

Osoba, ktorá je na tuzemskej pracovnej ceste má nárok na náhrady pri pracovnej ceste stanovené zákonom č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Okrem iných náhrad má nárok aj na stravné, ktoré patrí osobe na tuzemskej pracovnej ceste za každý kalendárny deň pracovnej cesty. Suma stravného, na ktorú má nárok osoba na pracovnej ceste závisí od času trvania pracovnej cesty v danom kalendárnom dni a teda zaradenia do jednotlivého časového pásma podľa ustanoveného trvania pracovnej cesty.

Predložený návrh na zmenu stravného v roku 2019 navrhuje takéto zvýšenie sumy stravného pre jednotlivé časové pásma:

 • 5 až 12 hodín: zo 4,80 eura zvýšenie na 5,10 eura (o 0,30 eura),
 • nad 12 hodín až 18 hodín: zo 7,10 eur zvýšenie na 7,60 eura (o 0,50 eura),
 • nad 18 hodín: z 10,90 eura zvýšenie na 11,60 eura (o 0,70 eura).

Podstatná je najmä zmena prvého časového pásma, t.j. zmena stravného zo 4,80 eur na 5,10 eura, nakoľko to má vplyv aj na ďalšie veličiny (napr. minimálna cena gastrolístka a pod.).

Vplyv plánovanej zmeny stravného na gastrolístky a stravné pre zamestnancov od júna 2019

Zamestnávateľ je podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) povinný prispievať na stravovanie zamestnancov, a to vo výške najmenej 55 % z ceny jedlanajviac však do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Zamestnávateľ môže poskytovať stravovanie zamestnancov vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby (prostredníctvom gastrolístkov).

V prípade, ak zamestnávateľ poskytuje stravu zamestnancov prostredníctvom vlastného stravovacieho zariadenia, prípadne zariadenia zamestnávateľa, môže si do nákladov zahrnúť stravné maximálne vo výške 55 % zo sumy 4,80 eur, t.j. 2,64 eur.

Zamestnávateľ si bude môcť pravdepodobne od júna 2019 zahrnúť do nákladov stravné maximálne vo výške 55 % zo sumy 5,10 eur, t.j. 2,81 eura. Ak zamestnávateľ poskytuje stravu prostredníctvom gastrolístkov, hodnota gastrolístka musí predstavovať najmenej 75 % sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Z uvedeného vyplýva, že súčasná minimálna hodnota gastrolístka je 75 % zo sumy 4,80 eur, t.j. 3,60 eur. Pravdepodobne od júna 2019 sa pripravovanou zmenou stravného zvýši aj minimálna hodnota gastrolístka, a to z 3,60 eur na 3,83 eura.

Vplyv plánovanej zmeny stravného na gastrolístky a stravné pre živnostníkov a iné SZČO od júna 2019

Živnostník alebo iná SZČO má podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov má nárok na stravné (ak nie je zamestnancom alebo nie je na pracovnej ceste), a to za každý odpracovaný deň najviac v rozsahu a výške ustanovenej na kalendárny deň pre časové pásmo 5 až 12 hodín, t.j. najviac 4,80 eura.

Stravné si môže živnostník alebo iná SZČO uplatniť do daňových výdavkov len prostredníctvom nákupu gastrolístkov alebo preukázaním dokladu z každého obedu ( z registračnej pokladnice, alebo na základe faktúry). Uvedené znamená, že živnostník alebo iná SZČO si môže aktuálne uplatniť do daňových výdavkov gastrolístok alebo nákup obeda až vo výške 4,80 eura.

Zdroj: podnikajte.sk 

Pokuty za diskrimináciu zákazníkov z iných krajín

Platnosť od: 31.7.2019

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh nového zákona o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu.

Nariadenie EÚ o geografickej diskriminácii rieši problém niektorých zákazníkov, ktorí si nemôžu kúpiť tovar a služby od obchodníkov nachádzajúcich sa v inom členskom štáte z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníka. Obchodníci niekedy odmietajú predávať tovar alebo poskytovať služby zákazníkom z iného členského štátu bez akéhokoľvek objektívneho dôvodu, alebo odmietajú ponúkať rovnako výhodné ceny alebo podmienky, aké majú miestni zákazníci. Obchodníci týmto spôsobom umelo segmentujú vnútorný trh na vnútorných hraniciach a bránia voľnému pohybu tovaru a služieb, čím obmedzujú práva spotrebiteľov/zákazníkov a neumožňujú im využívať väčší výber a najvýhodnejšie podmienky, vrátane cien. Tieto obchodné vzťahy zahŕňajú nielen vzťahy B2C, t. j. medzi podnikateľom (obchodníkom) a spotrebiteľom (fyzickou osobou), ale aj B2B, t. j. medzi podnikateľom (obchodníkom) a podnikom (podnikateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorý nakupuje tovar, či služby v Únii výlučne na účely konečného použitia, mimo predmetu podnikania.
V nadväznosti na toto európske nariadenie predložený zákon stanovuje, že dohľad nad dodržiavaním pravidiel o nediskriminácii zákazníkov na Slovensku bude vykonávať Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá za porušenie povinností uloží obchodníkovi pokutu od 100 do 25 000 EUR (za opakované porušenie až 50 000 EUR).
Praktickú pomoc spotrebiteľom v prípade sporu medzi spotrebiteľom a obchodníkom poskytuje Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android, biznisinfo.podnikajte.sk 

Zníži sa sadzba DPH na potraviny z 20 % na 10 %

Novela/zákon číslo: 222/2014   Platnosť od: 31.12.2019

Poslanci predložili návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorou navrhujú zníženie sadzby DPH na potraviny z úrovne 20 % na 10 %.

Znížená sadzba DPH by sa mala uplatniť na všetky potraviny podľa zákona o potravinách s výnimkou nápojov, cukroviniek, prídavných látok do potravín, aróm, výživových doplnkov a cukrárenských výrobkov.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android, biznisinfo.podnikajte.sk 

Podnikové štipendiá pre podnikateľov

Novela/zákon číslo: 131/2002   Platnosť od: 30.6.2019

Parlament schválil novelu zákona o vysokých školách upravujúcu podmienky poskytovania tzv. podnikových štipendií.

Vysoká škola môže uzatvoriť s podnikateľom zmluvu o štipendijnom programe na poskytovanie podnikových štipendií, účelom ktorých je podpora štúdia vo vybraných študijných programoch. Novela reflektuje požiadavky zamestnávateľov, aby prostredníctvom podnikových štipendií mali možnosť vytvárať finančné motivácie pre štúdium konkrétnych študijných programov na vysokých školách, prípadne mali možnosť nasmerovať študentov na výber konkrétnych povinne voliteľných alebo výberových predmetov. Podnikové štipendium bude bude poskytované priamo podnikateľom, ktorí ho následne budú vyplácať študentom. Zakazuje sa, aby podnikatelia podmieňovali poskytovanie podnikového štipendia dodatočnými požiadavkami, či povinnosťami, ktoré nie sú súčasťou študijného programu študenta a de facto zneužívali tento inštitút ako náhradu za odplatu za vykonanú prácu zo strany študenta.

Daňové pravidla pre mikrodaňovníkov

Novela/zákon číslo: 595/2003   Platnosť od: 31.12.2019

Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela zákona o dani z príjmov, ktorá zavádza nový pojem – tzv. „mikrodaňovník“ a upravuje pravidlá pre tieto subjekty.

Mikrodaňovníkom je daňovník:
 1. fyzická osoba, ktorá dosahuje príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti a za zdaňovacie obdobie výška týchto príjmov (výnosov) je maximálne vo výške sumy stanovenej na účely registrácie na daň z pridanej hodnoty, 49 790 EUR;
 2. právnická osoba, ktorej všetky príjmy (výnosy) dosiahnuté za príslušné zdaňovacie obdobie sú maximálne vo výške sumy stanovenej na účely registrácie na daň z pridanej hodnoty, 49 790 EUR.  

Za mikrodaňovníka nie je možné považovať daňovníka – fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá síce spĺňa podmienku dosiahnutia príjmov (výnosov) do 49 790 EUR, ale je závislou osobou podľa § 2 písm. n) zákona.

Na mikrodaňovníka sa vzťahujú napr. tieto zmeny:
 • Mikrodaňovník môže zvýhodnene odpisovať hmotný majetok zaradený do odpisových skupín 0 až 4 (okrem osobného automobilu s hodnotou vyššou ako 48 000 EUR), pričom, pričom zvolený spôsob odpisovania je možné použiť na hmotný majetok, ktorý je zaradený v zdaňovacom období, v ktorom je daňovník považovaný za mikrodaňovníka a uplatňuje sa aj v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach bez ohľadu na skutočnosť, či v týchto zdaňovacích obdobiach má alebo nemá status mikrodaňovníka.
 • Mikrodaňovník môže uplatňovať pri hmotnom majetku zaradenom do odpisových skupín 0 až 4 poskytnutom na prenájom daňové odpisy bez limitovania výškou príjmov dosahovaných z prenajatého majetku.
 • U mikrodaňovníka nie je obmedzená výška umorovanej daňovej straty, t.j. takýto daňovník si môže uplatniť daňovú stratu do výšky vyčísleného základu dane v zdaňovacom období, v ktorom si chce jej odpočet uplatniť.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android, biznisinfo.podnikajte.sk

Pri problémoch s dvojitým zdanením sa podnikatelia môžu obrátiť so žiadosťou na štát

Zákon o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia. Platnosť od: 30.6.2019

Parlament schválil zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia, ktorý upravuje postup pri riešení sporov medzi Slovenskou republikou a tretími štátmi (členskými štátmi EÚ a štátmi, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia) v otázkach zdaňovania. Podnikateľ, ktorý rieši problém dvojitého zdanenia má možnosť podať ministerstvu financií žiadosť na začatie konania o zamedzení dvojitého zdanenia a ministerstvo v súčinnosti s orgánom tretieho štátu vyrieši spornú otázku. Ministerstvo následne zašle daňovému subjektu rozhodnutie vo veci dvojitého zdanenia.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android, biznisinfo.podnikajte.sk 

Zvyšuje sa výmera dovolenky pre zamestnancov zo 4 na 5 týždňov

Novela/zákon číslo: 311/2001   Platnosť od: 31.12.2019

Na začiatku apríla v parlamente padol poslanecký návrh novely zákonníka práce na zvýšenie základnej výmery dovolenky na dobu najmenej 5 týždňov (z aktuálnej výmery najmenej 4 týždňov). Súčasne navrhuje úplné zrušenie ustanovenia upravujúceho dovolenku zamestnanca, ktorý dovŕši najmenej 33 rokov veku.

Stále majte na pamäti:

Zvýšený daňový bonus na deti do 6 rokov v platnosti od apríla 2019

Parlament schválil novelu zákona o dani z príjmov, na základe ktorej dochádza k zvýšeniu daňového bonusu na deti s cieľom podporiť mladé rodiny.Výška daňového bonusu v apríli bude nasledovná:
 • 44,34 EUR na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo šesť rokov (zvýšený daňový bonus je možné uplatniť naposledy v mesiaci, v ktorom dieťa dosiahne 6 rokov);
 • 22,17 EUR na vyživované dieťa nad 6 rokov.

Zákon nanovo definuje pravidlá tvorby cien a zvyšuje pokuty

Novela/zákon číslo: 18/1996   Platnosť od: 30.04.2019

Parlament schválil novelu zákona o cenách, ktorá definuje pravidlá pri tvorbe cien. Novela nastavuje pravidlá pre dohodovanie cien v prípade, ak jedným z účastníkov je subjekt vo výhodnejšom hospodárskom postavení.

Predávajúci alebo kupujúci, ktorý je vo výhodnejšom hospodárskom postavení pri predaji alebo nákupe potravinárskych výrobkov nesmie dohodnúť neprimeranú obchodnú cenu, tj. cenu, ktorá nedosahuje ekonomicky oprávnené náklady okrem nákupu potravinárskych výrobkov pri výpredaji skladových zásob, z dôvodu blížiaceho sa dátumu spotreby alebo blížiaceho sa dátumu minimálnej trvanlivosti, alebo pri rušení prevádzky. Výhodnejšie hospodárske postavenie má predávajúci alebo kupujúci, ktorý dohoduje cenu na trhu bez toho, aby bol vystavený podstatnej cenovej súťaži.
Za porušenie dohodnutia neprimeranej ceny môže byť podnikateľovi uložená pokuta vo výške od 30 000 EUR až do päťnásobku rozdielu medzi dohodnutou cenou a cenou, ktorá mala byť dohodnutá v súlade s cenovými predpismi (resp. do výšky 75 000 EUR, ak nie je možné rozdiel stanoviť). Za opakované porušenie zákona v priebehu 12 mesiacov môže byť uložená pokuta až 150 000 EUR (zvýšené z pôvodných 60 000 EUR).

Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii

Platnosť od: 30.04.2019

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh nového zákona o zaručenej elektronickej fakturácii.

 • Zákon používa pojem „zaručená elektronická faktúra“, aby nedochádzalo k prekryvu s pojmom „elektronická faktúra“ podľa zákona o DPH rozlišuje medzi zaručenou elektronickou faktúrou, ako inštitútom a zaručenou elektronickou fakturáciou, ako procesom. Ide o dokument, ktorý má (i) elektronickú podobu, (ii) náležitosti podľa návrhu zákona, (iii) predpísaný formát a (iv) predpísanú dátovú štruktúru.  
 • Zákon ukladá povinnosť vydávať a prijímať zaručené elektronické faktúry zatiaľ len verejným obstarávateľom, štátnym rozpočtovým a príspevkovým organizáciám a ich dodávateľom. Ostatné subjekty môžu tento postup používať dobrovoľne.
 • Pre zabezpečenie činností súvisiacich so zaručenou elektronickou fakturáciou bude vytvorený fakturačný systém spravovaný MF, do ktorého sa subjekty budú registrovať. Prijatie zaručenej elektronickej faktúry sa navrhuje primárne nastaviť na elektronické schránky podľa zákona o e-Governmente, s možnosťou voľby prijímania faktúr priamo v systéme elektronickej fakturácie.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android, biznisinfo.podnikajte.sk 

eKasa – nová elektronická evidencia tržieb

Zákon  o používaní elektronickej registračnej pokladnice  číslo: 289/2008 Platnosť od: 31.03.2019

Parlament schválil novelu zákona o registračných pokladniciach, ktorá zavádza novinky v oblasti elektronickej evidencie tržieb.
 • Od 1. apríla 2019 bude povinné používanie pokladnice e-kasa pre novovzniknuté podnikateľské subjekty. Podnikatelia, ktorí už používajú elektronické registračné pokladnice budú môcť používať on-line registračnú pokladnicu najskôr od 1. apríla 2019 a najneskôr sú povinní takúto pokladnicu začať používať od 1. júla 2019.  

Zjednodušenie dokladovania a administrácie na úradoch

Novela/zákon číslo: 513/1991   Platnosť od: 31.08.2019

Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela zákona proti byrokracii, ktorej cieľom je zníženie administratívnej záťaže pri komunikácii s úradmi verejnej správy.

K listom vlastníctva, výpisom z registra trestov, výpisom z obchodného registra pribúdajú ďalšie dokumenty, ktoré už naďalej od Vás úradu nebudú môcť požadovať, ale informácie si zaistia sami v registroch ostatných úradov.
Ide o tieto dokumenty:
 • potvrdenie o daňových nedoplatkoch,
 • potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení,
 • potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení,
 • potvrdenie o návšteve školy  
 • výpisy z registra mimovládnych neziskových organizácií. 
Do zoznamu informačných systémov pribúdajú nové systémy, z ktorých si úrady budú údaje zisťovať sami (informačný systém finančnej správy, Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, centrálny register detí, žiakov, a poslucháčov, centrálny register študentov).

 

 

 

Uverejnené v Články, GO HR Prognózy
Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram