GO HR Prognózy alebo čo nás čaká novembri

Vitajte na stránke najaktuálnejších info a prognóz z oblasti HR, ekonomiky, hospodárstva či pracovného práva. Radi by sme vás informovali o pripravovaných novelizáciách zákonov a novinkách:

Zamestnanosť a mzdy vo vybraných odvetviach

Zamestnanosť opäť zrýchlila. Rast mzdy stále na vysokej dynamike.

 • Zamestnanosť vo vybraných odvetviach naznačuje pomerne stabilný rast v ekonomike za 3. štvrťrok. Očakávania zamestnávateľov na najbližšie obdobie sú aktuálne o niečo menej optimistické ako v predošlom období.
 • Priemerná mzda vo vybraných odvetviach vzrástla v septembri o 6 %. Tempo za celý štvrťrok (7,4 %) je mierne rýchlejšie ako v predošlom období. V najbližších
  štvrťrokoch môže tempo miezd podporovať naďalej vysoký vnímaný nedostatok
  pracovnej sily v hlavných odvetviach.
 • Zamestnanosť vo vybraných odvetviach v septembri vzrástla o 3,4 % (po analytickom očistení
  od metodických zlomov je medziročná dynamika 1,9 %). Tempo rastu zamestnanosti za tretí
  štvrťrok by tak mohlo zostať pomerne stabilné. Pri pohľade na aktuálny vývoj odvetví vyniká
  zrýchlenie rastu zamestnanosti v stavebníctve v poslednom období a určité zmiernenie naberania
  zamestnancov v priemysle (v porovnaní s prvou polovicou roka). Obchod v poslednom období pokračuje
  v naberaní pracovnej sily, aj keď rast zamestnanosti zmiernil. V službách zamestnanosť rastie len
  mierne. Nové informácie ohľadne očakávaní zamestnávateľov za október boli o niečo menej
  optimistické ako v predošlom období, na základe čoho by tempo rastu zamestnanosti mohlo
  nepatrne zmierniť.
 • Rast priemernej mzdy vo vybraných odvetviach dosiahol v septembri 6 %. To je menej ako
  v letných mesiacoch. Vývoj mzdy z mesiaca na mesiac však môže byť veľmi volatilný, preto samotný
  septembrový údaj nemusí signalizovať zmenu vývoja na najbližšie obdobie. Pohľad na kvartálne
  priemery priemernej mzdy (rast 7,4 %) hovorí o nepatrnom zrýchlení tempa rastu v súkromnom
  sektore v 3. štvrťroku. Podporili ho najmä odvetvia priemyslu a služieb. Pri pohľade na ďalší mzdový
  vývoj môže byť dôležitý najmä aktuálne stále vysoký (a mierne rastúci) vnímaný nedostatok
  pracovnej sily v hlavných odvetviach, ktorý podporuje krátkodobý rast miezd v SR.

Medziročný rast miezd v odvetviach (%, mzdy za vybrané odvetvia):

zdroj: nbs.sk

 

Zamestnávanie UoZ z úradu práce je opäť výhodnejšie

Národný projekt,  Platnosť od 15.11.2018

Pri zamestnávaní dlhodobo vedeného uchádzača o zamestnanie (UoZ) získajú firmy príspevok a nemusia zamestnancovi platiť mzdu po dobu 6 mesiacov. Podmienky sú zložitejšie:

 • zamestnávateľ musí vytvoriť podmienky pre uchádzača, pre získanie a prehlbovanie praktických skúseností- nevzniká pracovno právny vzťah.
 • príspevok možno získať na UoZ vedeného na Úrade práce viac ako 24 po sebe nasledujúcich mesiacov.
 • zapracovanie u zamestnávateľa je 20 hodín týždenne, max 6 mesiacov.
 • príspevok sa poskytuje pre všetky kraje okre Bratislavského samosprávneho kraja.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

Zvýši sa daňový bonus na deti do 6 rokov

So zvýšením mzdy od nového roku z 480 € na 520 € prinesie aj zvýšenie bonusu na deti. Avšak návrh je zvýšiť bonus na dieťa dvojnásobne. Zo sumy 21,56 eura by tak daňový bonus od januára 2019 mohol byť až 44,34 eura mesačne na jedno dieťa. Toto zvýšenie má platiť pre deti v predškolskom veku, do dovŕšenia 6 rokov. Výška bonusu na staršie deti bude v základnej výške podľa životného minima.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

Podnikatelia môžu získať príspevky na dizajnérske služby či architekta až do 10000 €

 • Ponuka dotácií sa rozširuje a čerpanie príspevkov, je prístupnejšie. Zúženie administratívy okolo sa nezlepšuje. Avšak ponuka je zaujímavá a aj na využívanie služieb, ktoré predtým neboli až také bežné – dizajnéri, architekti, organizácia podujatí
 • Štát zvyšuje podporu aj pre podnikateľov určenú na kúpu nájomných bytov.

Prehľad možností nájdete v aplikácií BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

Nové pravidlá pre DPH

Od 1.1.2019 nás čakajú viaceré zmeny pravidiel týkajúce sa DPH

 • nová nepriama daň – daň z poistenia
 • nová definícia obratu pre účely DPH
 • nové pravidlá DPH pri poukazoch na tovar a služby
 • zdaňovanie digitálnych služieb poskytovaných v menšom rozsahu
 • obmedzenia pri zdaňovaní dodania stavby a prenájmu nehnuteľnosti

O jednotlivých zmenách budeme priebežne informovať prostredníctvom nášho mesačníka GO HR COFFEEZINE.

Ako prvú si priblížime novú nepriama daň – daň z poistenia, ktorá by mala vstúpiť do platnosti 1.1.2019. Toto opatrenie vzniká ako reakcia na v praxi neefektívne a nesystémové riešenie vo forme 8% odvodu z poistenia. Tento postup bude nahradený daňou z poistenia.

Sadzba novej dane z poistenia bude 8%. 

Táto zmena sa bude týkať predovšetkým poisťovní, ktoré prijímajú poistné zo životného aj neživotného poistenia, ale môže to zasiahnuť aj iné subjekty, ktoré budú povinné odviesť daň. Ide o tieto situácie:

1) poistník, ktorý zaplatil poistné zahraničnej poisťovni (ak táto nemá pobočku v tuzemsku);

2) právnická osoba, ktorej sú poistníkom preúčtované náklady poistenia , ktoré poistník zaplatil zahraničnej poisťovni, ktorá nemá v tuzemsku pobočku ( napríklad, ak právnická osoba uhradí náklady svojej materskej spoločnosti, ktorá uzavrie poistnú zmluvu).

Daň z poistenia (ak je povinnou osobou sám daňovník v postavení poistníka alebo sa jedná o preúčtované náklady poistenia) je považovaná za daňový výdavok. 

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

 

Stále majte na pamäti:

Zvýšenie pokuty za omeškané prihlásenie zamestnanca do sociálnej poisťovne

Od augusta tohto roka sa zvýšila pokuta za oneskorené prihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne, až do výšky 16,60 € za každý deň omeškania. Do konca júla tohto roka mohla byť pokuta maximálne vo výške 3,32 € za každý deň omeškania. „Najnižšia sadzba ostáva nezmenená, a to vo výške 0,30 € ,“ informoval hovorca poisťovne Peter Višváder.

Ak zamestnávateľ neprihlásil zamestnanca do registra poistencov vôbec, môže mu teraz Sociálna poisťovňa uložiť pokutu maximálne do výšky 33,20 € za každý deň omeškania.

Do konca júla tohto roka bola pokuta maximálne do výšky 6,60 eura za každý deň omeškania. Najnižšia sadza sa zmenila tiež, a to zo sumy 0,30 € na 0,60 € za každý deň omeškania.

Zamestnávateľ má  povinnosť prihlásiť zamestnanca na sociálne poistenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia pred vznikom poistení, najneskôr pred začatím výkonu činnosti. Jeho povinnosťou je tiež predkladať Sociálnej poisťovni výkazy poistného a príspevkov s prílohou – najneskôr v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného.

O uložení pokuty rozhoduje príslušná pobočka Sociálnej poisťovne, pričom zohľadňuje závažnosť porušenia povinnosti ustanovenej zákonom.

Zdroj: Webnoviny.sk

Návrh zvýšenia minimálnej mzdy na 520 € schválený

Návrh ministerstva práce vláda schválila 10.10.2018, s účinnosťou od 1.1.2019 Minimálna mzda má od budúceho roka stúpnuť na 520 € zo súčasnej úrovne 480 €.  Pričom hodinová mzda má dosiahnuť 2,989 €. V čistom vyjadrení nová suma minimálnej mzdy na rok 2019 bude predstavovať 430,35 € mesačne, čo je nárast oproti čistej minimálnej mzde v roku 2018 vo výške 403,18 € o 27,17 € mesačne.

Porovnanie zobrazuje nasledovný graf a tabuľka

Zdroje: finweb.hnonline.sk, Štatistický Úrad SR, mediamonitoring

Zamestnávatelia budú prispievať zamestnancom na rekreáciu

Zákon/Novela číslo: 311/2001 Zákonník práce, Platnosť od 1.1.2019

Novelou zákonníku práce dochádza k zavedeniu nového povinného benefitu pre zamestnancov – príspevku na rekreáciu. Zamestnávatelia budú povinní svojim zamestnancom prispievať na rekreáciu na území Slovenska bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorých zamestnávajú.

Pre poskytnutie príspevku budú platiť tieto pravidlá:

1) Nárok na príspevok má zamestnanec, ktorého pracovný pomer trvá minimálne 24 mesiacov. U zamestnancov nepracujúcich na plný úväzok bude príspevok pomerne znížený.

2) Príspevok na rekreáciu bude vo výške 55% oprávnene vynaložených nákladov, max. 275 EUR ročne. Zamestnanec je povinný do 30 dní od ukončenia pobytu predložiť podklady k vyúčtovaniu.

3) Na tento príspevok bude možné použiť prostriedky zo sociálneho fondu nad rozsah stanovený zákonníkom práce.

4) Príspevok na rekreáciu je oslobodený od dane z príjmov a je daňovým výdavkom zamestnávateľa.

Príspevok na rekreáciu budú môcť dať do daňových výdavkov taktiež osoby samostatne zárobkovo činné za predpokladu, že podnikajú nepretržite

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

 

Poskytnutie informácií o účtoch štátu

Zákon/novela číslo 483/2001. Platnosť od 1.1.2019

Novela zákona o bankách rozširuje právomoci Ministerstva financií a Finančného riaditeľstva SR, ktoré budú môcť žiadať od bánk komplexné informácie o účtoch podnikateľov (banky budú poskytovať informácie podliehajúce bankovému tajomstvu). Cieľom tejto novely je boj proti daňovým únikom a podvodom.

Doteraz bolo možné žiadať prístup k bankovým údajom konkrétneho subjektu, ale zákon neumožňoval plošné žiadosti. Práve toto novela mení.

Po novele budú banky povinné poskytovať Ministerstvu financií a Finančnému riaditeľstvu SR raz ročne informácie o záležitostiach klientov, ktorí sú právnickými osobami alebo podnikateľmi, pričom budú poskytovať tieto informácie:

a) identifikačné údaje klienta (meno/názov, sídlo),

b) bankové číslo účtu (IBAN),

c) dátum založenia účtu a dátum zrušenia účtu

d) operácie vykonané na účte, vrátane čísla účtu platiteľa alebo príjemcu, všetkých identifikačných údajov platieb, dátumu a času realizácie operácie.

Tieto informácie budú podávané vždy za obdobie od podania predchádzajúcej informácie, tj. raz ročne môže príslušná inštitúcia získať informácie za obdobie celého roku.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

 

eKasa – nová elektronická evidencia tržieb

Novela zákona zavádza novinku v oblasti elektronickej evidencie tržieb. Všetky registračné pokladnice budú musieť byť pripojené online k databáze finančnej správy, tzv. systému e-kasa.

Systém e-kasa bude v reálnom čase evidovať všetky pokladničné doklady (aj tie neplatné). To znamená, že všetky transakcie sa okamžite online zaznamenajú na úložisku finančnej správy a každému dokladu bude pridelený jedinečný identifikačný kód, podľa ktorého si kupujúci bude môcť doklad sám overiť v systéme. V prípade problémov s evidenciu bude stanovená náhradná doba (48 hodín), počas ktorej je potrebné doklad zaevidovať. Podnikatelia majú v odôvodnených prípadoch možnosť požiadať o udelenie výnimky zo zasielania údajov online a doklady budú musieť dokladať do 30 dní.

Pre podnikateľov bude vytvorená osobná internetová zóna na webovej adrese finančnej správy, v ktorej bude možné zabezpečiť správu pokladnice (získanie kódov) a získať prehľad tržieb, ktorý následne môžu použiť pre daňové účely.

Pokladnicou e-kasa sa rozumie on-line registračná pokladnica ako aj virtuálna registračná pokladnica. Pre podnikateľov to znamená, že do budúcna nebudú potrebovať certifikovanú pokladnicu, ale bude možné používať tablety alebo mobilné telefóny. Podmienkou je iba pripojenie k internetu.

Za účelom uvedenia pokladnice e-kasa do prevádzky musí podnikateľ požiadať ktorýkoľvek daňový úrad o pridelenie kódu pokladnice e-kasa, pričom žiadosť sa podáva v predpísanej štruktúrovanej forme prostredníctvom elektronického formulára.

Novela zákona ďalej umožňuje po dohode s kupujúcim zasielanie dokladov iba v elektronickej podobe.

S novelou zákona podnikateľom odpadne povinnosť vyhotovovať uzávierky a podnikatelia bude mať možnosť vytvárať si reporty (uzávierky) cez e-kasa zónu podnikateľa. S ohľadom na to, že zákon nestanovuje konkrétny tým pokladnice, ktorí musia podnikatelia zaobstarať (naopak tu dochdádza k väčšej liberalizácii), nebude naďalej potrebná certifikácia ani servis pokladníc, ani vedenie knihy pokladnice.

Od 1. apríla 2019 budú musieť byť povinne napojené na systém e-kasa hotely, reštaurácie, kaviarne a čerpacie stanice. Pre ostatných podnikateľov táto povinnosť vzniká od 1. júla 2019. Noví podnikatelia, ktorým vznikne povinnosť evidovať tržby od 1. januára 2019, však budú povinne používať už od počiatku len systém e-kasa.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

 

 

Beep World

Novinka, ktorá spája biznis vzťahy so svetom. Zoskupenie ľudí, ktorí spoločne tvoria:

 • Priestor pre výmenu obchodných príležitostí a kontaktov
 • Skupinu zdieľajúcu vedomosti a skúsenosti
 • Systém efektívneho nákupu a predaja
 • Prostredie pre rozvoj vzťahov medzi podnikateľmi

Spoločne vytvárajú vnútorný nákupný systém umožňujúci nákupné aliancie, prezentáciu vlastnými produktami členova pod.

zdroj: beep.world

Zvýšenie životného minima

Zákon/novela číslo 196/2018. Platnosť od 1.7.2018

Od júla sa zvyšujú sumy životného minima nasledovne:

 • 205,07 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 143,06 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • 93,61 eura mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

Končí dokladovanie z verejných registrov

Platnosť od 1.7.2018

Nový zákon ruší povinnosť predkladať orgánom verejnej moci výpisy z listu vlastníctva, z obchodného registra, zo živnostenského registra a výpisy z registra trestov. Pokiaľ štát už disponuje údajmi o fyzickej osobe alebo právnickej osobe, nebude ich viac vyžadovať, ale si ich overí sám v dostupnom informačnom systéme. Tento postup má za cieľ znížiť byrokratickú záťaž a zefektívniť právne postupy.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

Zlepšenie podmienok duálneho vzdelávania

Novela /zákon číslo 61/2015 Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave. Platnosť od 1.9.2018

Novela zákona prináša  zjednodušenie podmienok  duálneho vzdelávania (forma spolupráce medzi školami a zamestnávateľmi pri príprave žiakov na budúce povolanie). Zamestnávatelia sa tejto formy vzdelávania účastnia na základe zmluvy o duálnom vzdelávaní a učebnej zmluvy (zmluva so školou aj so žiakom).

 • V prípade zamestnávateľov a overenia ich spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania a procesnom zabezpečení tohto procesu príslušnými stavovskými alebo profesijnými organizáciami sa výrazným spôsobom znižuje administratívna záťaž v podobe odstránenia lehôt na podanie žiadosti o overenie spôsobilosti (predtým bola stanovená lehota do 30. 9. predchádzajúceho školského roku), nahradenia predloženia dokumentov čestnými vyhláseniami (platí to napr. pre výpis z registra trestov, potvrdenie o neexistencii daňových nedoplatkov), ako aj odstránenia povinnosti podrobiť sa ďalšiemu overovaniu spôsobilosti pri navýšení počtu žiakov v systéme duálneho vzdelávania.
 • Ďalším významným prvkom pre zatraktívnenie vstupu malých a stredných podnikateľov do systému duálneho vzdelávania je možnosť vstupu prostredníctvom zastrešujúcich organizácií(napr. asociácie, cechy, ai.), ktoré získajú potrebné osvedčenie a je zvýšenie podielu výkonu praktického vyučovania u iného zamestnávateľa (max. 50%).
 • Malí a strední podnikatelia môžu získať príspevok na každého žiaka, ktorému poskytujú praktické vyučovanie, vo výške 1.000 EUR.
 • Novela zákona taktiež taktiež upravuje spôsob tvorby učebného plánu, ktorý naďalej nebude určovaný „zhora“, ale na jeho tvorbe sa budú podieľať školy a zamestnávatelia, čím dôjde k zohľadneniu špecifických požiadaviek oboch strán.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

 

 

 

Uverejnené v GO HR Prognózy
Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram