GO HR Prognózy na marec

Pravidelná rubrika GO HR Prognózy prináša najaktuálnejšie info a prognózy z oblasti HR, ekonomiky, hospodárstva či pracovného práva. Zistite aké sú pripravované novelizácie zákonov a novinky vo februári.

Zamestnanosť a mzdy vo vybraných odvetviach

 • Zamestnanosť sa dostala mierne nad priemer predchádzajúceho štvrťroka. Vo vybraných odvetviach medziročne vzrástla o 2,6 %, čím pribrzdila svoje nadpriemerné dynamiky vykazované v minulom roku nad 3 %. Po dlhej dobe zaznamenali pokles zamestnanosti obchodné činnosti, hlavne vplyvom výraznejšieho zníženia v maloobchode a pribrzdil aj priemysel. Výrazný rast zamestnanosti pokračoval v stavebníctve, keď prekročil hranicu 7%. Taktiež v službách rástla zamestnanosť pomerne dynamicky. Vzhľadom nato, že očakávania zvyšovania počtu zamestnancov klesajú vo všetkých sektoroch okrem stavebníctva, možno v najbližšom období predpokladať pokračujúce spomaľovanie rastu zamestnanosti.V januári vo vybraných odvetviach spomalila svoje tempo rastu. Jej vývoj bol ovplyvnený spomalením v priemysle a poklesom v obchodných činnostiach.  Januárové údaje naznačujú pokračujúce zmierňovanie tempa rastu zamestnanosti v 1. štvrťroku 2019.
 • Rast priemernej mzdy za vybrané odvetvia naopak v januári zrýchlil a dosiahol 7,7 %.  Zrýchlenie spôsobil dynamický rast mzdy v obchode a v priemysle (čo mohlo súvisieť s rýchlejším rastom tržieb, produkcie a odpracovaných hodín). Po slabšom konci roka, sa v januári naštartoval rast tržieb a produkcie, čo sa odrazilo aj v zrýchlení mzdy v obchode a v priemysle. V predaji a oprave motorových vozidiel a vo veľkoobchode rástla priemerná mzda v januári o viac ako 15 %, čo však súviselo pravdepodobne s volatilným vývojom v týchto odvetviach a takto vysoký rast mzdy je do ďalších období málo pravdepodobný. Vývoj mzdy v priemyselných odvetviach súviselo sčasti aj s rýchlejším rastom odpracovaných hodín v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, keď odpracované hodiny v priemysle medziročne poklesli. V súvislosti so spomalením ekonomickej aktivity však možno predpokladať, že sa priemerná mzda bude postupne spomaľovať.

zdroj: nbs.sk

Zdvojnásobí sa daňový bonus na deti do 6 rokov

Novela/zákon číslo: 595/2003   Platnosť od: 31.03.2019

Parlament schválil novelu zákona o dani z príjmov, na základe ktorej dochádza k zvýšeniu daňového bonusu na deti s cieľom podporiť mladé rodiny.Výška daňového bonusu bude nasledovná:
 • 44,34 EUR na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo šesť rokov (zvýšený daňový bonus je možné uplatniť naposledy v mesiaci, v ktorom dieťa dosiahne 6 rokov);
 • 22,17 EUR na vyživované dieťa nad 6 rokov.
Tento bonus bude možné prvýkrát uplatniť v apríli 2019.

Daňový bonus na dieťa si môže daňovník uplatniť na každé vyživované dieťa, ktoré žije s ním v domácnosti, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu. Ak si chce daňovník uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa musí dosiahnuť určitú výšku príjmu, a to:

 • u daňovníka, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy podľa § 5 zákona o dani z príjmov, t.j. zo závislej činnosti (zo zamestnania): aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, alebo
 • u daňovníkaktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, t. j. z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti: aspoň vo výške 6 – násobku minimálnej mzdy. Tento daňovník však musí vykázať základ dane z príjmov, to znamená, že nemôže vykázať daňovú stratu.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android, biznisinfo.podnikajte.sk 

Zaručená elektronická fakturácia pri obchodovaní s verejným sektorom

Platnosť od: 30.4.2019

Zákon používa pojem „zaručená elektronická faktúra“, aby nedochádzalo k prekrývaniu s pojmom „elektronická faktúra“ podľa zákona o DPH rozlišuje medzi zaručenou elektronickou faktúrou, ako inštitútom a zaručenou elektronickou fakturáciou, ako procesom. Ide o dokument, ktorý má (i) elektronickú podobu, (ii) náležitosti podľa návrhu zákona, (iii) predpísaný formát a (iv) predpísanú dátovú štruktúru.  
Zákon ukladá povinnosť vydávať a prijímať zaručené elektronické faktúry zatiaľ len verejným obstarávateľom, štátnym rozpočtovým a príspevkovým organizáciám a ich dodávateľom. Ostatné subjekty môžu tento postup používať dobrovoľne.
Pre zabezpečenie činností súvisiacich so zaručenou elektronickou fakturáciou bude vytvorený fakturačný systém spravovaný MF, do ktorého sa subjekty budú registrovať. Prijatie zaručenej elektronickej faktúry sa navrhuje primárne nastaviť na elektronické schránky podľa zákona o e-Governmente, s možnosťou voľby prijímania faktúr priamo v systéme elektronickej fakturácie.

 

Pri problémoch s dvojitým zdanením sa podnikatelia môžu obrátiť so žiadosťou na štát

Zákon o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia. Platnosť od: 30.6.2019

Parlament schválil zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia, ktorý upravuje postup pri riešení sporov medzi Slovenskou republikou a tretími štátmi (členskými štátmi EÚ a štátmi, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia) v otázkach zdaňovania. Podnikateľ, ktorý rieši problém dvojitého zdanenia má možnosť podať ministerstvu financií žiadosť na začatie konania o zamedzení dvojitého zdanenia a ministerstvo v súčinnosti s orgánom tretieho štátu vyrieši spornú otázku. Ministerstvo následne zašle daňovému subjektu rozhodnutie vo veci dvojitého zdanenia.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android, biznisinfo.podnikajte.sk 

Stále majte na pamäti:

eKasa – nová elektronická evidencia tržieb

Zákon  o používaní elektronickej registračnej pokladnice  číslo: 289/2008 Platnosť od: 31.03.2019

Parlament schválil novelu zákona o registračných pokladniciach, ktorá zavádza novinky v oblasti elektronickej evidencie tržieb.
 • Všetky registračné pokladnice budú musieť byť pripojené online k databáze finančnej správy, tzv. systému e-kasa. Systém e-kasa bude v reálnom čase evidovať všetky pokladničné doklady (aj tie neplatné). To znamená, že všetky transakcie sa okamžite online zaznamenajú na úložisku finančnej správy a každému dokladu bude pridelený jedinečný identifikačný kód, podľa ktorého si aj kupujúci bude môcť sám overiť doklad v systéme. V prípade problémov s evidenciou v online režime je stanovená náhradná doba (48 hodín), počas ktorej je potrebné doklad zaevidovať. Podnikatelia majú v odôvodnených prípadoch možnosť požiadať o udelenie výnimky zo zasielania údajov online a doklady budú musieť dokladať do 30 dní.
 • Pre podnikateľov bude vytvorená osobná internetová zóna na webovej adrese finančnej správy, v ktorej bude možné zabezpečiť správu pokladnice (získanie kódov) a získať prehľad tržieb, ktorý následne môžu použiť aj pre daňové účely.
 • Pokladnicou e-kasa sa rozumie on-line registračná pokladnica ako aj virtuálna registračná pokladnica. Pre podnikateľov to znamená, že do budúcna nebudú potrebovať certifikovanú pokladnicu, ale bude možné používať tablety alebo mobilné telefóny. Podmienkou je iba pripojenie k internetu. Za účelom uvedenia pokladnice e-kasa do prevádzky musí podnikateľ požiadať ktorýkoľvek daňový úrad o pridelenie kódu pokladnice e-kasa, pričom žiadosť sa podáva v predpísanej štruktúrovanej forme prostredníctvom elektronického formulára.
 • Novela zákona ďalej umožňuje po dohode s kupujúcim zasielanie dokladov iba v elektronickej podobe. S novelou zákona podnikateľom odpadne povinnosť vyhotovovať denné uzávierky a podnikatelia budú mať možnosť vytvárať si reporty (uzávierky) cez e-kasa zónu podnikateľa. S ohľadom na to, že zákon nestanovuje konkrétny typ pokladnice, ktorí musia podnikatelia zaobstarať (naopak tu dochádza k väčšej liberalizácii), nebude naďalej potrebná certifikácia ani servis pokladníc, ani vedenie knihy pokladnice.
 
Od 1. apríla 2019 bude povinné používanie pokladnice e-kasa pre novovzniknuté podnikateľské subjekty. Podnikatelia, ktorí už používajú elektronické registračné pokladnice budú môcť používať on-line registračnú pokladnicu najskôr od 1. apríla 2019 a najneskôr sú povinní takúto pokladnicu začať používať od 1. júla 2019.  

 

Zjednodušenie dokladovania a administrácie na úradoch

Novela/zákon číslo: 513/1991   Platnosť od: 31.08.2019

Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela zákona proti byrokracii, ktorej cieľom je zníženie administratívnej záťaže pri komunikácii s úradmi verejnej správy.

K listom vlastníctva, výpisom z registra trestov, výpisom z obchodného registra pribúdajú ďalšie dokumenty, ktoré už naďalej od Vás úradu nebudú môcť požadovať, ale informácie si zaistia sami v registroch ostatných úradov.
Ide o tieto dokumenty:
 • potvrdenie o daňových nedoplatkoch,
 • potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení,
 • potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení,
 • potvrdenie o návšteve školy  
 • výpisy z registra mimovládnych neziskových organizácií. 
Do zoznamu informačných systémov pribúdajú nové systémy, z ktorých si úrady budú údaje zisťovať sami (informačný systém finančnej správy, Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, centrálny register detí, žiakov, a poslucháčov, centrálny register študentov).

Nové práva akcionárov vo verejných akciových spoločnostiach

Novela/zákon číslo: 513/1991   Platnosť od: 31.05.2019

Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela obchodného zákonníka, ktorá upravuje nové práva akcionárov verejných akciových spoločností (akcie sú obchodované na regulovanom trhu).

Novela prináša tieto práva pre akcionárov:
1) len akcionári môžu rozhodovať o odmeňovaní členov orgánov spoločnosti(doteraz mohla byť táto právomoc delegovaná napr. na dozornú radu, táto možnosť naďalej zostáva pri súkromných akciových spoločnostiach). novela súčasne podrobne upravuje pravidlá odmeňovania;
2) akcionári majú právo požadovať od spoločnosti vydanie potvrdenia o vyhodnotení a započítaní ich hlasov v rámci hlasovania na valnom zhromaždení,aby si mohli skontrolovať, či spoločnosť ich hlasy riadne započítala (to neplatí, ak akcionárovi bola poskytnutá zápisnica obsahujúce požadované informácie, alebo ak táto zápisnici bola uverejnená na webových stránkach);
3) právo na potvrdenie o prijatí hlasu v prípade využitia elektronických prostriedkov hlasovania (spoločnosť je povinná tak učiniť bezodkladne a bez žiadosti akcionára);
4) akcionári na valnom zhromaždení schvaľujú všetky významné obchodné transakcie (týmito sa myslia transakcie v prospech spriaznených osôb ako napr. štatutárny orgán, prokurista, vedúci zamestnanec a ktoré presahujú hodnotu 10% základného imania) a novela súčasne upravuje aj povinnosť ich publikácie v zbierke listín.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

Nové pravidlá pre DPH

Od 1.1.2019  sú v platnosti viaceré zmeny pravidiel týkajúce sa DPH

 • nová nepriama daň – daň z poistenia
 • nová definícia obratu pre účely DPH
 • nové pravidlá DPH pri poukazoch na tovar a služby
 • zdaňovanie digitálnych služieb poskytovaných v menšom rozsahu
 • obmedzenia pri zdaňovaní dodania stavby a prenájmu nehnuteľnosti

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

Sprísňujú sa podmienky ohľadom nelegálneho zamestnávania ak chce podnikateľ zamestnať osoby z 3.zemí

Schválené od 31.12.2018 – Číslo zákona: 5/2004

Parlament schválil novelu zákona o službách zamestnanosti upravujúcu zamestnávanie osôb z tretích krajín. Novela zákona sprísňuje podmienky pre zamestnávateľov, ktorí majú záujem o využívanie pracovnej sily z krajín mimo EÚ.

Zamestnávateľ, ktorí žiada o vydanie povolenia na zamestnanie alebo súhlasného potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta musí splniť nasledovné podmienky:

1) neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období piatich rokov pred podaním žiadosti (táto lehota sa predlžuje z pôvodných 2 rokov na 5 rokov);

2) splnil ohlasovaciu povinnosť voči úradu práce o voľnom pracovnom mieste (minimálne 20 dní pred podaním žiadosti).

 Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

Zákon o službách zamestnanosti obsahuje novely týkajúce sa zamestnávania cudzincov z tretích krajín.

Schválené od 31.12.2018. Detailne o týchto zmenách nájdete na biznisinfo.podnikajte.sk

Osoby z 3. krajín budú predkladať doklady o získanom vzdelaní len pri niektorých typoch zamestnania

Zamestnávatelia budú môcť využívať agentúry práce pre zamestnávanie osôb z tretích krajín

Sprísňujú sa podmienky ohľadom nelegálneho zamestnávania ak chce podnikateľ zamestnať osoby z 3.zemí

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

 

 

 

 

 

 

 

Uverejnené v GO HR Prognózy
Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram