GO HR Prognózy alebo čo nás čaká v máji

Vitajte na stránke najaktuálnejších info a prognóz z oblasti HR, ekonomiky, hospodárstva či pracovného práva. Radi by sme vás informovali o pripravovaných novelizáciách zákonov a novinkách:

Zamestnanosť a mzdy vo vybraných odvetviach

V marci zamestnanosť spomalila svoje tempo a nárast miezd pokračuje silným tempom.

 • Zamestnanosť v marci spomalila svoje tempo rastu. Jej vývoj je ovplyvnený hla vne zamestnanosťou v obchode. Zatiaľ čo priemysel na medzimesačnej báze stagnoval, služby zaznamenali pokles. Naďalej však rastie pomerne dynamicky, čo
  však súvisí aj s metodickou zmenou.
 • Tempo rastu mzdy v marci naopak zrýchlilo (na 6,8 % medziročne) a jej rast zostáva vysoko nad priemerom predchádzajúceho štvrťroka. Rast mzdy bol podporený vývojom v službách a to hlavne v informáciách a telekomunikácii a priemyslom.

zdroj: nbs.sk

Zákon o službách – ľahšie zamestnanie vysokokvalifikovaného zamestnanca z cudziny

Platnosť 1.5.2018, číslo zákona/novely 5/2004

Od 1.5 vstúpila do platnosti novela, ktorá zmierňuje podmienky vstupu na slovenský trh práce u vysokokvalifikovaných osôb, najmä študentov a výskumných pracovníkov tým, že sa u nich na výkon zamestnania v SR nebude vyžadovať potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta. 

Namiesto toho bude ich zamestnávateľ povinný písomne informovať do siedmich pracovných dní úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o začiatku a skončení zamestnávania takéhoto štátneho príslušníka tretej krajiny na území SR.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

Zvýšenie stravného pri pracovných cestách

Platnosť od 1.6.2018

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zvyšuje sumy stravného pri pracovných cestách nasledovne:

 • pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 4,50 € na 4,80 €, t. j. zvýšenie o 30 centov,
 • pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 6,70 € na 7,10 €, t. j. zvýšenie o 40 centov,
 • pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty z 10,30 € na 10,90 €, t. j. zvýšenie o 60 centov.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

Beep World

Novinka, ktorá spája biznis vzťahy so svetom. Zoskupenie ľudí, ktorí spoločne tvoria:

 • Priestor pre výmenu obchodných príležitostí a kontaktov
 • Skupinu zdieľajúcu vedomosti a skúsenosti
 • Systém efektívneho nákupu a predaja
 • Prostredie pre rozvoj vzťahov medzi podnikateľmi

Spoločne vytvárajú vnútorný nákupný systém umožňujúci nákupné aliancie, prezentáciu vlastnými produktami členova pod.

zdroj: beep.world

 

Stále majte na pamäti:

Zamestnávatelia môžu odložiť platby

Platnosť od 1.5., číslo zákona/novely: 650/2004

Podľa tejto novely bude definovaná  minimálna doba trvania zamestnania potrebná na to, aby zamestnávateľ začal prispievať zamestnancovi na doplnkové dôchodkové sporenie sa ustanovuje maximálne na jeden rok. Zamestnávateľ má naďalej možnosť prispievať zamestnancovi od prvého dňa zamestnania, resp. stanoviť si čakacie obdobie kratšie.

Zúženie výnimky zamestnávať cudzincov bez potvrdení a povolení

Platnosť od 1.5.2018; číslo zákona/novely 05/2004 – Zákon o službách zamestnanosti

Kým dnes môže zamestnávateľ zamestnávať štátneho príslušníka 3. krajiny najviac na dobu jedného roka na účel zvýšenia jeho kvalifikácie vo vykonávanom zamestnaní bez toho, aby sa od tohto zamestnávateľa vyžadovalo potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolenie na zamestnanie, po novom sa táto možnosť ruší.

Dôvodom je využívanie tejto možnosti na bežný výkon zamestnania štátneho príslušníka 3. krajiny u zamestnávateľa (najmä šičky, upratovači, montážni pracovníci, kontrolóri v strojárskej výrobe, atď.) a nie na účel, na ktorý bola ustanovená.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

13. a 14. plat bude daňovo a odvodovo zvýhodnený

Platnosť od 1.5.2018

Novela zákonníka práce zavádza inštitút 13. a 14. platu, ktorý budú môcť zamestnávatelia poskytovať pracovníkom naďalej na dobrovoľnej báze. Postupne budú tieto platby oslobodené od daní a odvodov do sumy 500 eur, pričom podmienkou je, že budú musieť byť aspoň vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca.

Na oslobodenie týchto platov od daní a odvodov však budú musieť byť splnené viaceré podmienky. Pri 13. plate bude musieť zamestnanec odpracovať vo firme nepretržite dva roky. Ak ide o pracovníka, ktorý odpracoval vo firme štyri roky, v decembri môže dostať 14. plat, ale podmienkou bude, aby dostal predtým aj 13. plat.

Oslobodenie od zdravotného poistenia nastane už v roku 2018, ostatné úľavy budú postupne zavedené v roku 2019 a 2020.

Zdroj: podnikajte.sk  

Zmena kritérií pre zaradenie zamestnancov

Platnosť od 1.4., číslo zákona/novely: 448/2007

Od apríla vstúpila do platnosti vyhláška Ministerstva zdravotníctva o podrobnostiach a faktoroch práce. Zamestnanci sa tak zaraďujú do kategórií podľa rizikovosti pracovného prostredia a povinností. Táto novelizácia má uľahčiť plnenie povinností zamestnávateľov pri ochrane zdravia pri práci.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

 

Uverejnené v GO HR Prognózy
Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram