Personálny Leasing

Personálny leasing predstavuje novú formu získavania zamestnancov, ktorú začíname využívať aj na našom pracovnom trhu. Rozvoj podnikateľskej sféry na Slovensku a rozmach slovenskej ekonomiky v období vstupu Slovenska do Európskej únie a nedostatok kvalitných služieb v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov núti zamestnávateľov hľadať pracovné sily najjednoduchšími formami bez zdĺhavého procesu náborov, výberov a investovania do prípravy zamestnancov, do ich vzdelávania a udržiavania ich odbornej úrovne.

Výhody riešenia personálneho leasingu:

možnosť flexibilnej a rýchlej reakcie na meniacu sa potrebu pracovníkov (pri sezónnych prácach, v čase dovoleniek, pri získaní časovo limitovanej veľkej zákazky, v prechodnom období nárastu práce, pri preverovaní schopností budúcich zamestnancov,……)
úspora času stráveného pri nábore a výbere zamestnancov
zastrešenie kompletnej personálnej a mzdovej administratívy za dočasne pridelených zamestnancov
optimalizácia počtu pracovníkov
úspora mzdových nákladov

V rámci poskytovania služieb personálneho leasingu zastrešujeme:

  • nábor vhodných kandidátov
  • prezentácia vybraných uchádzačov klientovi
  • personálnu administratívu spojenú s prijímaním, zmenami a uvoľňovaním zamestnancov
  • administrácia pracovných zmlúv
  • administrácia dohôd o dočasnom pridelení zamestnanca
  • administrácia dohôd o hmotnej zodpovednosti
  • administrácia dodatkov k pracovným zmluvám
  • administrácia dohôd o rozviazaní pracovného pomeru
  • spracovanie zápočtových listov
  • mzdovú administratívu (výpočet miezd zamestnancov, spracovanie zrážok z miezd, platby a výkazy voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, DDS a na Daňovému úradu, odosielanie miezd na bankové účty zamestnancov, tlač a distribúcia výplatných pások, vystavovanie potvrdení o príjme na žiadosť zamestnanca, spracovanie ročných zúčtovaní preddavkov na daň z príjmu)

Podmienky pre rozvoj personálneho lízingu vytvoril zákon č. 5/2004 Z. z. službách zamestnanosti, ktorý zaviedol inštitút „agentúry dočasného zamestnávania“. Ide o právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá zamestnáva občanov v pracovnom pomere za účelom ich dočasného pridelenia na výkon práce k inému zamestnávateľovi.

Agentúra dočasného zamestnávania môže požadovať od užívateľského zamestnávateľa za poskytnutie dočasných zamestnancov úhradu vo vopred dohodnutej výške. Od dočasného zamestnanca sa poplatok za dočasné pridelenie nevyberá.

Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram