GO HR Prognózy na september

Pravidelná rubrika GO HR Prognózy prináša aj v septembri najaktuálnejšie info a prognózy z oblasti HR, ekonomiky, hospodárstva či pracovného práva. Zistite, aké sú pripravované novelizácie zákonov a novinky.

Zamestnanosť a mzdy vo vybraných odvetviach

Podľa nbs.sk zamestnanosť spomalila dynamiku rastu v porovnaní s minulým mesiacom aj štvrťrokom. Mzda v júli korigovala jej pomalý rast z predchádzajúceho mesiaca, ale oproti priemeru druhého štvrťroka naznačila spomalenie trendu.

 • Zamestnanosť vo vybraných odvetviach národného hospodárstva v júli vzrástla 2,2 % medziročne a oproti predchádzajúcemu obdobiu spomalila svoju dynamiku rastu. Trend postupného spomaľovania zamestnanosti je viditeľný od začiatku tohto roka a dynamika rastu sa pohybuje v rozmedzí 2 – 3 %. Dochádza k postupnému spomaľovaniu v priemysle, ktorý sa v júli dokonca dostal do zápornej hodnoty 0,4 %. Taktiež aj zamestnanosť v obchode opätovne poklesla a služby si zachovali rovnakú dynamiku rastu ako v minulom mesiaci. Dlhodobo výrazne rastie len stavebníctvo na úrovni takmer 8 %.
 • Priemerná mzda za vybrané odvetvia v júli v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom naznačila trend spomalenia. Tempo jej rastu však ostáva na úrovni takmer 5 %. Po minulomesačnom výraznejšom spomalení došlo  k opätovnému zrýchleniu tempa rastu priemernej mzdy za vybrané odvetvia (z 2,0 % v júni na 4,6 %). Zrýchlili všetky odvetvia hospodárstva, najvýraznejšie priemysel, ktorý sa dostal na dynamiku rastu 2,8 %. Aj napriek zrýchleniu, však rast mzdy v tomto odvetví zaostáva. Služby a stavebníctvo taktiež výraznejšie zrýchlili a rast mzdy      v obchode prebieha na úkor znižovania zamestnanosti v tomto sektore. Vzhľadom na pokles produkcie a tržieb v stavebníctve je budúci vývoj priemernej mzdy a zamestnanosti v tomto odvetví otázny.

zdroj: Analytici ÚMS, nbs.sk

Škola zvoní. Podnikatelia môžu uzavrieť s vysokou školou zmluvu o poskytovaní podnikového štipendia

Novela/zákon číslo: 131/2002   Platnosť od: 30.6.2019

Parlament schválil novelu zákona o vysokých školách upravujúcu podmienky poskytovania tzv. podnikových štipendií.

Vysoká škola môže uzatvoriť s podnikateľom zmluvu o štipendijnom programe na poskytovanie podnikových štipendií, účelom ktorých je podpora štúdia vo vybraných študijných programoch. Novela reflektuje požiadavky zamestnávateľov, aby prostredníctvom podnikových štipendií mali možnosť vytvárať finančné motivácie pre štúdium konkrétnych študijných programov na vysokých školách, prípadne mali možnosť nasmerovať študentov na výber konkrétnych povinne voliteľných alebo výberových predmetov. Podnikové štipendium bude poskytované priamo podnikateľom, ktorí ho následne budú vyplácať študentom. Zakazuje sa, aby podnikatelia podmieňovali poskytovanie podnikového štipendia dodatočnými požiadavkami, či povinnosťami, ktoré nie sú súčasťou študijného programu študenta a de facto zneužívali tento inštitút ako náhradu za odplatu za vykonanú prácu zo strany študenta.

 

V platnosti sú nové pravidlá DPH pre vouchery

Novela/zákon číslo: 224/2004   Platnosť od: 30.9.2019

Parlament schválil novelu zákona o DPH zavádzajúcu harmonizované pravidlá pre DPH pri zaobchádzaní s poukazmi, ktoré možno vymeniť za tovary alebo služby (vouchre).

V závislosti od skutočnosti, či je možné daňové zaobchádzanie s istotou určiť už pri vystavení poukazu alebo nie sa budú rozlišovať:

-jednoúčelové poukazy (v čase vystavenia poukazu je známe miesto dodania tovaru alebo služieb, ako aj suma splatnej dane z predmetného tovaru alebo služby, napr. ubytovanie na jednu noc v konkrétnom hoteli). Prevod poukazu sa na účely DPH bude považovať za dodanie prislúchajúceho tovaru alebo služieb, pričom k samotnému dodaniu nemusí dôjsť.

-viacúčelové poukazy (v čase vystavenia poukazu nebude známa niektorá zo skutočností umožňujúca určiť jednoznačné daňové zaobchádzanie z hľadiska DPH, napr. ubytovanie na jednu noc v ktoromkoľvek hoteli danej siete hotelov na území ČR alebo SR). V týchto prípadoch bude predmet dane predstavovať až skutočné odovzdanie tovaru alebo skutočné dodanie služby ich dodávateľom.

Zdroj: BiznisInfo:aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android, biznisinfo.podnikajte.sk 

 

Štát automaticky zastaví staré exekúcie

Platnosť od: 31.12.2019

Parlament schválil nový zákon, ktorý automaticky zastaví staré exekúcie, u ktorých je veľmi nízka pravdepodobnosť uspokojenia veriteľa.  Zo zákona budú automaticky zastavené tzv „staré exekúcie“ a exekútor sa nebude veriteľov pýtať, či s týmto postupom súhlasia.

Pod pojem „staré exekúcie“, ktoré budú automaticky zastavované, budú spadať tieto exekúcie:
 1. exekúcie zahájené pred 1.4.2017 a od prvého poverenia exekútora uplynulo aspoň 5 rokov; 
 2. exekúcie zahájené pred 1.4.2017 a oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu alebo dedičské konanie bolo zastavené z dôvodu nemajetnosti. 
Zákon ustanovuje aj výnimky, na ktoré sa automatická zastavovanie nevzťahuje. Ide napríklad o tieto situácie:
 1. výživné;
 2. nepeňažné plnenie;
 3. pohľadávka štátu z titulu financovania z fondov EÚ;
 4. ak bol v posledných 18 mesiacoch pred uplynutím 5 rokov dosiahnutý výťažok spolu aspoň vo výške 15 EUR,
 5. úpadok povinného nie je možné riešiť podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii.
V prípade zastavenia exekúcie podľa tohto zákona exekútor zašle oznámenie oprávnenému do 120 dní od zastavenia (z dôvodu veľkého počtu zastavovaných exekúcií je na začiatku táto lehota predĺžená na 180 dní). V súvislosti so zastavením exekúcie vzniká exekútorovi nárok voči oprávnenému na úhradu trov, ktoré sú stanovené v paušálnej výške 35 EUR. Trovy vymožené pred zastavením si exekútor ponecháva a k tomu sa pričíta 35 EUR. Zákon výslovne upravuje možnosť oprávneného podať opätovný návrh na vykonanie exekúcie. K novému návrhu stačí doložiť obyčajný sken pôvodného exekučného titulu a upovedomenie o zastavení starej exekúcie.

Zdroj: BiznisInfo:aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android, biznisinfo.podnikajte.sk 

Platby na sociálne poistenie z 13. a 14. platu

Novela/zákon číslo: 461/2003   Platnosť od: 31.8.2019

Parlament schválil novelu zákona o sociálnom poistení upravujúcu určenie vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie zamestnancom a zamestnávateľom z 13. platu poskytnutého zamestnancovi v roku 2021 a zo 14. platu poskytnutého zamestnancovi v rokoch 2019 až 2021.Táto úprava je potrebná na obdobie pred začatím vykonávania ročného zúčtovania, t.j. pred 1. januárom 2022.

V roku 2021 zamestnanec ani zamestnávateľ nebudú platiť poistné na sociálne poistenie z 13. platu poskytnutého od každého zamestnávateľa zo sumy do 500 eur napriek tomu, že oslobodenie od platenia dane z 13. platu sa na zamestnanca vzťahuje do 500 eur spolu od všetkých zamestnávateľov.
Za účelom vylúčenia uvedeného 13. platu z vymeriavacieho základu zamestnanca na platenie poistného na sociálne poistenie v roku 2021 sa navrhuje súbežné splnenie nasledovných podmienok:
 • 13. plat poskytnutý v júni 2021,
 • 13. plat poskytnutý najmenej vo výške 500 eur,
 • k 30. aprílu 2021 je zamestnanec u zamestnávateľa v pracovnoprávnom vzťahu nepretržite najmenej 24 mesiacov .
Obdobne nebudú platiť v rokoch 2019 až 2021 poistné na sociálne poistenie zo 14. platu poskytnutého od každého zamestnávateľa zo sumy do 500 eur napriek tomu, že oslobodenie od platenia dane zo 14. platu sa na zamestnanca vzťahuje do 500 eur spolu od všetkých zamestnávateľov.
Za účelom vylúčenia uvedeného 14. platu z vymeriavacieho základu zamestnanca na platenie poistného na sociálne poistenie v rokoch 2019 až 2021sa navrhuje súbežné splnenie nasledovných podmienok:
 • 14. plat poskytnutý v decembri príslušného kalendárneho roka,
 • 14. plat poskytnutý najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca,
 • k 31. októbru príslušného kalendárneho roka je zamestnanec u zamestnávateľa v pracovnoprávnom vzťahu nepretržite najmenej 48 mesiacov,
 • zamestnancovi bol u zamestnávateľa poskytnutý aj 13. plat.
Ide o odlišný postup ako je v daniach a poistnom na verejné zdravotné poistenie, u ktorých prebehne ročné zúčtovanie zo sumy do 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov.

Zdroj: BiznisInfo:aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android, biznisinfo.podnikajte.sk 

Stále majte na pamäti:

Nové povinnosti zamestnávateľov na pracoviskách s rizikom vysokých teplôt či chladu

Novela/zákon číslo: 99/2016   Platnosť od: 31.7.2019

Ministerstvo vnútra schválilo novelu vyhlášky upravujúcu podmienky na pracoviskách, na ktorých sú zamestnanci vystavení záťaži spôsobenej teplom či chladom a upravuje povinnosti zamestnávateľov, ktoré musia splniť na týchto typoch pracovísk.

Vyhláška jednoznačne stanovuje hierarchiu opatrení, ktoré zamestnávateľ vykoná na zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov pred nadmernými účinkami tepla a chladu na pracovisku ako aj spôsob ich realizácie. Z aktuálne platného znenia vyhlášky sa vypúšťajú ustanovenia, umožňujúce nedodržiavanie prípustných teplôt na pracoviskách, na ktorých nie je možné technickými opatreniami odstrániť záťaž teplom alebo chladom z technologických dôvodov a za mimoriadne teplých a mimoriadne chladných dní.
Ak záťaž teplom nie je možné odstrániť stavebnými, technickými alebo technologickými opatreniami, zamestnávateľ musí vykonať primerané opatrenia na zníženie nepriaznivého vplyvu ako sú zmena trvania času práce, posun začiatku pracovnej zmeny, poskytovanie prestávok v práci, predĺženie prestávky na odpočinok a jedenie, pobyt v klimatizovaných priestoroch, striedanie zamestnancov, klimatizácia alebo nútené vetranie, tienenie okien a svetlíkov, sprchovanie a ochladzovanie, vhodný pracovný odev.
Vyhláška obsahuje taktiež opatrenia na zníženie nepriaznivého vplyvu záťaže chladom, ktoré presúva z prílohy a sú nimi: zmena trvania času práce, posun začiatku pracovnej zmeny, poskytovanie prestávok v práci, predĺženie prestávky na odpočinok a jedenie, striedanie zamestnancov, osobné ochranné pracovné prostriedky, ohrieváreň a sušiareň pracovného odevu a pracovnej obuvi.
Povinnosťou zamestnávateľov je zohľadniť pri voľbe opatrení vek, zdravotný stav, fyzické schopností a zručnosti zamestnanca.
Zamestnávateľom vyhláška taktiež ukladá novú povinnosť spočívajúcu v rozšírení prevádzkového poriadku o ustanovenia o prvej pomoci ohľadom pokynov a vybavenia. 

Zdroj: BiznisInfo:aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android, biznisinfo.podnikajte.sk 

Budú mať nárok na rekreačné poukazy všetci zamestnanci ?

Novela/zákon číslo: 311/2001   Platnosť od: 31.12.2020

Poslanci predložili návrh novely zákonníka práce, ktorý rozširuje povinnosť poskytovať príspevok na rekreáciu zamestnancom všetkými zamestnávateľmi, nie len tými, ktorí zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov.

Podmienka, že zamestnanec, ktorý má nárok na príspevok na rekreáciu musí u zamestnávateľa pracovať nepretržite najmenej 24 mesiacov zostáva v nezmenenej podobe zachovaná.

Zdroj: BiznisInfo:aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android, biznisinfo.podnikajte.sk 

 

Ministerstvo práce navrhuje zvýšiť minimálnu mzdu na 580 eur

Platnosť od: 31.12.2019

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhuje minimálnu mzdu pre rok 2020 vo výške 580 eur. V hodinovom vyjadrení pôjde o sumu 3,333 eura/hod.

Ide o kompromisné riešenie, keďže Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky požadovala zvýšenie na 635 eur a zástupcovia zamestnávateľov na 552,20 eura mesačne.

Zdroj: BiznisInfo:aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android, biznisinfo.podnikajte.sk 

Pomoc rodinných príslušníkov pri podnikaní bude legálna

Novela/zákon číslo: 82/2005   Platnosť od: 31.12.2019

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh novely zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorý rozširuje možnosti podnikateľov využiť pomoc rodinných príslušníkov aj v s.r.o.

Za nelegálne zamestnávanie, resp. nelegálnu prácu nebude považovaná, pomoc rodinných príslušníkov:

 • podnikateľovi fyzickej osobe
 • jednoosobovej s.r.o., ak jediným spoločníkom je fyzická osoba.

Musia ísť vždy o príbuzného:

– v priamom rade, súrodenca alebo manžela tejto fyzickej osoby alebo tohto spoločníka

– ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku alebo je žiakom/ študentom do 26 rokov.

Zdroj: BiznisInfo:aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android, biznisinfo.podnikajte.sk 

Daňová kontrola, môže už skontrolovať aj iné predpisy

Novela/zákon číslo: 563/2009   Platnosť od: 31.12.2019

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh novely zákona o správe daní upravujúci daňovú kontrolu.

Zavádza sa možnosť rozšíriť vykonávanú daňovú kontrolu nielen o inú daň a zdaňovacie obdobie, ale aj o kontrolu iného predpisu, napr. zákona o účtovníctve.
V zápisnici o začatí daňovej kontroly naďalej nebude musieť byť uvedený ani dôvod začatia daňovej kontroly.

Pri nezaplatení dane vám môžu zadržať vodičský preukaz

Novela/zákon číslo: 563/2009   Platnosť od: 31.12.2019

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh novely zákona o správe daní upravujúci daňovú exekúciu.

Z dôvodu efektívneho výberu daní a riadneho plnenia daňových povinností sa zavádza nový druh daňovej exekúcie, a to daňová exekúcia zadržaním vodičského preukazu. Vodičské preukazy budú úrady zadržiavať v súčinnosti s políciou, ktorej bude doručené rozhodnutie o exekúcii.

Zdroj: BiznisInfo:aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android, biznisinfo.podnikajte.sk 

Fyzické osoby už nebudú používať rodné číslo, ale identifikátor.

Platnosť od: 31.12.2019

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh nového zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby, ktorý zavádza nový systém identifikácie osôb.

Nové identifikátory fyzickej osoby majú nahradiť doteraz používané rodné čísla, ktoré budú postupne úplne vyradené. Zákon zavádza celkovo 3 druhy identifikátorov, pričom za pre bežného človeka v praxi bude najvýznamnejší tzv. bezvýznamový identifikátor (náhodné desaťmiestne číslo generované kryptografickým kľúčom). Práve tento bezvýznamový identifikátor bude uvádzaný na občianskych preukazoch, rodných listoch, cestovných pasoch a iných dokladoch. To znamená, že fyzické osoby sa budú preukazovať týmto identifikátorom, čo zároveň zvýši ochranu osobných údajov. Z tohto čísla nebude možné nič vyčítať a sám o sebe nebude považovaný za osobný údaj. V spojení s inými údajmi však už bude podliehať povinnostiam vyplývajúcim zo spracúvania osobných údajov a bude možno ho použiť na účely určenia fyzickej osoby len vtedy, ak je jeho použitie nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu spracúvania. Povinnými subjektmi vo vzťahu ku spracúvaniu sú aj podnikatelia, ktorí budú tento identifikátor pre svoje účely používať. Za porušenie povinností pre spracúvaní môže byť uložená pokuta do výšky do 50.000,- EUR.
Zvyšné 2 identifikátory (jednoznačný identifikátor a sektorový identifikátor) budú používané pre účely verejnej správy.
Identifikátory budú pridelene všetkým občanom SR a cudzincom s pobytom na území SR ministerstvom vnútra ako správcom Registra základných identifikátorov po nadobudnutí účinnosti zákona. Doklady fyzickej osoby vydané pred nadobudnutím účinnosti zostanú v platnosti až do uplynutia doby ich platnosti, avšak preukazovať sa rodným číslom môže osoba len počas platnosti dokladu totožnosti, kde je rodné číslo uvedené. Počas prechodného obdobia sa budú nové identifikátory fyzickej osoby používať súbežne s rodným číslom. Ak však vyprší platnosť dokladu totožnosti s rodným číslom po nadobudnutí účinnosti zákona na novom doklade už rodné číslo nebude uvedené.

Zdroj: BiznisInfo:aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android, biznisinfo.podnikajte.sk 

Zápisy do obchodného registra budú už len elektronicky

Novela/zákon číslo: 530/2003   Platnosť od: 30.09.2020

Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela zákona o obchodnom registri, ktorá upravuje podávanie návrhov do obchodného registra.

Návrhy na zápis údajov do obchodného registra, návrhy na zápis zmeny zapísaných údajov a návrhy na výmaz zapísaných údajov z obchodného registra na registrový súd bude možné podávať výlučne elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na webovom sídle ústredného portálu verejnej správy alebo špecializovaného portálu. Návrh na zápis musí byť autorizovaný navrhovateľom a musí byť podaný spolu s listinami v elektronickej podobe. Novela zároveň upresňuje, že osvedčenie pravosti podpisu navrhovateľa a pravosti podpisu splnomocniteľa, ak ide o zastúpenie na základe plnomocenstva, sa nevyžaduje.
Výška súdnych poplatkov pre elektronické podania sa nemení.
Možnosť podania návrhu na zápis prostredníctvom jednotného kontaktného miesta sa nemení.
Ukladanie listín do zbierky listín bude taktiež možné len v elektronickej podobe.

Zdroj: BiznisInfo:aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android, biznisinfo.podnikajte.sk 

Za nepoužívanie e-kasy nebudú pokuty do 30. 9. 2019

Novela/zákon číslo:289/2008 Platnosť od: 30.06.2019

Vláda predkladá do parlamentu na schválenie novelu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorá má zmierniť následky, ktoré hrozia vzhľadom na nedostatočné pokrytie trhu on-line registračnými pokladnicami.

Cieľom novely je ochrana podnikateľov pred sankciami z dôvodov, ktoré neboli spôsobené ich pričinením. Z tohto dôvodu novela stanovuje, že daňový úrad alebo colný úrad neuloží do 30. septembra 2019 pokutu za nepoužívanie on-line registračnej pokladnice podnikateľovi, ktorý: 
 • preukáže, že si záväzne objednal on-line registračnú pokladnicu u výrobcu, dovozcu alebo distribútora, ktorému bolo vydané rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska;
 • požiadal o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient v lehote podľa zákona;
 • používa na evidenciu tržieb elektronickú registračnú pokladnicu (ak mal povinnosť evidovať tržby pred 1. 4. 2019).
Už vydané rozhodnutia o uložení pokuty, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, budú zákonom automaticky zrušené.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android, biznisinfo.podnikajte.sk 

 

 

 

Uverejnené v Články, GO HR Prognózy, O ľuďoch a biznise
Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram