GO HR PROGNÓZY alebo čo nás čaká v apríli?

Vitajte na stránke najaktuálnejších info a prognóz z oblasti HR, ekonomiky, hospodárstva či pracovného práva. Radi by sme vás informovali o pripravovaných novelizáciách zákonov a novinkách:

Zamestnanosť a mzdy vo vybraných odvetviach

Vo februári zamestnanosť aj mzdy mierne korigovali rast z predchádzajúceho mesiaca, ale naďalej rastú dynamicky.
• Vo februári rástla zamestnanosť vo vybraných odvetviach súkromného sektora dynamickým tempom 4,7 % (0,2 % medzimesačne). V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa jej rast mierne spomalil. Aj napriek spomaleniu ide o silnú dynamiku rastu a potvrdzuje sa priaznivý vývoj zamestnanosti v ekonomike SR pre prvý štvrťrok.
• Tempo rastu miezd vo februári tiež spomalilo (na 5,8 % medziročne zo 7,3 % v januári), ale napriek tomu ich rast zostáva nad priemerom predchádzajúceho štvrťroka.
• Pod spomalenie rastu sa podpísal priemysel a služby, na druhej strane obchod rastie výrazne.

zdroj: nbs.sk

Zmena kritérií pre zaradenie zamestnancov

Platnosť od 1.4., číslo zákona/novely: 448/2007

Od apríla vstúpila do platnosti vyhláška Ministerstva zdravotníctva o podrobnostiach a faktoroch práce. Zamestnanci sa tak zaraďujú do kategórií podľa rizikovosti pracovného prostredia a povinností. Táto novelizácia má uľahčiť plnenie povinností zamestnávateľov pri ochrane zdravia pri práci.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

 

Zamestnávatelia môžu odložiť platby

Platnosť od 1.5., číslo zákona/novely: 650/2004

Podľa tejto novely bude definovaná  minimálna doba trvania zamestnania potrebná na to, aby zamestnávateľ začal prispievať zamestnancovi na doplnkové dôchodkové sporenie sa ustanovuje maximálne na jeden rok. Zamestnávateľ má naďalej možnosť prispievať zamestnancovi od prvého dňa zamestnania, resp. stanoviť si čakacie obdobie kratšie.

Stále majte na pamäti:

Zúženie výnimky zamestnávať cudzincov bez potvrdení a povolení

Platnosť od 1.5.2018; číslo zákona/novely 05/2004 – Zákon o službách zamestnanosti

Kým dnes môže zamestnávateľ zamestnávať štátneho príslušníka 3. krajiny najviac na dobu jedného roka na účel zvýšenia jeho kvalifikácie vo vykonávanom zamestnaní bez toho, aby sa od tohto zamestnávateľa vyžadovalo potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolenie na zamestnanie, po novom sa táto možnosť ruší.

Dôvodom je využívanie tejto možnosti na bežný výkon zamestnania štátneho príslušníka 3. krajiny u zamestnávateľa (najmä šičky, upratovači, montážni pracovníci, kontrolóri v strojárskej výrobe, atď.) a nie na účel, na ktorý bola ustanovená.

Zdroj: BiznisInfo:  aplikácia pre iphone,  aplikácia pre android

 

13. a 14. plat bude daňovo a odvodovo zvýhodnený

Platnosť od 1.5.2018

Novela zákonníka práce zavádza inštitút 13. a 14. platu, ktorý budú môcť zamestnávatelia poskytovať pracovníkom naďalej na dobrovoľnej báze. Postupne budú tieto platby oslobodené od daní a odvodov do sumy 500 eur, pričom podmienkou je, že budú musieť byť aspoň vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca.
Na oslobodenie týchto platov od daní a odvodov však budú musieť byť splnené viaceré podmienky. Pri 13. plate bude musieť zamestnanec odpracovať vo firme nepretržite dva roky. Ak ide o pracovníka, ktorý odpracoval vo firme štyri roky, v decembri môže dostať 14. plat, ale podmienkou bude, aby dostal predtým aj 13. plat.
Oslobodenie od zdravotného poistenia nastane už v roku 2018, ostatné úľavy budú postupne zavedené v roku 2019 a 2020.

Zdroj: podnikajte.sk  

 

Uverejnené v GO HR Prognózy
Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram