GO HR Prognózy na august

Pravidelná rubrika GO HR Prognózy prináša aj v auguste najaktuálnejšie info a prognózy z oblasti HR, ekonomiky, hospodárstva či pracovného práva. Zistite, aké sú pripravované novelizácie zákonov a novinky.

Zamestnanosť a mzdy vo vybraných odvetviach

Podľa nbs.sk si zamestnanosť v druhom štvrťroku  viac – menej zachovala dynamiku rastu z predchádzajúceho obdobia. Dynamika v priemysle a obchode spomalila, na druhej strane stavebníctvo a služby zrýchlili svoj rast.  Mzda za vybrané odvetvia v priemere za druhý štvrtok spomalila (zo 6,5 % na 6,0 % medziročne), vplyvom pomalšieho rastu takmer vo všetkých odvetviach, okrem služieb. Uvidíme, ako leto ovplyvní tento vývoj ďalej.

  • Zamestnanosť vo vybraných odvetviach národného hospodárstva v júni mierne spomalila dynamiku rastu z 2,7 % na 2,4 %.  Aj keď leto naznačuje opäť pozitívny vývoj a rastúcu zamestnanosť, za celý druhý štvrťrok 2019 sa jej rast takmer nezmenil a ostal tak na pomerne stabilnej dynamike mierne pod 3 %. Z hľadiska odvetví došlo v júni oproti predchádzajúcemu mesiacu k spomaleniu rastu v službách a stavebníctve. Priemysel a obchod zaznamenali rovnako ako v predchádzajúcom mesiaci medziročný pokles. Budúci vývoj zamestnanosti, aj napriek zmierneniu pesimizmu zamestnávateľov ohľadom prijímania nových zamestnancov, smeruje k zmierňovaniu jej dynamiky rastu. Menej priaznivý vývoj globálnej ekonomiky, spomalenie produkcie hlavne v automobilovom priemysle, sú hlavnými faktormi ovplyvňujúcimi jej budúce smerovanie.
  • Priemerná mzda za vybrané odvetvia vzrástla v druhom štvrťroku o 6,0 % a jej rast sa v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom spomalil o 0,5 percentuálneho bodu. Spomalili všetky odvetvia okrem služieb, keď rast priemernej mzdy v tomto odvetví dosiahol takmer 8 %.  Spomalenie mzdy za druhý štvrťrok možno pripísať  najmä mesiacu jún, nakoľko predchádzajúce mesiace naznačovali jej pomerne silný rast. Priemerná mzda v júni spomalila na 1,7 % medziročne. V priemysle priemerná mzda v júni medziročne dokonca poklesla. Hlavnými faktormi výrazného spomalenie resp. poklesu priemernej mzdy v niektorých odvetviach môže byť na jednej strane vplyv obmedzenia výroby, zefektívnenie produkcie a s tým súvisiace krátenie pracovného času. Dokazuje to aj pokles počtu odpracovaných hodín v priemyselných odvetviach. V obchode došlo k zefektívneniu činností a skráteniu otváracích hodín. Na druhej strane bol vývoj mzdy pravdepodobne taktiež ovplyvnený aj presunom vyplácania nepravidelných odmien ako aj vyplatením 13. platov v predchádzajúcom mesiaci.

zdroj: nbs.sk

Nové povinnosti zamestnávateľov na pracoviskách s rizikom vysokých teplôt či chladu

Novela/zákon číslo: 99/2016   Platnosť od: 31.7.2019

Ministerstvo vnútra schválilo novelu vyhlášku upravujúcu podmienky na pracoviskách, na ktorých sú zamestnanci vystavení záťaži spôsobenej teplom či chladom a upravuje povinnosti zamestnávateľov, ktoré musia splniť na týchto typoch pracovísk.

Vyhláška jednoznačne stanovuje hierarchiu opatrení, ktoré zamestnávateľ vykoná na zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov pred nadmernými účinkami tepla a chladu na pracovisku ako aj spôsob ich realizácie. Z aktuálne platného znenia vyhlášky sa vypúšťajú ustanovenia, umožňujúce nedodržiavanie prípustných teplôt na pracoviskách, na ktorých nie je možné technickými opatreniami odstrániť záťaž teplom alebo chladom z technologických dôvodov a za mimoriadne teplých a mimoriadne chladných dní. Prípustné hodnoty faktorov sú uvedené v prílohe.
Ak záťaž teplom nie je možné odstrániť stavebnými, technickými alebo technologickými opatreniami, zamestnávateľ musí vykonať primerané opatrenia na zníženie nepriaznivého vplyvu ako sú zmena trvania času práce, posun začiatku pracovnej zmeny, poskytovanie prestávok v práci, predĺženie prestávky na odpočinok a jedenie, pobyt v klimatizovaných priestoroch, striedanie zamestnancov, klimatizácia alebo nútené vetranie, tienenie okien a svetlíkov, sprchovanie a ochladzovanie, vhodný pracovný odev.
Vyhláška obsahuje taktiež opatrenia na zníženie nepriaznivého vplyvu záťaže chladom, ktoré presúva z prílohy a sú nimi: zmena trvania času práce, posun začiatku pracovnej zmeny, poskytovanie prestávok v práci, predĺženie prestávky na odpočinok a jedenie, striedanie zamestnancov, osobné ochranné pracovné prostriedky, ohrieváreň a sušiareň pracovného odevu a pracovnej obuvi.
Povinnosťou zamestnávateľov je zohľadniť pri voľbe opatrení vek, zdravotný stav, fyzické schopností a zručnosti zamestnanca.
Zamestnávateľom vyhláška taktiež ukladá novú povinnosť spočívajúcu v rozšírení prevádzkového poriadku o ustanovenia o prvej pomoci ohľadom pokynov a vybavenia. 

Zdroj: BiznisInfo:aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android, biznisinfo.podnikajte.sk 

Budú mať nárok na rekreačné poukazy všetci zamestnanci ?

Novela/zákon číslo: 311/2001   Platnosť od: 31.12.2020

Poslanci predložili návrh novely zákonníka práce, ktorý rozširuje povinnosť poskytovať príspevok na rekreáciu zamestnancom všetkými zamestnávateľmi, nie len tými, ktorí zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov.

Podmienka, že zamestnanec, ktorý má nárok na príspevok na rekreáciu musí u zamestnávateľa pracovať nepretržite najmenej 24 mesiacov zostáva v nezmenenej podobe zachovaná.

Zdroj: BiznisInfo:aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android, biznisinfo.podnikajte.sk 

 

Ministerstvo práce navrhuje zvýšiť minimálnu mzdu na 580 eur

Platnosť od: 31.12.2019

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhuje minimálnu mzdu pre rok 2020 vo výške 580 eur. V hodinovom vyjadrení pôjde o sumu 3,333 eura/hod.

Ide o kompromisné riešenie, keďže Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky požadovala zvýšenie na 635 eur a zástupcovia zamestnávateľov na 552,20 eura mesačne.

Zdroj: BiznisInfo:aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android, biznisinfo.podnikajte.sk 

Pomoc rodinných príslušníkov pri podnikaní bude legálna

Novela/zákon číslo: 82/2005   Platnosť od: 31.12.2019

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh novely zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorý rozširuje možnosti podnikateľov využiť pomoc rodinných príslušníkov aj v s.r.o.

Za nelegálne zamestnávanie, resp. nelegálnu prácu nebude považovaná, pomoc rodinných príslušníkov:

  • podnikateľovi fyzickej osobe
  • jednoosobovej s.r.o., ak jediným spoločníkom je fyzická osoba.

Musia ísť vždy o príbuzného:

– v priamom rade, súrodenca alebo manžela tejto fyzickej osoby alebo tohto spoločníka

– ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku alebo je žiakom/ študentom do 26 rokov.

Zdroj: BiznisInfo:aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android, biznisinfo.podnikajte.sk 

 

Stále majte na pamäti:

Od mája sa zvýšili sumy náhrad za používanie vozidla pri pracovných cestách

Novela/zákon číslo: 143/2019   Platnosť od: 31.052019

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Ministerstvo schválilo opatrenie upravujúce náhrady za používanie vozidla pri pracovných cestách, ktorým dochádza k zvýšeniu súm jednotlivých náhrad.

Opatrením sa sumy základnej náhrady zvyšujú nasledovne:
– pre jednostopové vozidlá a trojkolky z 0,050 eura na 0,053 eura, 
– pre osobné cestné motorové vozidlá z 0,183 eura na 0,193 eura. 

Zdroj: BiznisInfo:aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android, biznisinfo.podnikajte.sk 

Daňová kontrola, môže už skontrolovať aj iné predpisy

Novela/zákon číslo: 563/2009   Platnosť od: 31.12.2019

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh novely zákona o správe daní upravujúci daňovú kontrolu.

Zavádza sa možnosť rozšíriť vykonávanú daňovú kontrolu nielen o inú daň a zdaňovacie obdobie, ale aj o kontrolu iného predpisu, napr. zákona o účtovníctve.
V zápisnici o začatí daňovej kontroly naďalej nebude musieť byť uvedený ani dôvod začatia daňovej kontroly.

Pri nezaplatení dane vám môžu zadržať vodičský preukaz

Novela/zákon číslo: 563/2009   Platnosť od: 31.12.2019

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh novely zákona o správe daní upravujúci daňovú exekúciu.

Z dôvodu efektívneho výberu daní a riadneho plnenia daňových povinností sa zavádza nový druh daňovej exekúcie, a to daňová exekúcia zadržaním vodičského preukazu. Vodičské preukazy budú úrady zadržiavať v súčinnosti s políciou, ktorej bude doručené rozhodnutie o exekúcii.

Zdroj: BiznisInfo:aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android, biznisinfo.podnikajte.sk 

Fyzické osoby už nebudú používať rodné číslo, ale identifikátor.

Platnosť od: 31.12.2019

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh nového zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby, ktorý zavádza nový systém identifikácie osôb.

Nové identifikátory fyzickej osoby majú nahradiť doteraz používané rodné čísla, ktoré budú postupne úplne vyradené. Zákon zavádza celkovo 3 druhy identifikátorov, pričom za pre bežného človeka v praxi bude najvýznamnejší tzv. bezvýznamový identifikátor (náhodné desaťmiestne číslo generované kryptografickým kľúčom). Práve tento bezvýznamový identifikátor bude uvádzaný na občianskych preukazoch, rodných listoch, cestovných pasov a iných dokladoch. To znamená, že fyzické osoby sa budú preukazovať týmto identifikátorom, čo zároveň zvýši ochranu osobných údajov. Z tohto čísla nebude možné nič vyčítať a sám o sebe nebude považovaný za osobný údaj. V spojení s inými údajmi však už bude podliehať povinnostiam vyplývajúcim zo spracúvania osobných údajov a bude možno ho použiť na účely určenia fyzickej osoby len vtedy, ak je jeho použitie nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu spracúvania. Povinnými subjektmi vo vzťahu ku spracúvaniu sú aj podnikatelia, ktorí budú tento identifikátor pre svoje účely používať. Za porušenie povinností pre spracúvaní môže byť uložená pokuta do výšky do 50.000,- EUR.
Zvyšné 2 identifikátory (jednoznačný identifikátor a sektorový identifikátor) budú používané pre účely verejnej správy.
Identifikátory budú pridelene všetkým občanom SR a cudzincom s pobytom na území SR ministerstvom vnútra ako správcom Registra základných identifikátorov po nadobudnutí účinnosti zákona. Doklady fyzickej osoby vydané pred nadobudnutím účinnosti zostanú v platnosti až do uplynutia doby ich platnosti, avšak preukazovať sa rodným číslom môže osoba len počas platnosti dokladu totožnosti, kde je rodné číslo uvedené. Počas prechodného obdobia sa budú nové identifikátory fyzickej osoby používať súbežne s rodným číslom. Ak však vyprší platnosť dokladu totožnosti s rodným číslom po nadobudnutí účinnosti zákona na novom doklade už rodné číslo nebude uvedené.

Zdroj: BiznisInfo:aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android, biznisinfo.podnikajte.sk 

Zápisy do obchodného registra budú už len elektronicky

Novela/zákon číslo: 530/2003   Platnosť od: 30.09.2020

Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela zákona o obchodnom registri, ktorá upravuje podávanie návrhov do obchodného registra.

Návrhy na zápis údajov do obchodného registra, návrhy na zápis zmeny zapísaných údajov a návrhy na výmaz zapísaných údajov z obchodného registra na registrový súd bude možné podávať výlučne elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na webovom sídle ústredného portálu verejnej správy alebo špecializovaného portálu. Návrh na zápis musí byť autorizovaný navrhovateľom a musí byť podaný spolu s listinami v elektronickej podobe. Novela zároveň upresňuje, že osvedčenie pravosti podpisu navrhovateľa a pravosti podpisu splnomocniteľa, ak ide o zastúpenie na základe plnomocenstva, sa nevyžaduje.
Výška súdnych poplatkov pre elektronické podania sa nemení.
Možnosť podania návrhu na zápis prostredníctvom jednotného kontaktného miesta sa nemení.
Ukladanie listín do zbierky listín bude taktiež možné len v elektronickej podobe.

Zdroj: BiznisInfo:aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android, biznisinfo.podnikajte.sk 

Za nepoužívanie e-kasy nebudú pokuty do 30. 9. 2019

Novela/zákon číslo:289/2008 Platnosť od: 30.06.2019

Vláda predkladá do parlamentu na schválenie novelu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorá má zmierniť následky, ktoré hrozia vzhľadom na nedostatočné pokrytie trhu on-line registračnými pokladnicami.

Cieľom novely je ochrana podnikateľov pred sankciami z dôvodov, ktoré neboli spôsobené ich pričinením. Z tohto dôvodu novela stanovuje, že daňový úrad alebo colný úrad neuloží do 30. septembra 2019 pokutu za nepoužívanie on-line registračnej pokladnice podnikateľovi, ktorý: 
  • preukáže, že si záväzne objednal on-line registračnú pokladnicu u výrobcu, dovozcu alebo distribútora, ktorému bolo vydané rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska;
  • požiadal o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient v lehote podľa zákona;
  • používa na evidenciu tržieb elektronickú registračnú pokladnicu (ak mal povinnosť evidovať tržby pred 1. 4. 2019).
Už vydané rozhodnutia o uložení pokuty, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, budú zákonom automaticky zrušené.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android, biznisinfo.podnikajte.sk 

 Zmena stravného od 1.júla

Vplyvom nárastu cien jedál a nealkoholických nápojov suma stravného od júla 2019 vzrástla. Sumy stravného pre jednotlivé časové pásma sú:

  • 5 až 12 hodín: zo 4,80 eura zvýšenie na 5,10 eura
  • nad 12 hodín až 18 hodín: zo 7,10 eur zvýšenie na 7,60 eura
  • nad 18 hodín: z 10,90 eura zvýšenie na 11,60 eura

Podstatná je najmä zmena prvého časového pásma, t.j. zmena stravného zo 4,80 eur na 5,10 eura, nakoľko to má vplyv aj na ďalšie veličiny (napr. minimálna cena gastrolístka je 3,83 € a pod.).

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre androidbiznisinfo.podnikajte.sk

Pokuty za diskrimináciu zákazníkov z iných krajín

Platnosť od: 31.7.2019

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh nového zákona o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu.

Nariadenie EÚ o geografickej diskriminácii rieši problém niektorých zákazníkov, ktorí si nemôžu kúpiť tovar a služby od obchodníkov nachádzajúcich sa v inom členskom štáte z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníka. Obchodníci niekedy odmietajú predávať tovar alebo poskytovať služby zákazníkom z iného členského štátu bez akéhokoľvek objektívneho dôvodu, alebo odmietajú ponúkať rovnako výhodné ceny alebo podmienky, aké majú miestni zákazníci. Obchodníci týmto spôsobom umelo segmentujú vnútorný trh na vnútorných hraniciach a bránia voľnému pohybu tovaru a služieb, čím obmedzujú práva spotrebiteľov/zákazníkov a neumožňujú im využívať väčší výber a najvýhodnejšie podmienky, vrátane cien. Tieto obchodné vzťahy zahŕňajú nielen vzťahy B2C, t. j. medzi podnikateľom (obchodníkom) a spotrebiteľom (fyzickou osobou), ale aj B2B, t. j. medzi podnikateľom (obchodníkom) a podnikom (podnikateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorý nakupuje tovar, či služby v Únii výlučne na účely konečného použitia, mimo predmetu podnikania.
V nadväznosti na toto európske nariadenie predložený zákon stanovuje, že dohľad nad dodržiavaním pravidiel o nediskriminácii zákazníkov na Slovensku bude vykonávať Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá za porušenie povinností uloží obchodníkovi pokutu od 100 do 25 000 EUR (za opakované porušenie až 50 000 EUR).
Praktickú pomoc spotrebiteľom v prípade sporu medzi spotrebiteľom a obchodníkom poskytuje Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android, biznisinfo.podnikajte.sk 

 

 

Uverejnené v Články, GO HR Prognózy, O ľuďoch a biznise
Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram