Manažérsky tréning

Situačné štýly vedenia ľudi | Vedenie porád | Komunikácia s nadriadeným | Recruitment | Vedenie a riadenie ľudí

Situačné štýly vedenia ľudí

Obsah seminára:

Aký je rozdiel medzi lídrom a manažérom?
Čo podriadený očakáva od lídra?
Aké sú kritériá pre výber štýlu vedenia ľudí?
Kedy zvoliť jednotlivé štýly vedenia ľudí?
Ako použiť model Motivačnej rakety?
Ako vybrať a použiť situačné štýly vedenia podľa úrovne pripravenosti
a motivácie podriadených?
Spätná väzba z analýzy dotazníkov Situačné štýly vedenia ľudí – porovnanie
sebahodnotenia s hodnotením od troch kolegov.
Aký štýl účastník preferuje a aký štýl je minoritný?
Ako motivovať podriadených voľbou správneho štýlu vedenia ľudí?
Vzájomná spätná väzba.

Vedenie porád

Obsah seminára:

Ako efektívne komunikovať a spolupracovať v tíme?
Čo sa očakáva od tímového vedúceho a čo sa očakáva od člena tímu?
Ako viesť a riadiť tímové porady a efektívne využívať pravidlá tímového vedenia?
Zručnosti prípravy, organizácie a hodnotenia pravidelných stretnutí,
výmen informácií a stretnutí za účelom riešenia problémov.
Ako využiť potenciál všetkých členov v tíme?

Komunikácia s nadriadeným

Obsah seminára:

Ako efektívne komunikovať s kolegami a podriadenými?
Aké sú hlavné prekážky hierarchickej komunikácie a ako ich prekonávať?
Ako presvedčiť nadriadeného a ako ho efektívne informovať?
Ako nadriadenému poskytnúť spätnú väzbu?

Recruitment

Obsah seminára:

Proces výberu a prijímania nového zamestnanca.
Aké cesty a možnosti je možné využívať pri hľadaní nových zamestnancov?
Aký by mal byť profil uchádzača?
Aké fázy má proces výberu zamestnancov a aké rôzne činnosti sú potrebné
v týchto fázach vykonať?
Ktoré subjekty sa zúčastňujú alebo nepriamo zasahujú do procesu výberu
zamestnanca?
Ako by mal vyzerať štruktúrovaný kompetenčný dotazník a životopis?
Osobný pohovor a jeho ciele.
Aké sú nevyhnutné predpoklady pre efektívne vedenie osobného pohovoru?
Aké sú základné podmienky efektívneho osobného pohovoru?

Vedenie a riadenie ľudí

Obsah seminára:

Čo sa dnes očakáva od manažéra?
Ako efektívne použiť participatívny a direktívny štýl vedenia?
Ako využívať empatiu a asertivitu?
Ako stanovovať ciele (KARAT, Balanced scorecard)?
Ako využiť participatívny a direktívny prístup k podriadeným?
Ako povedať „nie“ demotivovaným podriadeným
spolupracovníkom?
Ako priznať vlastný omyl?
Ako vytvárať osobný pozitívny prístup a postoj k zmene?
Ako pripraviť a organizovať hodnotiace rozhovory?
Ako dávať spätnú väzbu?
Ako motivovať podriadených na základe „Motivačnej rakety“?

1. deň:
– Manažér – agent zmeny – ako prezentovať zmenu v práci
– 4 pravidlá komunikácie
– Rozhovory s podriadenými – 2 základné typy rozhovorov
– Manažérska opica
– Karátovanie cieľov
2. deň:
– Ako povedať nie
– Hodnotenie podriadených
– Kontrola – ako využiť výsledky kontroly
– Omyl – priznať alebo nepriznať omyl
– Námietky

Share on LinkedIn
Share on Facebook
Email this to someone
instagram