Podmienky ochrany osobných údajov (GDPR) „Letná súťaž s GO HR COFFEZINE“

I. Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa č. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len GDPR) je firma BALANCED HR s.r.o., IČO: 47 078 171, zapísaná : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 88249/B, so sídlom Mlynské nivy 48 mestská časť Ružinov, 821 09 Bratislava (ďalej len „správca“).

Kontaktné údaje správcu sú:

Adresa: Mlynské nivy 48 mestská časť Ružinov, 821 09 Bratislava

Email: info@balanced-hr.com

Osobnými údajmi súťažiaceho sa rozumie, meno a priezvisko, email a fotografia.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu súťažiaci poskytol.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

–  Plnenie zmluvy medzi klientom a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

– Oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu, tzn. zasielanie obchodných oznamov a newsletterov, podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
– Súhlas klienta so spracovaním pre účely priameho marketingu podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Účelom spracovania osobných údajov je

– Účasť vo fotosúťaži na www.balanced-hr.com  jeho stotožnenie sa ako autora fotografie a prípadný spätný kontakt pre odovzdanie výhry.

– Vybavenie objednávky klienta a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo vzájomného zmluvného vzťahu. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú  nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť či ju zo strany správcu plniť.
– Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje po dobu piatich rokov, alebo po dobu než je zo strany klienta súhlas so spracovaním údajov odvolaný, najmenej však po dobu nutnú k výkonu povinností a práv vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi klientom a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov. Po uplynutí tejto doby správca osobné údaje vymaže.

V.Prijímatelia osobných údajov (subdodávatelia správcu

Prijímatelia osobných údajov sú

– osoby podieľajúci sa na organizácií súťaže, jej vyhodnotením a rozosielaním cien

– podieľajúci sa na dodaní tovaru a realizáciu platieb na základe objednávky a zabezpečujúci služby

– zabezpečujúci marketingové služby

Správca nebude poskytovať a predávať osobné údaje do tretích krajín (mimo EU) ani medzinárodným organizáciám.
VI. Práva klienta/súťažiaceho

Za podmienok stanovených v GDPR má klient právo

– na prístup k svojím osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
– na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR,  príp. obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR
– na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR
– vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR
– na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
– odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email – – správcu uvedený v čl. III. týchto podmienok.

Ďalej má klient právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov v plnom súlade s GDPR.
Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

Odoslaním fotografie do súťaže  emailom info@balanced-hr.com, alebo prostredníctvom sociálnych sietí Balanced HR– Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, alebo prostredníctvom sociálnych sietí cvmanago.com Facebook, LinkedIn, Twitter, a zaškrtnutím príslušného políčka klient potvrdzuje, že sa zoznámil s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijíma.
Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Pokiaľ dôjde k zmene resp. k novej verzii podmienok ochrany osobných údajov zverejnených na webe www.balanced-hr.com

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 10.7.2018

 

Obchodné zručnosti

Strategický manažment

Sebariadenie

Komunikácia a tímová spolupráca

Manažérsky tréning

Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram