GO HR Prognózy na júl

Pravidelná rubrika GO HR Prognózy prináša aj v júli najaktuálnejšie info a prognózy z oblasti HR, ekonomiky, hospodárstva či pracovného práva. Zistite aké sú pripravované novelizácie zákonov a novinky.

Zamestnanosť a mzdy vo vybraných odvetviach

Podľa nbs.sk zamestnanosť v máji spomalila dynamiku rastu na 2,7 %. Priemerná mzda zrýchlila tempo rastu na 9,3 % a dostala sa tak nad priemer predchádzajúceho štvrťroka. V jej vývoji sa naplno prejavili dodatočné nárasty príplatkov a pravdepodobne aj nepravidelné odmeny.

 • Zamestnanosť vo vybraných odvetviach národného hospodárstva v máji vzrástla medziročne o 2,7 % (medzimesačne o 0,1 %), čo predstavovalo mierne spomalenie oproti predchádzajúcim obdobiam. Z hľadiska jednotlivých odvetví májové spomalenie zamestnanosti bolo spôsobené vývojom v priemysle, ktorý poklesol. Pokles dynamiky v tomto odvetví odráža situáciu spomalenia produkcie hlavne v automobilovom priemysle a s tým súvisiace prepúšťania zamestnancov v niektorých veľkých firmách. Ostatné odvetvia si zachovávajú pomerne stabilný vývoj charakteristický výrazným rastom v stavebníctve a v službách, na strane druhej poklesom v obchode. Spomalenie zamestnanosti možno očakávať aj ďalších obdobiach nakoľko prevažujú negatívne očakávania týkajúce sa zvyšovania počtu zamestnancov vo všetkých sektoroch.
 • Priemerná mzda Priemerná mzda za vybrané odvetvia vzrástla v máji o 9,3 %. Výrazný rast zaznamenali priemysel a služby, keď ich medziročná dynamika dosiahla v máji viac ako 10 %. Dynamický rast nad 8 % však zaznamenal aj obchod. Vo vývoji mzdy sa tak naplno prejavili dodatočné navýšenia príplatkov za prácu nadčas, cez víkend a počas sviatkov. Vývoj mzdy bol však pravdepodobne ovplyvnený aj presunom vyplácania nepravidelných odmien, hlavne v priemyselnej výrobe. Z dôvodu menej optimistických očakávaní zamestnávateľov a menšieho vnímaného nedostatku zamestnancov sa ukazovateľ napätia na trhu práce v poslednom období zmiernil. S určitým časovým odstupom by sa to mohlo začať prejavovať v spomaľovaní rastu mzdy v súkromnom sektore.

zdroj: nbs.sk

Od mája sa zvýšili sumy náhrad za používanie vozidla pri pracovných cestách

Novela/zákon číslo: 143/2019   Platnosť od: 31.052019

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Ministerstvo schválilo opatrenie upravujúce náhrady za používanie vozidla pri pracovných cestách, ktorým dochádza k zvýšeniu súm jednotlivých náhrad.

Opatrením sa sumy základnej náhrady zvyšujú nasledovne:
– pre jednostopové vozidlá a trojkolky z 0,050 eura na 0,053 eura, 
– pre osobné cestné motorové vozidlá z 0,183 eura na 0,193 eura. 

Zdroj: BiznisInfo:aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android, biznisinfo.podnikajte.sk 

Daňová kontrola, môže už skontrolovať aj iné predpisy

Novela/zákon číslo: 563/2009   Platnosť od: 31.12.2019

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh novely zákona o správe daní upravujúci daňovú kontrolu.

Zavádza sa možnosť rozšíriť vykonávanú daňovú kontrolu nielen o inú daň a zdaňovacie obdobie, ale aj o kontrolu iného predpisu, napr. zákona o účtovníctve.
V zápisnici o začatí daňovej kontroly naďalej nebude musieť byť uvedený ani dôvod začatia daňovej kontroly.

Pri nezaplatení dane vám môžu zadržať vodičský preukaz

Novela/zákon číslo: 563/2009   Platnosť od: 31.12.2019

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh novely zákona o správe daní upravujúci daňovú exekúciu.

Z dôvodu efektívneho výberu daní a riadneho plnenia daňových povinností sa zavádza nový druh daňovej exekúcie, a to daňová exekúcia zadržaním vodičského preukazu. Vodičské preukazy budú úrady zadržiavať v súčinnosti s políciou, ktorej bude doručené rozhodnutie o exekúcii.

Zdroj: BiznisInfo:aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android, biznisinfo.podnikajte.sk 

Fyzické osoby už nebudú používať rodné číslo, ale identifikátor.

Platnosť od: 31.12.2019

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh nového zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby, ktorý zavádza nový systém identifikácie osôb.

Nové identifikátory fyzickej osoby majú nahradiť doteraz používané rodné čísla, ktoré budú postupne úplne vyradené. Zákon zavádza celkovo 3 druhy identifikátorov, pričom za pre bežného človeka v praxi bude najvýznamnejší tzv. bezvýznamový identifikátor (náhodné desaťmiestne číslo generované kryptografickým kľúčom). Práve tento bezvýznamový identifikátor bude uvádzaný na občianskych preukazoch, rodných listoch, cestovných pasov a iných dokladoch. To znamená, že fyzické osoby sa budú preukazovať týmto identifikátorom, čo zároveň zvýši ochranu osobných údajov. Z tohto čísla nebude možné nič vyčítať a sám o sebe nebude považovaný za osobný údaj. V spojení s inými údajmi však už bude podliehať povinnostiam vyplývajúcim zo spracúvania osobných údajov a bude možno ho použiť na účely určenia fyzickej osoby len vtedy, ak je jeho použitie nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu spracúvania. Povinnými subjektmi vo vzťahu ku spracúvaniu sú aj podnikatelia, ktorí budú tento identifikátor pre svoje účely používať. Za porušenie povinností pre spracúvaní môže byť uložená pokuta do výšky do 50.000,- EUR.
Zvyšné 2 identifikátory (jednoznačný identifikátor a sektorový identifikátor) budú používané pre účely verejnej správy.
Identifikátory budú pridelene všetkým občanom SR a cudzincom s pobytom na území SR ministerstvom vnútra ako správcom Registra základných identifikátorov po nadobudnutí účinnosti zákona. Doklady fyzickej osoby vydané pred nadobudnutím účinnosti zostanú v platnosti až do uplynutia doby ich platnosti, avšak preukazovať sa rodným číslom môže osoba len počas platnosti dokladu totožnosti, kde je rodné číslo uvedené. Počas prechodného obdobia sa budú nové identifikátory fyzickej osoby používať súbežne s rodným číslom. Ak však vyprší platnosť dokladu totožnosti s rodným číslom po nadobudnutí účinnosti zákona na novom doklade už rodné číslo nebude uvedené.

Zdroj: BiznisInfo:aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android, biznisinfo.podnikajte.sk 

Stále majte na pamäti:

Zápisy do obchodného registra budú už len elektronicky

Novela/zákon číslo: 530/2003   Platnosť od: 30.09.2020

Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela zákona o obchodnom registri, ktorá upravuje podávanie návrhov do obchodného registra.

Návrhy na zápis údajov do obchodného registra, návrhy na zápis zmeny zapísaných údajov a návrhy na výmaz zapísaných údajov z obchodného registra na registrový súd bude možné podávať výlučne elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na webovom sídle ústredného portálu verejnej správy alebo špecializovaného portálu. Návrh na zápis musí byť autorizovaný navrhovateľom a musí byť podaný spolu s listinami v elektronickej podobe. Novela zároveň upresňuje, že osvedčenie pravosti podpisu navrhovateľa a pravosti podpisu splnomocniteľa, ak ide o zastúpenie na základe plnomocenstva, sa nevyžaduje.
Výška súdnych poplatkov pre elektronické podania sa nemení.
Možnosť podania návrhu na zápis prostredníctvom jednotného kontaktného miesta sa nemení.
Ukladanie listín do zbierky listín bude taktiež možné len v elektronickej podobe.

Zdroj: BiznisInfo:aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android, biznisinfo.podnikajte.sk 

Za nepoužívanie e-kasy nebudú pokuty do 30. 9. 2019

Novela/zákon číslo:289/2008 Platnosť od: 30.06.2019

Vláda predkladá do parlamentu na schválenie novelu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorá má zmierniť následky, ktoré hrozia vzhľadom na nedostatočné pokrytie trhu on-line registračnými pokladnicami.

Cieľom novely je ochrana podnikateľov pred sankciami z dôvodov, ktoré neboli spôsobené ich pričinením. Z tohto dôvodu novela stanovuje, že daňový úrad alebo colný úrad neuloží do 30. septembra 2019 pokutu za nepoužívanie on-line registračnej pokladnice podnikateľovi, ktorý: 
 • preukáže, že si záväzne objednal on-line registračnú pokladnicu u výrobcu, dovozcu alebo distribútora, ktorému bolo vydané rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska;
 • požiadal o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient v lehote podľa zákona;
 • používa na evidenciu tržieb elektronickú registračnú pokladnicu (ak mal povinnosť evidovať tržby pred 1. 4. 2019).
Už vydané rozhodnutia o uložení pokuty, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, budú zákonom automaticky zrušené.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android, biznisinfo.podnikajte.sk 

 Zmena stravného od 1.júla

Vplyvom nárastu cien jedál a nealkoholických nápojov suma stravného pravdepodobne od júna 2019 vzrástla. Aký to bude mať vplyv na zmenu minimálnej ceny gastrolístka, či na výšku náhrad pri tuzemskej pracovnej ceste? S návrhom na zvýšenie sumy stravného prišlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, pričom účinnosť zatiaľ nie je známa. Potvrdené je, že to bude od júla 2019.

Predložený návrh na zmenu stravného v roku 2019 navrhuje takéto zvýšenie sumy stravného pre jednotlivé časové pásma:

 • 5 až 12 hodín: zo 4,80 eura zvýšenie na 5,10 eura (o 0,30 eura),
 • nad 12 hodín až 18 hodín: zo 7,10 eur zvýšenie na 7,60 eura (o 0,50 eura),
 • nad 18 hodín: z 10,90 eura zvýšenie na 11,60 eura (o 0,70 eura).

Podstatná je najmä zmena prvého časového pásma, t.j. zmena stravného zo 4,80 eur na 5,10 eura, nakoľko to má vplyv aj na ďalšie veličiny (napr. minimálna cena gastrolístka a pod.).

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre androidbiznisinfo.podnikajte.sk 

Pokuty za diskrimináciu zákazníkov z iných krajín

Platnosť od: 31.7.2019

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh nového zákona o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu.

Nariadenie EÚ o geografickej diskriminácii rieši problém niektorých zákazníkov, ktorí si nemôžu kúpiť tovar a služby od obchodníkov nachádzajúcich sa v inom členskom štáte z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníka. Obchodníci niekedy odmietajú predávať tovar alebo poskytovať služby zákazníkom z iného členského štátu bez akéhokoľvek objektívneho dôvodu, alebo odmietajú ponúkať rovnako výhodné ceny alebo podmienky, aké majú miestni zákazníci. Obchodníci týmto spôsobom umelo segmentujú vnútorný trh na vnútorných hraniciach a bránia voľnému pohybu tovaru a služieb, čím obmedzujú práva spotrebiteľov/zákazníkov a neumožňujú im využívať väčší výber a najvýhodnejšie podmienky, vrátane cien. Tieto obchodné vzťahy zahŕňajú nielen vzťahy B2C, t. j. medzi podnikateľom (obchodníkom) a spotrebiteľom (fyzickou osobou), ale aj B2B, t. j. medzi podnikateľom (obchodníkom) a podnikom (podnikateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorý nakupuje tovar, či služby v Únii výlučne na účely konečného použitia, mimo predmetu podnikania.
V nadväznosti na toto európske nariadenie predložený zákon stanovuje, že dohľad nad dodržiavaním pravidiel o nediskriminácii zákazníkov na Slovensku bude vykonávať Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá za porušenie povinností uloží obchodníkovi pokutu od 100 do 25 000 EUR (za opakované porušenie až 50 000 EUR).
Praktickú pomoc spotrebiteľom v prípade sporu medzi spotrebiteľom a obchodníkom poskytuje Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android, biznisinfo.podnikajte.sk 

Zníži sa sadzba DPH na potraviny z 20 % na 10 %

Novela/zákon číslo: 222/2014   Platnosť od: 31.12.2019

Poslanci predložili návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorou navrhujú zníženie sadzby DPH na potraviny z úrovne 20 % na 10 %.

Znížená sadzba DPH by sa mala uplatniť na všetky potraviny podľa zákona o potravinách s výnimkou nápojov, cukroviniek, prídavných látok do potravín, aróm, výživových doplnkov a cukrárenských výrobkov.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android, biznisinfo.podnikajte.sk 

Podnikové štipendiá pre podnikateľov

Novela/zákon číslo: 131/2002   Platnosť od: 30.6.2019

Parlament schválil novelu zákona o vysokých školách upravujúcu podmienky poskytovania tzv. podnikových štipendií.

Vysoká škola môže uzatvoriť s podnikateľom zmluvu o štipendijnom programe na poskytovanie podnikových štipendií, účelom ktorých je podpora štúdia vo vybraných študijných programoch. Novela reflektuje požiadavky zamestnávateľov, aby prostredníctvom podnikových štipendií mali možnosť vytvárať finančné motivácie pre štúdium konkrétnych študijných programov na vysokých školách, prípadne mali možnosť nasmerovať študentov na výber konkrétnych povinne voliteľných alebo výberových predmetov. Podnikové štipendium bude bude poskytované priamo podnikateľom, ktorí ho následne budú vyplácať študentom. Zakazuje sa, aby podnikatelia podmieňovali poskytovanie podnikového štipendia dodatočnými požiadavkami, či povinnosťami, ktoré nie sú súčasťou študijného programu študenta a de facto zneužívali tento inštitút ako náhradu za odplatu za vykonanú prácu zo strany študenta.

Daňové pravidlá pre mikrodaňovníkov

Novela/zákon číslo: 595/2003   Platnosť od: 31.12.2019

Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela zákona o dani z príjmov, ktorá zavádza nový pojem – tzv. „mikrodaňovník“ a upravuje pravidlá pre tieto subjekty.

Mikrodaňovníkom je daňovník:
 1. fyzická osoba, ktorá dosahuje príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti a za zdaňovacie obdobie výška týchto príjmov (výnosov) je maximálne vo výške sumy stanovenej na účely registrácie na daň z pridanej hodnoty, 49 790 EUR;
 2. právnická osoba, ktorej všetky príjmy (výnosy) dosiahnuté za príslušné zdaňovacie obdobie sú maximálne vo výške sumy stanovenej na účely registrácie na daň z pridanej hodnoty, 49 790 EUR.  

Za mikrodaňovníka nie je možné považovať daňovníka – fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá síce spĺňa podmienku dosiahnutia príjmov (výnosov) do 49 790 EUR, ale je závislou osobou podľa § 2 písm. n) zákona.

Na mikrodaňovníka sa vzťahujú napr. tieto zmeny:
 • Mikrodaňovník môže zvýhodnene odpisovať hmotný majetok zaradený do odpisových skupín 0 až 4 (okrem osobného automobilu s hodnotou vyššou ako 48 000 EUR), pričom, pričom zvolený spôsob odpisovania je možné použiť na hmotný majetok, ktorý je zaradený v zdaňovacom období, v ktorom je daňovník považovaný za mikrodaňovníka a uplatňuje sa aj v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach bez ohľadu na skutočnosť, či v týchto zdaňovacích obdobiach má alebo nemá status mikrodaňovníka.
 • Mikrodaňovník môže uplatňovať pri hmotnom majetku zaradenom do odpisových skupín 0 až 4 poskytnutom na prenájom daňové odpisy bez limitovania výškou príjmov dosahovaných z prenajatého majetku.
 • U mikrodaňovníka nie je obmedzená výška umorovanej daňovej straty, t.j. takýto daňovník si môže uplatniť daňovú stratu do výšky vyčísleného základu dane v zdaňovacom období, v ktorom si chce jej odpočet uplatniť.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android, biznisinfo.podnikajte.sk

Pri problémoch s dvojitým zdanením sa podnikatelia môžu obrátiť so žiadosťou na štát

Zákon o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia. Platnosť od: 30.6.2019

Parlament schválil zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia, ktorý upravuje postup pri riešení sporov medzi Slovenskou republikou a tretími štátmi (členskými štátmi EÚ a štátmi, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia) v otázkach zdaňovania. Podnikateľ, ktorý rieši problém dvojitého zdanenia má možnosť podať ministerstvu financií žiadosť na začatie konania o zamedzení dvojitého zdanenia a ministerstvo v súčinnosti s orgánom tretieho štátu vyrieši spornú otázku. Ministerstvo následne zašle daňovému subjektu rozhodnutie vo veci dvojitého zdanenia.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android, biznisinfo.podnikajte.sk 

Zvyšuje sa výmera dovolenky pre zamestnancov zo 4 na 5 týždňov

Novela/zákon číslo: 311/2001   Platnosť od: 31.12.2019

Na začiatku apríla v parlamente padol poslanecký návrh novely zákonníka práce na zvýšenie základnej výmery dovolenky na dobu najmenej 5 týždňov (z aktuálnej výmery najmenej 4 týždňov). Súčasne navrhuje úplné zrušenie ustanovenia upravujúceho dovolenku zamestnanca, ktorý dovŕši najmenej 33 rokov veku.

 

 

Uverejnené v Články, GO HR Prognózy
Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram