Executive Search

Zameranie Executive Search

Produkt Executive Search je zameraný na cielené vyhľadávanie a priame oslovovanie kandidátov špeciálne na manažérske pozície a úzko profilové pozície špecialistov, kde je vyžadovaná vysoká odborná špecializácia a rozsiahle skúsenosti.

Pridanou hodnotou Executive Search riešenia je komfortne zastrešenie výberu kandidátov na kľúčové pozície vo Vašej spoločnosti, pričom využitie takejto služby dáva osloveným kandidátom signál o dôležitosti obsadzovanej pozície v štruktúre Vašej spoločnosti a takisto vzbudzuje v kvalitných kandidátoch záujem o Vašu spoločnosť a o možné uplatnenie sa v nej.

Základným predpokladom pre úspešne definovanie a zvládnutie projektu Executive Search je veľmi detailná identifikácia a definícia požiadaviek zákazníka na kandidáta, porozumenie dôvodom na obsadzovanie predmetnej pozície, porozumenie činnosti spoločnosti, jej štruktúre a firemnej kultúre.

Vyhľadávanie a výber priamym vyhľadávaním a aktívnym oslovovaním

Najefektívnejší nástroj pre projekty Executive Search je vyhľadávanie a výber priamym vyhľadávaním a aktívnym oslovovaním. To znamená, že po dôkladnom zmapovaní situácie na predmetnom trhu, vytypovaní vhodných spoločností, kde je predpoklad, že môžu pôsobiť kandidáti so zodpovedajúcou kvalifikáciou, dochádza k identifikácii vhodných kandidátov a následné diskrétne oslovenie.

K úspešnému naplneniu misie Executive Search využívame spoločne s nástrojmi priameho vyhľadávania a aktívneho oslovovania, efektívne nastavenie sociálnych sieti, networking, špecializovanú inzerciu a databázu uchádzačov z predchádzajúcich Executive search zadaní.

Kandidáti, ktorí na základe diskrétneho oslovenia prejavia záujem o prezentovanú pracovnú príležitosť absolvujú hĺbkové interview so skúseným senior konzultantom.

Ciele hĺbkového interview sú najmä:

  • zistenie, čo motivovalo kandidáta ku zmene zamestnania
  • preverenie kvalifikačných predpokladov kandidáta
  • preverenie osobnostných a odborných spôsobilostí
  • preverenie manažérskych schopnosti (vedenie, riadenie, motivácia)
  • preverenie schopnosti kandidáta adaptácie sa na kultúru a prostredie Vašej spoločnosti

V nasledujúcom kroku poskytneme spätnú väzbu kandidátom a v prípade najvyhovujúcejších kandidátov pripravíme správu pre klienta, ktorá obsahuje všetky relevantné údaje a zistenia z hĺbkového interview, ktoré sú nevyhnutné pre ďalšie rozhodovanie vo výberovom procese.

Proces pokračuje dohodnutím schôdzok s kandidátmi a predstaviteľmi Vašej spoločnosti. Ďalej už nasleduje samotné obsadenie pozície víťazným kandidátom.

Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram