Vzdelávanie zamestnancov je rovnako dôležité
ako dať im výplatu.
Spoločnosti, ktoré investujú do svojich zamestnancov sú tie najúspešnejšie na trhu. Naše skúsenosti vravia, že je to najefektívnejšia investícia. Ak sa chcete zaradiť medzi spoločnosti, ktoré pritiahnu najlepších ľudí na trhu investujte do ich rozvoja.
Z našich dlhoročných skúsenosti vieme, že každá takáto investícia sa niekoľkonásobne vráti v podobe zvýšenej lojality, dobrého mena Vašej spoločnosti a aktívnym prístupom manažérov, obchodníkov a špecialistov.

STRATÉGIE
A FINANCIE

Ak všetci vo firme ťahajú za jeden povraz a rovnakým smerom výsledky sa určite dostavia.
Teória výkonovej motivácie (D. C. McClelland)

McClellandova teória sa zameriava predovšetkým na ľudskú povahu a nie na uspokojenie potrieb ľudí. Motiváciu pracovného výkonu McClelland rozdelil do troch motívov.

Prvý motív je zameraný na dosiahnutie úspechu (potrebu výkonu). Človek tento druh potreby získava a osvojuje si ju už v detstve. To je veľmi dôležité hlavne pre manažérov a ich prípravu, ktorý by mali mať túto potrebu osvojenú. Výkon je dôležitým motívom, ktorý je zrejme nevyhnutnosťou pri všetkých druhoch funkcií.

Druhý motív je založený na potrebe uznania a spolupatričnosti (potreba ľudskej spoločnosti). Ľudia s touto potrebou si vyžadujú súhlas ostatných a záleží im na ich názore. Potreba spolupatričnosti znamená veľkú túžbu vytvárať priateľské medziľudské vzťahy s inými ľuďmi. Ľudia s takýmto druhom potreby často strácajú motív presadiť sa.

Tretí motív je potreba moci. Osoby s touto potrebou chcú ovládať iné osoby, ovplyvňovať ich správanie a byť zodpovedný za ľudí. Táto vlastnosť je obľúbená obzvlášť pri vykonávaní manažérskych funkcií. Je však dôležité, aby aj táto potreba mala svoje hranice a aby sa z manažéra nestal diktátor.

Vzdelaní a motivovaní zamestnanci
sú za odmenu.
Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram